Сейчас в Даугавпилсе

„ Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes vajadzībām”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas dome
Дата публикации:
11.07.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Iestādes nosaukums

Daugavpils pilsētas dome

Adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90000077325

Kontaktpersona

(amats, vārds, uzvārds)

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas

vadītāja Kristīne Daņilova. 

Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts

tālr.:65404349, 26008224,

e-pasts: kristine.danilova@daugavpils.lv

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

 1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:

2018.gada 10.jūlijs.

 1. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes vajadzībām.
 2. Līguma izpildes termiņš: 24 stundas pēc pasūtījuma izvietošanas un apstiprināšanas.
 3. Veicamā pakalpojuma apraksts:pielikumā (tehniskā specifikācija).
 4. Paredzamā līgumcena: līdz 9900 (deviņi tūkstoši deviņi simti) euro bez PVN.
 5. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
 6. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (1.pielikums). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.

Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

 1. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 16.jūlija, plkst.09:00 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz info@daugavpils.lv. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

         Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

9.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

9.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes vajadzībām”;    

9.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 16.jūlija, plkst.09:05”.

Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

 1. Citi nosacījumi:

10.1. Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi (piegāde, izpaltīšana, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

10.2. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti. 

10.3. Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

10.4. Pretendentam jābūt pieredzei vismaz 5 pēc apjoma un satura līdzīgu pakalpojumu sniegšanai, kas veikti pēdējo trīs gadu laikā.  

 

Ziņojuma pielikumā:

1.Tehniskā specifikācija;

 1. Pretendenta piedāvājums.

 

Saskaņots: Daugavpils pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja _____________ K.Daņilova

 

Daugavpilī, 2018.gada 11.jūlijā

 

Pielikums Nr.1

uzaicinājumam pretendentiem piedalīties

aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu sniegšana

 Daugavpils pilsētas domes vajadzībām

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes vajadzībām”

 

 

 1. Darba uzdevums: Pašvaldības informatīvo afišu izgatavošana un piegāde
  • Afišu drukāšana notiek saskaņā ar iesniegto maketu.
  • Izgatavošanas laiks: 24 stundas pēc pasūtījuma izvietošanas un apstiprināšanas.
  • Specifikācija afišām:

Nr.p.k. 

Pozīcija/

formāts

Izmērs (mm)

Krāsa

Papīrs (g/m2)

Mērv

Ikreizējais minimālais pasūtījuma apjoms

Ikreizējais maksimālais pasūtījuma apjoms

 1.  

 

A0

 

841*1189

 

Pilnkrāsa

 

220 gr/m2

 

Gab.

10 - 50

51 - 100

 1.  

A1

594*841

 

Pilnkrāsa

 

220 gr/m2

Gab.

10 - 50

51 - 100

 1.  

A2

420*594

 

Pilnkrāsa

 

220 gr/m2

 

Gab.

10 - 50

51 - 100

 1.  

Nestandarta formāts

 

 

Pilnkrāsa

 

220 gr/m2

 

m2

5

10

 

 1. Darba uzdevums Pilsētas informatīvo afišu izgatavošanai un izvietošanai pilsētas sabiedriskā  transporta pieturās un reklāmas stendos.
 • Afišu drukāšana saskaņā ar iesniegto maketu.
 • Montāža/demontāža.
 • Izgatavošanas laiks: 24 stundas pēc pasūtījuma izvietošanas un apstiprināšanas

Specifikācija afišām:

 

Nr.p.k.

Izmērs (mm)

Krāsa

Materiāls

Mērv

Ikreizējais minimālais pasūtījuma apjoms

Ikreizējais maksimālais pasūtījuma apjoms

 1.  

1900 X 1400  = 2.66 m2

Pilnkrāsu druka, izmantojot MS Ultra Plus tinti

Līmplēve 100 mikroni, viegli demontējama, necaurspīdīga

Gab.

5 - 10

11 - 30

 1.  

