Сейчас в Даугавпилсе

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas paplašināšana Zeltkalna ielā, Daugavpilī (Aveņu ielas 19 rajonā)

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Строительные работы
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
Дата публикации:
06.07.2018

1.    Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

2.      Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009547852

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Ceļu būvinženieris – Dmitrijs Dubins, tālrunis 65476405, e-pasts dmitrijs.dubins@daugavpils.lv

Kontaktpersona juridiskajos jautājumos

Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv

Faksa Nr.

65476318

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

3.Paredzamā līgumcena: līdz EUR 9 090,00,00 bez PVN.

4.Tehniskās specifikācijas: pielikums nr.2.

5.Līguma izpildes termiņš: 8/astoņu/nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

 1. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

      6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

                1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

                2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā  skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

          3)nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

 1. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:
  • Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.
  • Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

7.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).

7.4.Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2013. – 2017.gadā ieskaitot 2018.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

N.p. k.

Objekta nosaukums, adrese

Līguma izpildes termiņš

Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi

Pasūtītājs,  kontaktpersona,

tālrunis

Līgumcena (EUR, bez PVN)

 Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

7.5. Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai:

Speciālisti

 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)

Vārds Uzvārds

kvalifikācijas apliecinoši dokumenti 

Pieredze objektos (gados)

Darba vieta

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3. (n)

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

7.6.Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments (piestādīt sertifikātu kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.4).

              7.7. Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus (apliecības vai diploma kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.5).

              7.8. Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām  nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt  pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

7.9. Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

  7.10. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, PVN likuma 142. panta noteiktajam; Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

8.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

8.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

8.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

8.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2018/62N.

       8.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

11.Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 12.jūlijam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī,  2.stāvā, 223.kab.(juristei).

 

12.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4  CV

Pielikums –Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas paplašināšanas plāns

 

 

 

 

Pielikums nr.1

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

 

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas paplašināšana Zeltkalna ielā, Daugavpilī (Aveņu ielas 19 rajonā)

 ID Nr.DPPI KSP 2018/62N

                                   

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma  prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds


Pielikums nr.2

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas paplašināšana

Zeltkalna ielā, Daugavpilī (Aveņu ielas 19 rajonā)

 

 1. Uzdevums: veikt lietus ūdens kanalizācijas tīkla paplašināšanu un pieslēgšanu esošajām tīklam Zeltkalna ielā, Daugavpilī (Aveņu ielas 19 rajonā), saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju.

 

 1. Darba apjomi:

Nr.p. k.

Vienības apraksts

Mērvienība

Daudzums

 
 
 

1

2

3

4

 

1

SAGATAVOŠANAS DARBI

 

 

 

1.1.

Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s. demobilizācija)

kpl

1

 

1.2.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (t.sk. pārvietojamo ceļa zīmju uzstādīšana, shēmu saskaņošana, ceļa zīmju noņemšana)

kpl

1

 

1.3.

Esošā asfaltbetona seguma demontāža aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni

m2

45.00

 

1.4.

Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni

m2

10.00

 

2

SEGUMU ATJAUNOŠANA

     

2.1.

Asfalta  seguma atjaunošana  ceļa zonā (saskaņā ar rasējumu K2-2)                                                                                          - karstais asfalts AC22 base h=6 cm;                                                   

-  karstais asfalts AC11 surf h=4 cm                                                                                                                                    - minerālmateriālu maisījums 0/56, h=18 cm;                                            - minerālmateriālu maisījums 0/45, h=12 cm;                                                        - rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=30 cm;                              

m2

30.00

 

2.2.

Asfalta  seguma atjaunošana gājēju ietves zonā (saskaņā ar rasējumu K2-2)                                                                                         

- karstais asfalts AC8                       h=4 cm;                                                   

- minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15 cm;                                                        - rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=30 cm;                              

m2

15.00

 

2.3.

Zaļās zonas atjaunošana (saskaņā ar rasējumu K2-2)

m2

70.00

 

3

LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA

     

3.1.

Mono lējuma konstrukcijas tipa kanāla izbūve sausā būvgrāvī – ieskaitot smilšķērāju, pamatnes izlīdzinošo kārtu, nesaistītā minerālmateriāla maisījuma 0/45 pamatni un apbetonējumu C25/30 (atbilstoši ražotāja instrukcijai), slodzes klase no D400 līdz F900, ar pieslēgumu OD200.

kpl.

