Сейчас в Даугавпилсе

“Apgaismes stabu un konsoļu iegāde SIA „Labiekārtošana–D” vajadzībām”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"
Дата публикации:
02.07.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Adrese

1.Pasažieru  iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

41503003033

Kontaktpersona

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

elektroapgādes tehniķis Jevgeņijs Platkovs, tālr.: 22001151.

e-pasts: iepirkumi@labiekartosana.lv

Faksa nr.

654 57652

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” aicina noteiktajā kārtībā licencētus komersantus (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) piedalīties aptaujā par apgaismes stabu un konsoļu iegādi SIA „Labiekārtošana–D” vajadzībām.
 • Iegādājamo preču apraksts: 2.pielikumā.
 • Paredzamā līgumcena: līdz 9 900,00 EUR bez PVN.
 • Līguma izpildes vieta: tirdzniecības vieta (veikals-noliktava), kura atrodas Daugavpilī vai ne vairāk kā 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas.
 • Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši (viens gads) no līguma noslēgšanas datuma. Gadījumā, ja līdz līguma darbības termiņa beigām kopējā līgumcena nav izlietota, līgums ir spēkā kamēr tiek izlietota kopējā līgumcena. Līguma summa līguma darbības laikā nevar pārsniegt 9 900,00 EUR bez PVN.
 • Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: vislētākais piedāvājums.
 • Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot pielikumus Nr.1, Nr.3 un Nr.4.
 • Piedāvājums iesniedzams pa pastu, pa e-pastu vai personīgi 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, kabinetā Nr.4, e-pasts: iepirkumi@labiekartosana.lv līdz 2018.gada 06.jūlijam, plkst.15:00
 1. Citi nosacījumi:
 • piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi;
 • piegādi par saviem līdzekļiem nodrošina Pasūtītājs no Izpildītāja tirdzniecības vietas (veikals-noliktava), kura atrodas Daugavpilī vai ne vairāk kā 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas;
 • apmaksas termiņš: četrdesmit piecu kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.

 

Pielikumā:

- pieteikums par piedalīšanos uzaicinājumā (Pielikums Nr.1);

- tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.2);

- tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr.3);                                                                                                        

- finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.4).

 

S.Pankeviča, 65457654

 

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 10 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

1.Pielikums

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

„Labiekārtošana–D”,

1. Pasažieru iela 6, Daugavpils,                                                                                             LV-5401, Latvija

 

 

 

                                                                                                 

 

PIETEIKUMS

Par piedalīšanos aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

 

“Apgaismes stabu un konsoļu iegāde SIA „Labiekārtošana–D” vajadzībām”

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām “Apgaismes stabu un konsoļu iegāde SIA „Labiekārtošana–D” vajadzībām”.
 2. Apņemas ievērot uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā minētās prasības.
 3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.
 4. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.
 5. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

 

 

 

2.Pielikums

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Apgaismes stabu un konsoļu iegāde SIA „Labiekārtošana–D” vajadzībām”

1.         Uzdevums:      

            Ar pārdevēja rīcībā esošu darba spēku un tehnisko aprīkojumu pārdot apgaismes stabus un konsoles Daugavpils pilsētas apgaismošanas tīklu uzturēšanai atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

 

 1. Darba apjomi:

 

Nr.

p.k.

Preces nosaukums

Mērv.

Daudzums*

1.

Stabs cinkots – 8,6 m

gab.

30

2.

Staba pamatne DBP13

gab.

30

3.

Gumijas blīve 6-10m stabam

gab.

30

4.

Konsole L-veida, H=2 m, L=2.5m

gab.

10

5.

Kronšteins V-veida 90/2/1/15

gab.

10

6.

Kronšteins W110/2/1.5/15

gab.

20

7.

Kronšteins P115/2/1.5/15

gab.

30

8.

Kronšteins T-veida 2/1/15

gab.

10

9.

Stabs Camprodon ar dekor.kronšteinu H=6m, melns

gab.

3

10.

Pamats betona stabam DBP8

gab.

10

11.

Stabs metāla A204S (4500x105x60x3mm)

gab.

10

12.

Gumijas blīve 3-6m stabam

gab.

10

* norādīto uzskaites vienību skaitam ir informatīva nozīme, un kalpos iesniegto piedāvājumu salīdzināšanai un uzvarētāja noteikšanai Pasūtītājam nav pienākums pilnībā pasūtīt  norādīto vienību skaitu. Pasūtītājam ir tiesības mainīt preču pasūtījuma daudzumus pa preču veidiem, nepārsniedzot kopējo līguma summu. Preču iegādi paredzēts veikt atsevišķās preču partijās visu līguma darbības laiku atkarībā no pasūtītāja vajadzībām.

 

 1. Piegādātājam ir jābūt tirdzniecības vietai (veikals-noliktava), kura atrodas Daugavpilī vai nevairāk kā 1 (viena) kilometra attālumā no Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežas, norādot tās adresi. Piegādi par saviem līdzekļiem nodrošina Pasūtītājs no Izpildītāja iepriekšminētas tirdzniecības vietas.
 2. Par pasūtījumu uzskatāms pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja rakstiski izteikts pieprasījums pārdot preces vai iepriekš saskaņots preču pārdošanas grafiks.
 3. Piegādes termiņš: 1 (vienas) darba dienas (24 stundu) laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Par katru nokavēto stundu ir paredzēts līgumsods 100 EUR apmērā.
 4. Papildus tehniskajam piedāvājumam pretendents iesniedz informāciju par:
 • preces ražotāju;
 • preces tehnisko datu dokumentus (tehnisko datu lapas, sertifikātus u.c.);
 • atbilstību CE prasībām;
 • piedāvāto garantijas laiku.

 

 

 

 

 

Elektroapgādes tehniķis Jevgeņijs Platkovs 22001151

 

 

 

3.Pielikums

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

 

“Apgaismes stabu un konsoļu iegāde SIA „Labiekārtošana–D” vajadzībām”

 

 

Kam:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

 1. Piedāvājam zemāk minētas preces saskaņā ar uzaicinājuma piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām “Apgaismes stabu un konsoļu iegāde SIA „Labiekārtošana–D” nosacījumiem:

 

Nr.

p.k.

Preces nosaukums (norādīt preces nosaukumu, modeli, marku)

Mērv.

Daudzums

Piedāvātās preces tehniskais raksturojums*

1.

Stabs cinkots – 8,6 m

gab.

30

 

2.

Staba pamatne DBP13

gab.

30

 

3.

Gumijas blīve 6-10m stabam

gab.

30

 

4.

Konsole L-veida, H=2 m, L=2.5 m

gab.

10

 

5.

Kronšteins V-veida 90/2/1/15

gab.

10

 

6.

Kronšteins W110/2/1.5/15

gab.

20

 

7.

Kronšteins P115/2/1.5/15

gab.

30

 

8.

Kronšteins T-veida 2/1/15

gab.

10

 

9.

Stabs Camprodon ar dekor.kronšteinu H=6m, melns

gab.

3

 

10.

Pamats betona stabam DBP8

gab.

10

 

11.

Stabs metāla A204S (4500x105x60x3mm)

gab.

10

 

12.

Gumijas blīve 3-6m stabam

gab.

10

 

 

*norādīt piedāvātās preces ražotāju, tehnisko raksturojumu, pievienot pielikumā

tehnisko datu lapu, atbilstību CE prasībām, piedāvāto preču garantijas laiku.

 

 1. Atbilstības apliecinājums:

Apliecinām, ka piedāvātās preces atbilst LR normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.

 

Vārds, uzvārds,

(amats)

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Apgaismes stabu un konsoļu iegāde SIA „Labiekārtošana–D” vajadzībām”

 

Kam:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam zemāk minētas preces saskaņā ar uzaicinājuma piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām “Apgaismes stabu un konsoļu iegāde SIA „Labiekārtošana–D” nosacījumiem par sekojošu piedāvājuma cenu:

Nr.

p.k.

Preces nosaukums

Mērv.

Vienas vienības cena (EUR bez PVN)

Daudzums

Izmaksas kopā (EUR, bez PVN)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

Piedāvājuma cena (EUR bez PVN)

 

PVN 21 %

 

Pavisam kopā, EUR ar PVN

 

 

Mēs piekrītam, ka norādīto uzskaites vienību skaitam ir informatīva nozīme. Pasūtītājam nav pienākums pilnībā pasūtīt  norādīto vienību skaitu. Pasūtītājam ir tiesības mainīt preču pasūtījuma daudzumus pa preču veidiem, nepārsniedzot kopējo līguma summu.

 

Mūsu tirdzniecības vieta atrodas pēc adreses: ______________________________________;

                                                                                           (ierakstīt adresi)

Izpildītāja atbildīgā persona līguma izpildes laikā: <amats, vārds, uzvārds, tālrunis, mobilais tālrunis, elektroniskā pasta adrese>.

 

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) veikt preču pārdošanu mūsu tirdzniecības vietā      1 (vienas) darba dienas (24 stundu) laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

 1. mūsu piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām prasībām; 2. mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš; 3. mūsu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts; 4. preces cena pārdošanas brīdī nepārsniegs tirgus cenu; 5. Piedāvājuma cenā (EUR) ir iekļauti visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)