1850 X 1250 = 2.3125 m2 

Pilnkrāsa

 

220 gr/m2

 

Gab.

10 - 50

51 - 100

 

Obligāta prasība par pretendenta pieredzi - Pretendentam jābūt pieredzei vismaz 5 pēc apjoma un satura līdzīgu pakalpojumu sniegšanai, kas veikti pēdējo trīs gadu laikā. Pretendents paraksta pieredzes apliecinājumu un iesniedz informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem pievienojot izziņas/ atsauksmes (vai tamlīdzīgu dokumentu) par sniegtajiem pakalpojumiem.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

uzaicinājumam pretendentiem piedalīties

aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu sniegšana

 Daugavpils pilsētas domes vajadzībām

 

PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr., Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

1) darba uzdevums - Pašvaldības informatīvo afišu izgatavošana un piegāde

Pozīcija/

formāts

Izmērs (mm)

Krāsa

Papīrs (g/m2)

Mērv

Ikreizējais minimālais pasūtījuma apjoms

Cena par pozīciju (bez PVN) *

Ikreizējais maksimālais pasūtījuma apjoms

Cena par pozīciju (bez PVN) *

A0

 

841*1189

 

Pilnkrāsa

 

220 gr/m2

 

Gab.

10 - 50

 

51 - 100

 

A1

594*841

 

Pilnkrāsa

 

220 gr/m2

Gab.

10 - 50

 

51 - 100

 

A2

420*594

 

Pilnkrāsa

 

220 gr/m2

 

Gab.

10 - 50

 

51 - 100

 

Nestandarta formāts

 

 

Pilnkrāsa

 

220 gr/m2

 

m2

5

 

10

 

Kopā*:

 

Kopā*:

 

* aizpilda pretendents

 

2) darba uzdevums - Pilsētas informatīvo afišu izgatavošanai un izvietošanai pilsētas sabiedriskā  transporta pieturās un reklāmas stendos

Nr.p.k.

Izmērs (mm)

Krāsa

Materiāls

Mērv

Ikreizējais minimālais pasūtījuma apjoms

Cena par pozīciju (bez PVN) *

Ikreizējais maksimālais pasūtījuma apjoms

Cena par pozīciju (bez PVN) *

1.        

1900 X 1400  = 2.66 m2

Pilnkrāsu druka, izmantojot MS Ultra Plus tinti

Līmplēve 100 mikroni, viegli demontējama, necaurspīdīga

Gab.

5 - 10

 

11 - 30

 

2.        

1850 X 1250 = 2.3125 m2 

Pilnkrāsa

 

220 gr/m2

 

Gab.

10 - 50

 

51 - 100

 

 

 

 

Kopā*:

 

 

 

 

Kopā*:

 

* aizpilda pretendents

 

Kopējā līgumcena par visu iepirkuma apjomu (1. darba uzdevums + 2. darba uzdevums) _______________________ euro bez PVN.

 

 

Pretendents   “pretendenta nosaukums”   tā “amats, vārds, uzvārds,”  personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties aptaujā (tirgus izpētē) Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu  sniegšana Daugavpils pilsētas domes vajadzībām”, piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
 2.    “pretendenta nosaukums”   apliecina, ka:
 • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
 • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
 • pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi līguma izpildei;
 • apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.
 • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

 

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

Pieredzes apliecinājums

 

Pretendents   “pretendenta nosaukums”   tā “amats, vārds, uzvārds,”  personā apliecina, ka ir sniedzis vismaz 5 pēc apjoma un satura līdzīgus pakalpojumus pēdējo trīs gadu laikā.

Nr.p.k.

Pakalpojuma sniegšanas gads

Pakalpojuma saņēmējs* (nosaukums, reģistrācijas numurs)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

* Pretendents pievieno izziņas/ atsauksmes (vai tamlīdzīgu dokumentu) par sniegtajiem pakalpojumiem.     

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums