Сейчас в Даугавпилсе

“Ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbi”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Строительные работы
Заказчик:
Daugavpils pilsētas dome
Дата публикации:
05.07.2018
 1. Uzaicinājuma pamats: Ar 2017.gada 16.oktobra rīkojumu Nr.268 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 43.punkts.

2.   Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas dome

Adrese

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Reģ.nr.

90000077325

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Mihails Artjušins,  t.654 04377, mihails.artjusins@daugavpils.lv

 

3.     Iepirkuma priekšmets: Ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1.stāva remontdarbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva plāns uzaicinājuma pielikumā.

4.     Iepirkuma ietvaros tiek slēgts līgums: “Par ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbiem”;

 1. Paredzamā līgumcena: līdz 19990,47 EUR (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit eiro 47 centi) bez PVN.

6.   Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

 • pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
 • pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;
 • pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
 • Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
 • pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.
 1. Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:
  • aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūra (2.pielikums);
  • izstrādātais finanšu piedāvājums (3.pielikums);
  • pretendenta apliecinājums (4.pielikums);
  • atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (7.pielikums);
  • informācija par pretendenta uzrādīto personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai (8.pielikums).

Pretendentam obligāti jānodrošina speciālistus ar sekojošiem sertifikātiem:

7.5.1. elektroietaišu izbūves darbu vadīšana;

7.5.2.elektronisko sakaru sistēmu un tīklu darbu vadīšana;

 • piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (9.pielikums);
 • pieredzes saraksts par pēdējiem trim gadiem (10.pielikums);
 • būvdarbu izpildes kalendārais grafiks;
 • lokālā tāme, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” – pielikums Nr.5. (MK noteikumus skatīt – https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus.

8.   Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

9.   Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

 1. Zemsliekšņa iepirkuma rezultāti tiks paziņoti un līgums tiks noslēgts pēc lēmuma par līdzekļu piešķiršanu pieņemšanas Daugavpils pilsētas domē.
 2. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.
 3. Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji:
  • gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
  • pretendents tiks arī izslēgts, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.
 4. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā daugavpils.lv un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.

14.  Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 12.jūnija plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 14.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu. Uz aploksnes obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Ēkas Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1. stāva remontdarbi”, ID Nr. DPDĪPD 2018/12. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums: Raiņa ielā 28, 1. Stāva remontdarbi

 

 

 1. Ieceres mērķis – Veikt ēkas 1.Stāva remontdarbus Raiņa ielā 28, Daugavpilī saskaņā ar iepriekšminēto saskaņoto tehnisko dokumentāciju.
 2. Darba apjomi: Sadalīti uz 3-daļas;

1 - Bāriņtiesā.           

2 - Dzimtsarakstu nodaļa.        

3 - Pārējie darbi.

 

 1. Bāriņtiesā

Nr. p.k.

Būvdarbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 
 

1

Telpa Nr.11

 

 

 

2

Sienas

 

 

 

3

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

27.00

 

4

Telpa Nr.12

 

 

 

5

Durvis

 

 

 

6

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

 

7

Telpa Nr.13

 

 

 

8

Sienas

 

 

 

9

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

52.61

 

10

Grīdas

 

 

 

11

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

18.30

 

12

Durvis

 

 

 

13

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

 

14

Telpa Nr.14

 

 

 

15

Sienas

 

 

 

16

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

20.20

 

17

Grīdas

 

 

 

18

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

18.50

 

19

Durvis

 

 

 

20

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

 

21

Telpa Nr.15

 

 

 

22

Sienas

 

 

 

23

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

53.24

 

24

Durvis

 

 

 

25

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

 

26

Logi

 

 

 

27

Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un  krāsošana (1,90 x 1,80)

gb

1.00

 

28

Telpa Nr.16

 

 

 

29

Sienas

 

 

 

30

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

53.42

 

31

Grīdas

 

 

 

32

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

16.70

 

33

Logi

 

 

 

34

Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un  krāsošana (1,90 x 1,80)

gb

1.00

 

35

Telpa Nr.17

 

 

 

36

Demontāžas darbi

 

 

 

37

Izlietnes ar kanalizācijas un ūdensvada caurulēm demontāža ar caurumu aizdare

kpl

1.00

 

38

Sienas

 

 

 

39

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

53.42

 

40

Grīdas

 

 

 

41

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

16.70

 

42

Durvis

 

 

 

43

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

 

44

Logi

 

 

 

45

Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un  krāsošana (1,90 x 1,80)

gb

1.00

 

46

Telpa Nr.18

 

 

 

47

Sienas

 

 

 

48

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

53.42

 

49

Grīdas

 

 

 

50

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

16.70

 

51

Durvis

 

 

 

52

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

 

53

Logi

 

 

 

54

Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un  krāsošana (1,90 x 1,80)

gb

1.00

 

55

Telpa Nr.20;21;22

 

 

 

56

Sienas

 

 

 

57

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

5.50

 

58

Sienas un grīdas flīzēšanas darbi (remonts)

m2

2.20

 

59

Grīdas un sienas

 

 

 

60

Grīdas un sienas virsmas tīrīšana

m2

18.00

 

61

Durvis

 

 

 

62

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

 

63

Ūdensvads un kanalizācija

 

 

 

64

Jaucējkrāna dušai komplektā ar dušas klausuli, savienojošu cauruli, stiprinājumu pie sienas ierīkošana ar kanalizācijas un ūdensvada pieslegumu

kpl

1.00

 

65

Klozetpoda komplektā ar skalojamo kasti un sēdriņķi ierīkošana ar ūdensvada un kanalizācijas pieslegumu

kpl

1.00

 

66

Keramikas roku mazgātne ar jaucējkrāna komplektā  ierīkošana ar ūdensvada un kanalizācijas pieslegumu

kpl

1.00

 

67

Telpa Nr.25

 

 

 

68

Sienas

 

 

 

69

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

47.04

 

70

Durvis

 

 

 

71

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

 

72

Telpa Nr.26

 

 

 

73

Demontāžas darbi

 

 

 

74

Izlietnes ar kanalizācijas un ūdensvada caurulēm demontāža ar caurumu aizdare

kpl

1.00

 

75

Sienas

 

 

 

76

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

47.04

 

77

Grīdas

 

 

 

78

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

15.50

 

79

Telpa Nr.27

 

 

 

80

Sienas

 

 

 

81

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

74.00

 

82

Grīdas

 

 

 

83

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

31.20

 

84

Durvis

 

 

 

85

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

2.00

 

86

Telpa Nr.28

 

 

 

87

Sienas

 

 

 

88

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

97.00

 

89

Griesti

 

 

 

90

Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana  (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

46.10

 

91

Grīdas

 

 

 

92

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

52.05

 

93

Durvis

 

 

 

94

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

 

95

Telpa Nr.29

 

 

 

96

Sienas

 

 

 

97

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

46.00

 

98

Grīdas

 

 

 

99

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

15.10

 

100

Durvis

 

 

 

101

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

2.00

 

102

Telpa Nr.30

 

 

 

103

Sienas

 

 

 

104

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

46.00

 

105

Grīdas

 

 

 

106

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

15.00

 

107

Durvis

 

 

 

108

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

 

109

Telpa Nr.34

 

 

 

110

Sienas

 

 

 

111

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

58.00

 

112

El.skapju krāsošana

kpl

1.00

 

113

Griesti

 

 

 

114

Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana  (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

24.40

 

115

Grīdas

 

 

 

116

Betona grīdu slīpēšana, pulēšana un apstrāde pret putekļu sastāvu

m2

24.40

 

117

Durvis

 

 

 

118

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

 

119

Pārējie darbi

 

 

 

120

ŪK

 

 

 

121

Ūdens skaitītāju montāža

kpl

2.00

 

122

Elektroapgāde

 

 

 

123

Griestos iebūvēts gaismeklis ar lumin. spuldzēm ar pieslēgšanu.(Nr.26;27;28). 600x600mm

kpl

6.00

 

124

1. fāzes rozete ar rāmīti montāža ~230V

kpl

39.00

 

125

Kabeļa 2.5 mm ar pvc kārbu montāža ar pieslēgšanu

m

75.00

 

126

Kabeļa 1,5 mm ar pvc kārbu montāža ar pieslēgšanu

m

125.00

 

127

Interneta un telefona tīkli

 

 

 

128

Iekštelpu datu kabelis, UTP, Cat. 6 4x2x0,5/UTP vai analogs

m

195.00

 

129

Rozete ar kārbām divām ligzdām (datoru, telefona) ar savienojumu pie tīkla

gb

12.00

 

130

Kabeļu kanāls PVC

m

195.00

 

131

Apkure

 

 

 

132

Radiatoru ar caurulēm krāsošana (Telpas Nr.1 - 34)

kpl

6.00

 

133

Logi

 

 

 

134

Logu bloku blīvlentes montāža

m

205.00

 

135

Durvis

 

 

 

136

Durvju rokturu un slēdzeņu nomaiņa

kpl

6.00

 

137

Būvgruži

 

 

 

138

Būvgružu savākšana un utilizēšana

m3

7.00

 

 

 

 1. Dzimtsarakstu nodaļa

1

Telpa Nr.1

 

 

2

Demontāžas darbi

 

 

3

Izlietnes ar kanalizācijas un ūdensvada caurulēm demontāža ar caurumu aizdare

kpl

1.00

4

Sienas

 

 

5

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

54.93

6

Grīdas

 

 

7

Linoleja seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

20.90

8

Durvis

 

 

9

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

10

Logi

 

 

11

Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un  krāsošana (1,90 x 1,80)

gb

1.00

12

Telpa Nr.2

 

 

13

Sienas

 

 

14

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

52.66

15

Grīdas

 

 

16

Linoleja seguma ieklāšana ar grīdlīstēm (esošā grīdas seguma demontāža un pamatnes sagatavošana)

m2

18.60

17

Durvis

 

 

18

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

19

Logi

 

 

20

Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un  krāsošana (1,90 x 1,80)

gb

1.00

21

Telpa Nr.3

 

 

22

Sienas

 

 

23

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

52.49

24

Griesti

 

 

25

Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana  (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

18.50

26

Grīdas

 

 

27

Linoleja seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

18.50

28

Durvis

 

 

29

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

30

Logi

 

 

31

Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un  krāsošana (1,90 x 1,80)

gb

1.00

32

Telpa Nr.4

 

 

33

Sienas

 

 

34

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

52.61

35

Grīdas

 

 

36

Linoleja seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

18.60

37

Durvis

 

 

38

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

39

Logi

 

 

40

Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un  krāsošana (1,90 x 1,80)

gb

1.00

41

Telpa Nr.5

 

 

42

Durvis

 

 

43

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

44

Telpa Nr.6;8;9

 

 

45

Durvis

 

 

46

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

47

Durvju rokturi ar slēdzeņu nomaiņa

kpl

1.00

48

Telpa Nr.35

 

 

49

Sienas

 

 

50

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

36.00

51

Griesti

 

 

52

Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana  (ar špaktelēšanu 10% apmēra)

m2

15.60

53

Grīdas

 

 

54

Betona grīdu slīpēšana, pulēšana un apstrāde pret putekļu sastāvu

m2

15.60

55

Durvis

 

 

56

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

57

Durvju aizvēršanas mehānismu montāža

kpl

1.00

58

Telpa Nr.36

 

 

59

Sienas

 

 

60

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

35.00

61

Griesti

 

 

62

Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana (ar špaktelēšanu 10% apmēra)

m2

15.40

63

Grīdas

 

 

64

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

15.40

65

Durvis

 

 

66

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

67

Telpa Nr.37

 

 

68

Durvis

 

 

69

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

70

Telpa Nr.38

 

 

71

Sienas

 

 

72

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

58.00

73

Apkures caurules apšuvums ar reģipsu  pa metāla karkasu un špaktelēšana

m2

4.50

74

Griesti

 

 

75

Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana  (ar špaktelēšanu 10% apmēra)

m2

25.10

76

Gaismekļu nomaiņa no 3.kabineta

gb

4.00

77

Grīdas

 

 

78

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

25.10

79

Durvis

 

 

80

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

81

Logi

 

 

82

Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un  krāsošana (1,90 x 1,80)

gb

2.00

83

Telpa Nr.39

 

 

84

Sienas

 

 

85

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

38.00

86

Grīdas

 

 

87

Linoleja seguma ieklāšana ar grīdlīstēm (esošā grīdas segumu demontāža un pamatnes sagatavošana)

m2

11.60

88

Durvis

 

 

89

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

90

Telpa Nr.40

 

 

91

Sienas

 

 

92

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

38.10

93

Grīdas

 

 

94

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

11.60

95

Durvis

 

 

96

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

97

Logi

 

 

98

Koka logu bloku ar palodzēm un metāla restēm slīpēšana, špaktelēšana un  krāsošana (1,90 x 1,80)

gb

1.00

99

Telpa Nr.41

 

 

100

Demontāžas darbi

 

 

101

Izlietnes ar kanalizācijas un ūdensvada caurulēm demontāža ar caurumu aizdare

kpl

1.00

102

Durvis

 

 

103

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

104

Telpa Nr.42

 

 

105

Durvis

 

 

106

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

107

Telpa Nr.43

 

 

108

Sienas

 

 

109

Sienu virsmu tīrīšana, krāsošana  ar grīdlīstēm un ventilācijas restēm (ar špaktelēšanu 10% apmērā)

m2

91.00

110

Iekārtas apšuvums ar reģipsu pa metāla karkasu un špaktelēšana

m2

3.80

111

Griesti

 

 

112

Griestu virsmu tīrīšana un krāsošana  (ar špaktelēšanu 10% apmēra)

m2

44.30

113

Grīdas

 

 

114

Grīdas seguma ar grīdlīstēm tīrīšana

m2

44.30

115

Durvis

 

 

116

Durvju bloku ar apmalēm slīpēšana un krāsošana ( h=2100,p=800mm)

kpl

1.00

117

Pārējie darbi

 

 

118

ŪK

 

 

119

Ūdens skaitītāju montāža

kpl

1.00

120

Elektroapgāde

 

 

121

1. fāzes rozete ar rāmīti montāža ~230V

kpl

34.00

122

Kabeļa 2.5 mm ar pvc kārbu montāža ar pieslēgšanu

m

65.00

123

Kabeļa 1,5 mm ar pvc kārbu montāža ar pieslēgšanu

m

115.00

124

Interneta un telefona tīkli

 

 

125

Iekštelpu datu kabelis, UTP, Cat. 6 4x2x0,5/UT