1.00

 

3.2.

PP dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurule OD200mm  (8kN/m2), izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi

m

17.00

 

4

DAŽĀDI

     

4.1.

Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā OD200mm

gab.

1.00

 

4.2.

Bortakmeņa demontāža un atjaunošana (bojājumu gadījumā nomaiņa)

m

8.00

 

4.3.

Pieslēgums pie esošiem lietus kanalizācijas tīkliem OD200 esošā akā

vieta

1.00

 

 

 1. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142. panta noteiktajam;

3.2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2017”, „Vispārīgie būvnoteikumi” un atbilstoši ražotāja instrukcijai;

3.3. Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos ceļa posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā un nodrošina ceļa zīmju uzstādīšanu būvuzņēmējam, kā arī saskaņot darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

3.4. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

3.5. Tranšeju un bedru rakšanai var tikt izmantoti mehānismi (ekskavatori), izņemot darbā esošo ūdens, kanalizācijas vai gāzes cauruļvadiem, elektrokabeļu, sakaru komunikāciju, ne tuvāk kā 1m attālumā.

3.6. Tranšeju rakšana, lietus ūdens kanalizācijas cauruļu uzstādīšana jāveic saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, skatīt plāna un profilu rasējumus.

3.7. Veicot tranšeju un bedru izveidošanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju  aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem.

3.8. Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar smilšu grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20-30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.  

3.9. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu drenāžas sūkni. Gruntsūdens līmeņa  pazemināšanai objektā izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

 • Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
 • Nododot būvdarbus izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts”, kā arī būvdarbu izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāri (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
 • Nododot būvdarbus, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā.
 • Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.10., 3.11. un 3.12 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
 • Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
 • Darbu apjomus skatīt kopā ar tehnisko dokumentāciju. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir tehniskā dokumentācija (tehniskā shēma).
 • Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un tehniskās dokumentācijas rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem tehniskās dokumentācijas rasējumos norādīto.
 • Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskās dokumentācijas (tehniskā shēma) minētiem, kā arī atbilst tehniskās dokumentācijas un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta tehniskās dokumentācijas paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
 • Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu tehniskās dokumentācijas, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
 • Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.

 

 1. Darbu uzsākšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas no līguma parakstīšanas dienas.

 

5.Darbu izpildes termiņš: 8 (astoņas) nedēļas no līguma parakstīšanas dienas.

 

 1. Garantijas laiks: 5 gadi.

 

Sagatavoja:

DPPI “KSP”

Ceļu būvinženieris                                                                  D. Dubins

 

Saskaņoja:

DPPI “KSP”

Tehniskās nodaļas vadītāja                                                    O. Grigorjeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums nr.3

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt: Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas paplašināšana Zeltkalna ielā, Daugavpilī (Aveņu ielas 19 rajonā) saskaņā ar 2018.gada 06.jūlija uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

 

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „ Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas paplašināšana Zeltkalna ielā, Daugavpilī (Aveņu ielas 19 rajonā)”, ID Nr.DPPI KSP 2018/62N

nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pielikums  CV VEIDNE

CURRICULUM VITAE

 

Līguma nosaukums:        ______________________________

 

Piedāvātais pozīcija projektā:      _______________

 

 

Uzvārds:  

 

Vārds:

 

Dzimšanas datums:

 

Izglītība:                      

 

 

 

 

 

 

Mācību iestāde:

 

Datums: no / līdz

 

Iegūtais grāds un vai diploms:

 

         

 

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

 

Valoda

Lasītprasme

Runāt prasme

Rakstītprasme

Latviešu

 

 

 

Angļu

 

 

 

Vācu

 

 

 

Krievu

 

 

 

 

1.

Piederība pie profesionālajām organizācijām:

 

2.

Citas iemaņas:

 

3.

Patreizējais amats:

 

4.

Specializācija:

 

 1. Darba pieredze:

Kompānijas nosaukums:

 

 

 

Adrese:

 

 

 

Datums no / līdz

 

 

 

Amats:

 

 

 

Darba apraksts:

 

 

 

 

 

 1. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

Darba izpildes gads

Valsts, kompānija

Amats

Klients, darba apraksts

 

 

 

 

 

 

 1. Cita saistīta informācija: -

 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

 

Ar šo es apņemos

No

Līdz

*

*

                                 * provizoriskie dati

 

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

 

 

Vārds, uzvārds

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

 

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>