Сейчас в Даугавпилсе

DPD 2018/28, Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros

Последний раз информация обновлена 25.05.2022, 17:22
Номер идентификации:
DPD 2018/28
Статус закупки:
Прекращено без результата
Тип закупок:
Открытый конкурс
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldība
Kontaktpersona:
Vitālijs Kalniņš
Дата публикации:
26.03.2018
Срок подачи:
23.04.2018 00:00:00
 1. Iepirkuma nosaukums

Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu objektos.

 1. Iepirkuma identifikācijas numurs

DPD 2018/28.

 1. Iepirkuma veids

Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

 1. Iepirkuma normatīvais regulējums

Publisko iepirkumu likums (skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=287760#position=14303), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba), citi spēkā esošie normatīvie akti.

 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti

Pasūtītājs, līgumslēdzējpuse:

Daugavpils pilsētas dome

Reģistrācijas numurs:

90000077325

Juridiskā adrese:

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas adrese:

Imantas iela 9 - 1B (ieeja no Teātra ielas), Daugavpils, LV-5401, Latvija

Tālruņa numurs:

65404330

Faksa numurs:

65421941

Darba laiks:

Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 18:00;

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00;

piektdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00

Kontaktpersona:

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404330, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv

Objekta brīvprātīga apsekošana iepirkuma priekšmeta 1.daļā:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris Vitālijs Kalniņš, mob. tālr.29443346.

Objekta brīvprātīga apsekošana iepirkuma priekšmeta 2.daļā:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas projektu tehniskā vadītāja Olga Galančuka, tālr.65476063.

 

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi
 • Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu objektos saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums) un tehnisko dokumentāciju (nolikuma 14.pielikums).
 • Būvdarbu apraksts, apjoms un nosacījumi ir norādīti nolikuma tehniskajās specifikācijās un tehniskajā dokumentācijā.
 • CPV kodi:
 • galvenais kods – 45000000-7 (celtniecības darbi);
 • papildkodi iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļā – 45400000-1 (ēku celtniecības pabeigšanas darbi), 45300000-0 (ēku instalācijas darbi), 45200000-9 (pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi), 45100000-8 (būvlaukuma sagatavošana).
 • Iepirkuma priekšmetā norādītie būvdarbi tiek finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) specifiska atbalsta mērķa (SAM) 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldības ēkās” un Daugavpils pilsētas domes budžeta līdzekļiem.
  1. Iepirkuma priekšmeta daļas, to apjoms un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās
 • Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
 • iepirkuma priekšmeta daļa “Daugavpils 12.sākumskolas ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana”;
 • iepirkuma priekšmeta daļa “Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354V”.
 • Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.
 • Piedāvājumu var iesniegt uz katru (vienu, vairākām vai visām) iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.
 • Gadījumā, ja pretendents plāno iesniegt piedāvājumu vairākās vai visās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās.
  1. Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos

Nav attiecināms.

 1. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
 • Līguma izpildes laiks:
 • iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Daugavpils pilsētas domesPilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas;
 • iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 6 (sešu) mēnešu laikā no Daugavpils pilsētas domesPilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes apliecinājuma kartē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas;
  • Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija, Latvijas Republika.
 1. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa
 • Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi atklāta konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē daugavpils.lv.
 • Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 • Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja tīmekļvietnē daugavpils.lv, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
 • Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnē daugavpils.lv publicētajai informācijai.
 • Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski.
  1. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
 • Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta – Imantas iela 9 - 1B (ieeja no Teātra ielas), Daugavpils, LV-5401, Latvija.
 • Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2018.gada 23.aprīļa plkst.11:00.
 • Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2018.gada 23.aprīlī plkst.11:00.
 • Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.
  1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
 • Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.
 • Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.
 • Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš.
 • Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.
 • Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
  1. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
 • Piedāvājums iesniedzams personīgi vai nosūtot to pa pastu 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs ar norādi „ORIĢINĀLS” (papīra formātā), bet otrs oriģināleksemplāra kopija ar norādi „KOPIJA” (papīra formātā). Neskaidrību gadījumā priekšroka tiek dota oriģinālam.
 • Piedāvājumam jābūt iesniegtam vai piegādātam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa notecējumam. Piedāvājumi, kuri būs iesniegti vai piegādāti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa notecējuma vai kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiks vērtēti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
 • Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
 • Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:
 • pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija;
 • pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, atklāta konkursa nosaukums, iepirkuma identifikācijas numurs un iepirkuma priekšmeta daļas/-u numurs/-i.
 • Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:
 • satura rādītājs;
 • pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu;
 • piedāvājuma nodrošinājuma (apdrošināšanas polises gadījumā arī apdrošināšanas prēmijas apmaksas dokumenta kopija, bet piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksas kontā gadījumā arī maksājuma uzdevuma dokumenta kopija) kopija;
 • kvalifikācijas dokumenti;
 • tehniskais piedāvājums;
 • finanšu piedāvājums;
 • tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, tāmes (būvniecības koptāme, kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, lokālā tāme), apakšuzņēmēju saraksts jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā ar MS Word (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums, apakšuzņēmēju saraksts) vai MS Excel (tāmes) vai ar to savietojamā faila formātā CD vai zibatmiņā. Elektroniskajam datu nesējam, kas satur iepriekšminētos dokumentus elektroniskā formā, jābūt ievietotam pretendenta piedāvājuma aploksnē/iepakojumā. Elektroniskajā datu nesējā ierakstītiem dokumentiem jāatbilst drukātajiem dokumentiem.
 • Dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, nesabojājot cauršuvuma nostiprinājumu. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina paraksttiesīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriģinālu.
 • Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
 • Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
 • Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
 • Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
 • Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
 • Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.
 • Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
  1. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
 • Piedāvājuma nodrošinājuma ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai.
 • Piedāvājuma nodrošinājuma summa:
 • iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 16500,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti euro 00 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro 00 centi).
 • Piedāvājuma nodrošinājuma minimālais spēkā esības termiņš – 5 (pieci) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
 • Piedāvājuma nodrošinājuma veidi:
 • bankas izdota bankas garantija (garantijas kopija jāiešūj piedāvājumā, bet garantijas oriģināls jāpievieno piedāvājumam necauršūts);
 • apdrošināšanas sabiedrības izdota apdrošināšanas garantija jeb polise (polises un apdrošināšanas prēmijas apmaksas dokumenta kopija jāiešūj piedāvājumā, bet polises oriģināls jāpievieno piedāvājumam necauršūts);
 • piedāvājuma nodrošinājuma summa iemaksa kontā – līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes bankas norēķinu kontā: AS “Swedbank”, n/k LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, kā maksājuma mērķi norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam ar identifikācijas Nr.DPD 2018/28” (maksājuma uzdevuma kopija jāiešūj piedāvājumā).
 • Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
 • nolikumā noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
 • attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
 • līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
 • Banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
 • pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
 • pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis līgumslēdzējpusei iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
 • pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
 • Pretendenta iesniegtais piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atgriezts vai pretendenta iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa tiek atmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no nolikumā minētā spēkā esības termiņā izbeigšanas dienas.
 • Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma, vai tiks iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.
  1. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam

Priekšapmaksas nodrošinājumam ir jāatbilst priekšapmaksas nodrošinājuma prasībām (nolikuma 12.pielikums).

 1. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam

Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst līguma saistību izpildes nodrošinājuma prasībām (nolikuma 13.pielikums).

 1. Prasības garantijas laika nodrošinājumam

Garantijas laika nodrošinājumam ir jāatbilst garantijas laika nodrošinājuma prasībām (nolikuma 14.pielikums).

 1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude
 • Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tika veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
 • Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi – https://likumi.lv/doc.php?id=287760#position=14303.
 • Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu.
  1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude

Nav attiecināms.

 1. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

Nr.p.k.

Prasības

Iesniedzamā informācija

Katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk

Attiecībā uz pretendentiem

20.1.

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs www.ur.gov.lv vai www.vid.gov.lv.

Gadījumā, ja pretendents reģistrēts vai pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, tad pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

20.2.

Līguma slēgšanas dienā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.

Gadījumā, ja pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un ja tāda reģistrācija ir nepieciešama, tad pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšnas tiesības, pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

20.3.

Pretendentam iepriekšējos piecos gados (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir attiecīga pieredze būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis:

20.3.1.    vismaz 1 (vienas) publiskas ēkas pārbūves (rekonstrukcijas), atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu, kura līgumcena bija vismaz 500000,00 EUR (pieci simti tūkstoši euro 00 centi) bez PVN, un būvdarbi uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir izpildīti (prasība iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

20.3.2.    vismaz 1 (vienas) publiskas ēkas pārbūves (rekonstrukcijas), atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu, kura līgumcena bija vismaz 50000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN, un būvdarbi uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir izpildīti (prasība iepirkuma priekšmeta 2.daļā).

Pretendentam jāiesniedz:

·     pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu (oriģināls);

·     pozitīva atsauksme vai cits līdzvērtīgs dokuments (kopija) par izpildītiem būvdarbiem.

20.4.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās sekojošs personāls:

20.4.1.    atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu vadīšanu;

20.4.2.    ceļu būvdarbu speciālists, kurš ir tiesīgs veikt ceļu būvdarbu vadīšanu (prasība iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

20.4.3.    ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu speciālists, kurš ir tiesīgs veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu (prasība iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

20.4.4.    siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu speciālists, kurš ir tiesīgs veikt siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanu (prasība iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

20.4.5.    elektroietaišu izbūves darbu speciālists, kurš ir tiesīgs veikt elektroietaišu izbūves darbu vadīšanu līdz 1 kV (prasība iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

20.4.6.    elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu speciālists, kurš ir tiesīgs veikt elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanu (prasība iepirkuma priekšmeta 1.daļā).

20.4.7.    atbildīgā persona par darba aizsardzību un ugunsdrošību (prasība iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

20.4.8.    atbildīgā persona par elektrodrošību (prasība iepirkuma priekšmeta 1.daļā).

Pretendentam jāiesniedz:

·     atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu;

·     speciālista apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu;

·     atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību kvalifikāciju apliecinošs dokuments (kopija);

·     atbildīgā persona par elektrodrošību kvalifikāciju apliecinošs dokuments (kopija);

·     galvenā personāla saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu.

Latvijas Republikā reģistrēta būvspeciālista būvprakses sertifikāta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.

Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā būvspeciālista profesionālā kvalifikācija reģistrēta, licencēta vai sertificēta ārvalstīs, tad tai jāatbilst būvspeciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai un pretendentam jāiesniedz:

·     dokuments (kopija), kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī un dokumenta tulkojums latviešu valodā;

·     pretendenta apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

20.5.

Pretendents ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju un būvniecības dokumentāciju (būvprojekts iepirkuma priekšmeta 1.daļā/apliecinājuma karte iepirkuma priekšmeta 2.daļā).

Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

20.6.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

20.7.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas uz visu līguma darbības laiku veiks sava atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikumiem attiecīgā iestādē, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā, uz sekojošiem noteikumiem:

20.7.1.    atbildības limits – 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par EUR 150000,00 (viens simts  piecdesmit tūkstoši euro 00 centi);

20.7.2.    apdrošināšanas periods – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.

Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

20.8.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievēroti videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipi, īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājumam un trokšņa līmeņa samazinājumam.

ZPI rokasgrāmata pieejama: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_lv.pdf.

Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

20.9.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas iesniegs, iepirkuma līguma priekšapmaksas garantiju līdz 20 % (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas (prasība iepirkuma priekšmeta 1.daļā).

Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

20.10.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas.

Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

20.11.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.

Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuras iespējām tas balstās

20.12.

Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

Pretendentam jāiesniedz personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā/par sadarbību konkrētā līguma izpildē (oriģināls).

Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

20.13.

Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

Pretendentam jāiesniedz:

·     apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu (oriģināls);

·     apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību.

Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

 

 1. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu

Nr.p.k.

Prasības

Iesniedzamā informācija

Katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk

21.1.

Pretendents piedāvājumam pievieno būvdarbu izpildes kalendāro grafiku.

Pretendentam jāiesniedz būvdarbu izpildes kalendārais grafiks saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu (oriģināls).

 

 1. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu

Nr.p.k.

Prasības

Iesniedzamā informācija

Katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk

22.1.

Pretendents piedāvājumam pievieno finanšu piedāvājumu.

Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.

22.2.

Pretendents piedāvājumam pievieno tāmes.

Pretendentam jāiesniedz tāmes (lokālā tāme, kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, būvniecības koptāme) (oriģināli), kas sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” – (pielikumiem Nr.5., 6., 8.) (MK noteikumus skatīt – https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.

 

 1. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
 • Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai piesķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
 • Atbilstību kvalifikācijas prasībām, kas izvirzītas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 45. un 46.pantu, pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā.
 1. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai
 • Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
 • Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā
 1. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai
 • Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas lejupielādējams IUB tīmekļvietnē http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc vai aizpildāms elektroniski Eiropas Komisijas tīmekļvietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv.
 • Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
 • Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs
 1. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati

Nav attiecināms.

 1. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko piedāvāto cenu.

 1. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
 • Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma un piedāvājumu nodrošinājuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle.
 • Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
 • Ja piedāvājums neatbilst kādai nolikuma prasībām, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.
 • Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
 • Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
 • Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko piedāvāto cenu, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
 • Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad no tiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). Ja starp pretendentiem nav neviena, kurš atbilst iepriekš minētajam kritērijam, vai šim kritērijam atbilst vairāki pretendenti, tad no piedāvājumiem, kas novērtēti vienādi, iepirkuma komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kuram pieredzes atbilstības pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku līgumcenu.
 • Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
 • Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.
 1. Iepirkuma līgums
 • Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
 • Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
 • Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad pretendentam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
 • Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir piesaistījis speciālistus, kuri profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši ārvalstīs, tad pretendents ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, iepirkuma komisijai iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka tas par ārvalstu speciālistu ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iepirkuma komisijai nekavējoties jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems, ja tāda atļauja ir paredzēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus.
 • Ja atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla – nepastāv tiesiskie šķēršļi – 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem nosūtīts pretendentiem, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
 1. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
 • Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.
 • Jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām.
 • Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.
 • Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
 • Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.
 • Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
 • Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts.
 • Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
 • Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
 • Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
 • Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
 • Citas iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
 1. Pretendenta tiesības un pienākumi
 • Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
 • Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme.
 • Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
 • Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā.
 • Sniegt patiesu informāciju.
 • Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājum
 • Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.
 • No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
 • Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
 1. Cita informācija
 • Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
 • Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
 • Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
 • Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un tie netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
 • Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
 • Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.
 • Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
 1. Nolikuma pielikumi
 • pielikums – Tehniskās specifikācijas
 • pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne)
 • pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)
 • pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)
 • pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)
 • pielikums – Galvenā personāla saraksts (veidne)
 • pielikums – Pretendenta apliecinājums (veidne)
 • pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)
 • pielikums – Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (veidne)
 • pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)
 • pielikums – Līgums (projekts)
 • pielikums – Priekšapmaksas nodrošinājuma noteikumi
 • pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma noteikumi
 • pielikums – Garantijas laika nodrošinājuma noteikumi
 • pielikums – Tehniskā dokumentācija – https://www.daugavpils.lv/lv/652

1.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Daugavpils 12.sākumskolas ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

 1. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē darbu sarežģītība. Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam izmantojot projekta autora izstrādāto darbu organizācijas projektu jāizstrādā detalizēts darbu veikšanas projekts, ievērojot Latvijas būvnormatīvā LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts” noteiktās prasības.
 2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sasniedzamais ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei jeb enerģijas patēriņš apkurei standarta apkures sezonas apstākļos nav lielāks par 53 MWh/gadā jeb 55 kWh/m2 gadā, ņemot vērā ēkas aprēķina platību 955,1 m2.
 3. Būvuzņēmējam būvdarbu veicējam pilnībā jāizprot un jāpārzina veicamo darbu risinājumu, pielietojamo materiālu un darbu kvalitātes nozīmīgums uz sasniedzamo gala rezultātu un ēkas siltumenerģijas patēriņu apkurei, kā arī ēkas būvniecības stadijā būs jāparedz un jārēķinās ar aktivitātēm, kas vērstas uz savlaicīgu veicamo darbu kvalitātes kontroli un būvdarbu veicējs nedrīkst ierobežot vai pretoties šādu pārbaužu veikšanai.
 4. Izpildītājs iesniedz visu inženierkomunikāciju - termostatisko ventiļu, gaisa apstrādes iekārtu, apkures un karstā ūdens sistēmas, siltummezgla iestatījumu režīmu maiņas un siltumenerģijas uzskaites un iekārtu vadības instrukcijas;
 5. Saskaņojot ar Pasūtītāju jāveic vienas dienas apmācība par ēku atbildīgajam apsaimniekotajam un tehniskajam personālam, izsniedzot iekārtu un ēkas ekspluatācijas instrukcijas ar mērķi nodrošināt augstu komfortu telpās, pareizu apkures sistēmu un gaisa apstrādes iekārtu darbināšanu un to efektīvu izmantošanu ar mērķi nodrošināt zemu ēkas enerģijas patēriņu, nodrošinot temperatūru samazinājumu naktīs, brīvdienās un svētku dienās.
 6. Izpildītājam kopā ar Pasūtītāju un tā nozīmēto ēkas apsaimniekotaju jāveic iekārtu - siltummezgla, apkures un kārstā ūdens sistēmas un gaisa apstrādes iekārtu ieregulēšana, izstrādājot un iestatos darbināšanas laika grafikus, temperatūru režīma izstrāde un iestatīšana, nepieciešamo gaisa apmaiņu noteikšana katrā no telpām atkarībā no ēkas izmantošana laika, gaisa apstrādes iekārtu iestatīšana un ieregulēšana.
 7. Izpildītājs garantē, ka pēc ēkas atjaunošanas sasniedzamais ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei jeb enerģijas patēriņš apkurei standarta apkures sezonas apstākļos nav lielāks par 53 MWh/gadā jeb 55 kWh/m2 gadā, ņemot vērā ēkas aprēķina platību ēkas atjaunojamajai daļai 955,1 m2.
 8. Sasniegto energoefektivitātes rādītāju pārbauda pēc kārtējās apkures sezonas beigām. Ja siltumenerģijas patēriņš apkurei pārsniedz noteikto energoefektivitātes līmeni, tad Izpildītajam jākompensē pārtērētās enerģijas daudzums atbilstošās pārtērētās siltumenerģijas daudzumam un vidējam siltumenerģijas tarifam atbilstošajā apkures sezonas laikā. Energoefektivitātes garantijas pārbaude notiek pēc katras tekošās apkures sezonas beigām 60 mēnešu garumā atbilstoši pielikumam.
 9. Garantijas perioda garantijas iesniegšana Pasūtītājam ir priekšnosacījums galīgā Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai
 10. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,  atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības  kārtība” prasībām.
 11. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
 12. Būvdarbu veicejs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve, siltumapgāde) patēriņu. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiks nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem tiks sagatavots rēķins samaksas veikšanai.
 13. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta, t.sk. pieguļošās teritorijas, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, t.sk. tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
 14. Gadījumā, ja ēkā uzturas skolēni un personāls, atbolstoši darbu veikšanas projekta nosacījumiem, tad remontdarbus, kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, betona atskaldīšana, zāģēšana utt. ir iespējams izpildīt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā un veicot nepieciešamos drošības pasākumus.
 15. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ēkas lietotājam piederošā inventāra, iekārtu aizsardzību pret bojājumiem un nosmērēšanu būvdarbu izpildes laikā, nepieciešamības gadījumā tos nosedzot ar aizsarplēvi, darbinot putekļu sūcējus, veicot citus pasākumus pēc nepieciešamības.
 16. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.
 17. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā telpām jābūt izmazgātām un tīrām. Visiem logu un durvju mehānismiem, santehniskajām ietaisēm, elektroinstalācijai, citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. Inženiersistēmas montāžas darbus var uzskatīt par pabeigtiem, ja sistēmas ir pilnībā palaistas darbībā un ieregulētas, ja ir sagatavotas ekspluatācijas instrukcijas, visi protokoli un akti ir apstiprināti un parakstīti.
 18. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
 19. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
 • materiālu izmaksas;
 • darba izmaksas;
 • piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;
 • palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).
 • tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;
 • būvgružu, bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;
 • visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem.būvtāfele, informatīvie stendi, brīdinājuma zīmes, darba zonas norobežošana, barjeras, balsti, u.c.);
 • visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;
 • visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;
 • visus likumdošanā paredzētos nodokļus;
 • visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.
 1. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā.
 2. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.
 3. Būvuzņēmējam ir pienākums būvdarbu veikšanas procesā veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī ievērot videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipi, īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājumam un trokšņa līmeņa samazinājumam, tajā skaitā iesniegt sekojošus dokumentus:  Būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājuma rīcības plānu.  Būvdarbu procesā radītā trokšņa samazinājuma rīcības plānu. 
 4. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.
 5. Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem.
 6. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem utt.
 7. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām.
 8. Nododot būvi ekspluatācijā, būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt ēkas pagaidu energosertifikātu..
 9. Darbu izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas.

 

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris               (personiskais paraksts) V.Kalniņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1.pielikums pie tehniskās specifikācijas

“Daugavpils 12.sākumskolas ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī,

energoefektivitātes paaugstināšana”

Enerģijas Ietaupījumu garantija izpildes noteikšana

 • Energoefektivitātes garantijas pārbaude notiek nosakot starpību starp maksimāli pieļaujamo enerģijas patēriņu apkurei un reāli patērēto enerģijas patēriņu apkurei kārtējā apkures sezonas laikā. Energoefektivitātes garantijas izpilde un tādējādi novērtējums, vai Pasūtītājs ir tiesīgs uz kompensācijas prasību, tiek veikts katra Norēķinu perioda beigās (apkures sezonas beigās). Energoefektivitātes garantijas pārbaude notiek atbilstoši uzņemtajiem mērījumu rādītājiem un noteiktajai aprēķina kārtībai. Enerģijas patēriņa starpība apkurei tiek noteikta kā:

 

Estarp = Qmax

Kur:

 

Qmax      Maksimāli pieļaujamas enerģijas patēriņš apkurei standarta apstākļos pēc ēkas atjaunošanas, kas noteikts kā 53 MWh/gadā;

  Uz standarta apstākļiem koriģētais enerģijas patēriņš telpu apkurei, MWh/gadā (aprēķins atbilstoši 3.1.. punktam);

Estarp      Enerģijas patēriņa starpība apkurei, MWh/gadā.

 

 • Energoefektivitātes garantijas izpildīta

Ja norēķinu perioda enerģijas patēriņa starpība ir vienāda ar nulli vai pozitīva (Estarp ≥ 0,0 MWh) tad Izpildītājs ēkas atjaunošanas rezultātā ir panācis plānoto energoefektivitātes līmeni un Pasūtītājam nav nekādu prasījumu pret Izpildītāju par kompensāciju saistībā ar neatbilstību Energoefektivitātes garantijai.

 

 • Energoefektivitātes garantijas neizpilde

Ja enerģijas patēriņa starpība ir negatīva (Estarp ir negatīvs skaitlis), tad Izpildītājs nav panācis garantēto energoefektivitātes līmeni un Izpildītājs ietur maksājumu summu jeb kompensāciju par pārtērēto enerģijas apjomu, ko nosaka, reizinot vidējo siltumenerģijas tarifu noteiktajā apkures sezonā ar pārtērēto enerģijas apjomu. Kompensācija ir aprēķināma atbilstoši formulai:

 

 

Kur:

CG:        kompensācija par Energoefektivitātes garantijas neizpildi norēķinu periodā, EUR (bez PVN);

Estarp      Enerģijas patēriņa starpība apkurei, MWh/gadā;

:       Vidējais siltumenerģijas tarifs norēķinu periodā, ko aprēķina ikmēneša siltumenerģijas tarifu par apkuri summu Norēķinu periodā dalot ar mēnešu skaitu attiecīgajā Norēķinu periodā, EUR/MWh (bez PVN)

 

 

3.1. Enerģijas patēriņa apkurei korekcija uz standarta apstākļiem:

 

Korekcijas laika apstākļu ietekmē tiek veiktas, lai savstarpēji salīdzinātu dažādas apkures sezonas, lai ņemtu vērā atšķirības apkures sezonas garumos, vidējā āra gaida temperatūrā un atšķirīgas iekšējās temperatūrām telpās. Izmērīto enerģijas patēriņu apkurei pārrēķina atbilstoši vidējiem klimatiskajiem apstākļiem ēkā. Korekcija tiek veikta, izmantojot šādu formulu:

 

 

Kur:

 

 •            :           Uz standarta apstākļiem koriģētais enerģijas patēriņš telpu apkurei, MWh/gadā;
 • Dnapk:               Normatīvais apkures dienu skaits, 205 dienas;
 • Tnst:                 Normatīvā vidējā ārējā gaisa temperatūra standarta apkures sezonā: -1,3 grādi (oC);
 • Tvst:                 Vidējā iekštelpu temperatūra standarta sezonā, ņemot vērā temperatūru pazeminājumu naktīs, brīvdienās un svētku dienas, noteikta +19 grādi (oC);
 • Dapk:                Kārtējais apkures periods dienās no (oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris, marts, aprīlis) jeb 212 dienas
 • QApk,S: Faktiskais enerģijas patēriņš telpu apkurei pārskata norēķinu gadā, MWh/gadā;
 • T:                  Iekštelpu temperatūra novērtēšanas periodā, oC;
 • T:                  Faktiskā vidējā ārējā gaisa temperatūra novērtēšanas periodā (oC).

 

Enerģijas patēriņa mērījumi un izejas dati Energoefektivitātes garantijas aprēķinam

 

 • Lai aprēķinātu sasniegto energoefektivitātes līmeni nepieciešams noteikt konkrētajā apkures sezonā patērēto siltumenerģijas daudzumu apkurei, konkrētās apkures sezonas dienu skaits, vidējo āra gaisa temperatūru apkures sezonas laikā un vidējo uzturēto temperatūru telpās apkures sezonas laikā. Katrs no rādītājiem tiek noteikts:
  • siltumenerģijas patēriņš apkurei – pēc siltumenerģijas skaitītāja radījumiem apkurei;
  • apkures dienu skaits – pēc atzīmes siltummezgla ekspluatācijas žurnālā, kad apkure uzsākta un pabeigta;
  • vidējā āra gaisa temperatūra apkures sezonas laikā – atbilstoši Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumiem izvēloties staciju Daugavpils un faktisko gaida temperatūru (Stacija: Rīga un Parametrs: Gaisa temperatūra, faktiskā) https://www.meteo.lv/
  • vidējā temperatūrā telpās apkures sezonas laikā;

 

 • Veicot mērījumus un pārbaudes, Pasūtītājam ir jārīkojas saskaņā ar turpmāk norādītajiem labas mērījumu un pārbaužu prakses pamatprincipiem, kas jo īpaši paredz turpmāk norādīto. Pēc ēkas atjaunošanas nepieciešams paredzēt un nodalīts siltumenerģijas skaitītāju apkurei un siltumenerģijas skaitīju karstajam ūdenim;
 • Atbilstoši MK noteikumiem 890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” pieļaujamā minimālā gaisa temperatūra telpās, kurās uzturas bērni, kas ir jaunāki par trim gadiem ir vismaz +20 °C un vecākiem bērniem +18 o Atbilstoši komforta prasībām plānotā temperatūra apkure sezonas laikā telpās +22 oC. Pieļaujama temperatūru samazinājums naktīs, brīvdienās un svētku dienās un laika periodā, kad telpās neuzturas bērni;
 • Siltumenerģijas skaitītajā rādījumu uzņemšanu veic Pasūtītājs vai Pasūtītāja nozīmēts ēkas apsaimniekotajs, kurš katru mēnesi nodot siltumenerģijas patēriņa skaitītāju rādījumus arī Izpildītajam. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam jānodrošina Izpildītāja piekļuve siltumenerģijas skaitītājiem siltumenerģijas patēriņa datu pārbaudei. Siltumenerģijas skaitītāju rādījumu uzņemšana un skaitītāju rādījumu uzkrāšana var tikt nodrošināti arī attālināti ar monitoringa sistēmas palīdzību.
 • Siltumenerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšana tiek veikta vienreiz mēnesī, ko atbildīgs ir Pasūtītājs.
 • Mērījumu un pārbaužu ziņojumu (atbilstoši 4. Pielikumam) Garantijas periodā Pasūtītājam ir jāsagatavo ik pēc katras apkures sezonas beigām. Šāds ziņojumi ir jānosūta Izpildītājam ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc apkures sezonas perioda beigām uz kuru attiecas attiecīgais Mērījumu un pārbaudes ziņojums.
 • Izpildītājam ir jāapstiprina ziņojums ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc Mērījumu un pārbaudes ziņojuma saņemšanas (ja vien Izpildītajam nav iebildumu pret to);
 • ja Izpildītājam ir iebildumi par ziņojumā izdarītajiem slēdzieniem, Izpildītājam ir atbilstoši jāinformē Pasūtītājs 15 darba dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas. Izpildītājam ir jāsniedz Pasūtītājam savu iebildumu pamatojums;
 • Pasūtītājam nākamo 10 darba dienu laikā pēc Izpildītāja iebildumu saņemšanas ir jāveic atbilstoši grozījumi ziņojumā un attiecīgi jāinformē Izpildītājam.
 • Ja netiek sasniegts plānotais energoefektivitātes līmenis Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt maksājumu summa jeb kompensāciju par pārtērēto enerģijas apjomu.

 

2.pielikums pie tehniskās specifikācijas

“Daugavpils 12.sākumskolas ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī,

energoefektivitātes paaugstināšana”

Mērījumu un Siltumenerģijas patēriņa pārbaužu ziņojums

Apkures uzsākšanas datums____________

Apkures beigu datums ______________

Apkures dienu skaits___________ (dienās)

Faktiskā vidējā ārējā gaisa temperatūra novērtēšanas periods jeb apkures sezonā T3 ____ (oC)

Iekštelpu temperatūra novērtēšanas periodā T_______ oC;

 

Vidējais tarifs apkures sezonas laikā ______ EUR/MWh

 

Siltumenerģijas patēriņa dati pēc skaitītāju rādījumiem

gads

mēnesis

Siltumenerģijas patēriņš apkurei, MWh

(pēc skaitītāju rādījumiem)

Siltumenerģijas patēriņš karstajam ūdenim, MWh

(pēc skaitītāju rādījumiem)

 

septembris

 

 

 

oktobris

 

 

 

novembris

 

 

 

decembris

 

 

 

janvāris

 

 

 

februāris

 

 

 

marts

 

 

 

aprīlis

 

 

 

maijs

 

 

 

jūnijs

 

 

 

jūlijs

 

 

 

augusts

 

 

 

septembris

 

 

 

oktobris

 

 

 

novembris

 

 

 

 

 

 

Enerģijas patēriņa apkurei korekcija uz standarta apstākļiem

 

 

 

Kur:

 

 •            :           Uz standarta apstākļiem koriģētais enerģijas patēriņš telpu apkurei, MWh/gadā;
 • Dnapk:               Normatīvais apkures dienu skaits, 205 dienas;
 • Tnst:                 Normatīvā vidējā ārējā gaisa temperatūra standarta apkures sezonā: -1.3 grādi (oC);
 • Tvst:                 Vidējā iekštelpu temperatūra standarta sezonā, ņemot vērā temperatūru pazeminājumu naktīs, brīvdienās un svētku dienas, noteikta +19 grādi (oC);
 • Dapk:                Kārtējais apkures periods dienās;
 • QApk,S: Faktiskais enerģijas patēriņš telpu apkurei pārskata norēķinu gadā, MWh/gadā;
 • T:                  Iekštelpu temperatūra novērtēšanas periodā, oC;
 • T:                  Faktiskā vidējā ārējā gaisa temperatūra novērtēšanas period tekošajiem pilniem septiņiem mēnešiem (oC).

 

Energoefektivitātes garantijas pārbaude

Estarp = Qmax–  = 53 -

Kur:

 

Qmax      Maksimāli pieļaujamas enerģijas patēriņš apkurei standarta apstākļos pēc ēkas atjaunošanas, kas noteikts kā 53 MWh/gadā;

  Uz standarta apstākļiem koriģētais enerģijas patēriņš telpu apkurei, MWh/gadā (aprēķins atbilstoši x. punktam);

Estarp      Enerģijas patēriņa starpība apkurei, MWh/gadā.

 

Ja Estarp ≥ 0,0 MWh tad Energoefektivitātes garantijas izpildīta

vai

Ja Estarp< 0,0 Energoefektivitātes garantijas neizpilde, tad tiek kompensācija ir aprēķināma atbilstoši formulai:

 

 

Kur:

CG:        kompensācija par Energoefektivitātes garantijas neizpildi norēķinu periodā, EUR (bez PVN);

Estarp      Enerģijas patēriņa starpība apkurei, MWh/gadā;

:       Vidējais siltumenerģijas tarifs norēķinu periodā, ko aprēķina ikmēneša siltumenerģijas tarifu par apkuri summu Norēķinu periodā dalot ar mēnešu skaitu attiecīgajā Norēķinu periodā, EUR/MWh (bez PVN)

 

 

________________________

Pasūtītāja pārstāvja (paraksts)

 Datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354V

(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

 1. Piedāvājums jāsagatavo un būvdarbi jāizpilda saskaņā ar klāt pievienoto dokumentāciju “Dzīvojamās mājas 18. novembra ielā 354v, Daugavpilī (Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs) vienkāršotai fasādes atjaunošanai”.
 2. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē darbu sarežģītība.
 3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
 4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,  atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības  kārtība” prasībām.
 5. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
 6. Būvdarbu veicējs uzstāda atsevišķus energoresursu (ūdesapgāde, elektropadeve, siltumenerģijas padeve) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigsanas tiek nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvdarbu veicejs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu.
 7. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, t.sk. tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
 8. Remontdarbus telpās (darbi kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, betona atskaldīšana, zāģēšana utt..) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.
 9. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.
 10. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
 11. Būvuzņēmējam, pirms būvdarbu uzsākšanas, savlaicīgi jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, saskaņā ar MK 2014.gada 2.septembra Nr.529 noteikumu prasībām.
 12. Pēc šajā iepirkumā noteikto būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāsagatavo izpildīto būvdarbu izpilddokumentācija, un jānodod izpildītie būvdarbi normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un saskaņā ar MK 2014.gada 2.septembra Nr.529 noteikumu prasībām.
 13. Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam izmantojot projekta autora izstrādāto darbu organizācijas projektu jāizstrādā detalizēts darbu veikšanas projekts, ievērojot Latvijas būvnormatīvā LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts” noteiktās prasības.
 14. Piedāvājuma izmaksu tāmes kopējā līguma cenā jāietver visi nodokļi un maksājumi, kas ir saistoši izpildītājam (būvmateriālu, iekārtu, transporta, plānotās peļņas, virsizdevumu, sociālā nodokļa, PVN, neparedzēto darbu, u.c. izmaksas, kuras varētu rasties Izpildītājam būvdarbu gaitā, atbilstoši LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).
 15. Būvdarbi jāizpilda un būvdarbu apmaksa tiks veikta saskaņā ar iepirkuma līguma projekta noteikumiem.
 16. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
 17. Būvuzņēmējam ir pienākums būvdarbu veikšanas procesā veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī ievērot videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipi: 
  • Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.
  • Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem.
  • Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem utt.
  • Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām.
 18. Darbu uzsākšanas termiņš: 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
 19. Darbu izpildes termiņš: 6 (seši) mēnešu laikā no Daugavpils pilsētas domesPilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes apliecinājuma kartē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas.

 

 

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas

projektu tehniskā vadītāja                                                            (personiskais paraksts) O.Galančuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

(veidne)

Pretendents

 

nosaukums:

____________________________________________

reģistrācijas Nr.

____________________________________________

būvkomersanta reģistrācijas Nr.

____________________________________________

juridiskā adrese:

____________________________________________

pretendenta MVU statuss[1]:

____________________________________________

telefona/faksa numurs:

e-pasta adrese:

____________________________________________

____________________________________________

Bankas rekvizīti

 

nosaukums:

____________________________________________

kods:

____________________________________________

konts:

____________________________________________

Kontaktpersonas

pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts piedāvājuma vērtēšanā:

 

 

____________________________________________

pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts līguma izpildē:

 

____________________________________________

pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts līguma parakstīšanai:

 

 

____________________________________________

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

 • piesakās piedalīties atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2018/28, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums);
 • apņemas veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tehniskajai dokumentācijai, piekrīt nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
 • apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;
 • apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama (dotais punkts attiecas tikai uz iepirkuma priekšmeta 2.daļu).

 

                                                                                               

2018.gada ___._____________

 

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

(veidne)

Nr. p.k.

Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)

Līguma nosaukums

Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts

Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN)

Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 

 

Pielikumā: 1 (viena) atsauksme vai cits dokuments (kopija) kopā uz ___________ lpp.

 

 

2018.gada ___._____________

 

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne)

 1. Uzvārds:
 2. Vārds:
 3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

 1. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta nosaukums:

 1. Darba devēja nosaukums:

 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2018/28, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums), tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) līguma izpildes.

 

 

2018.gada ___._____________                                         _________________________

                                                                                                     (paraksts, atšifrējums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)

 1. Uzvārds:
 2. Vārds:
 3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

 1. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta nosaukums:

 1. Darba devēja nosaukums:

 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas Nr.DPD 2018/28, iepirkuma priekšmeta 1..daļā “Daugavpils 12.sākumskolas ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana” tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ______________ (speciālista nosaukums – ceļu būvdarbu speciālists, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu speciālists, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu speciālists, elektroietaišu izbūves darbu speciālists, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu speciālists, atbildīgā persona par darba aizsardzību un ugunsdrošību, atbildīgā persona par elektrodrošību) strādāt pie iepirkuma priekšmeta 1.daļas līguma izpildes.

 

Pielikumā (atbildīgai personai par darba aizsardzību un ugunsdrošību): profesionālu kompetenci/kvalifikāciju apliecinošs dokuments (kopija) uz ___________ lp.

 

Pielikumā (atbildīgai personai par elektrodrošību): profesionālu kompetenci/kvalifikāciju apliecinošs dokuments (kopija) uz ___________ lp.

 

 

2018.gada ___._____________                                         _________________________

                                                                                                     (paraksts, atšifrējums)

 

 

 

 

 


6.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS

 (veidne)

Nr.p.k.

Amata nosaukums līguma izpildē

Vārds, uzvārds

Sertifikāta nosaukums, Nr.

Tālruņa numurs, e-pasta adrese

Papildus informācija

Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists

Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists[2], tad:

ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti

ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums

jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

1.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs

 

 

 

 

 

 

2.

Ceļu būvdarbu speciālists (iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

 

 

 

 

 

 

3.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu speciālists (iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

 

 

 

 

 

 

4.

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu speciālists (iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

 

 

 

 

 

 

5.

Elektroietaišu izbūves darbu speciālists (iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

 

 

 

 

 

 

6.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu speciālists  (iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

 

 

 

 

 

 

7.

Atbildīgā persona par darba aizsardzību un ugunsdrošību (iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

 

 

 

 

 

 

8.

Atbildīgā persona par elektrodrošību (iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)


7.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

 (veidne)

Ar šo apliecinājumu pretendents ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, apliecina, ka:

 • esmu iepazinies ar tehnisko specifikāciju un būvniecības dokumentāciju (būvprojekts iepirkuma priekšmeta 1.daļā/apliecinājuma karte iepirkuma priekšmeta 2.daļā);
 • līgumu izpildē tiks ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma priekšapmaksas garantiju __ (līdz 20 % (divdesmit procentu)) apmērā no līguma summas saskaņā ar iepirkuma līguma prasībām (iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
 • līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polišu apliecinātas kopijas un dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, apliecinātas kopijas saskaņā ar iepirkuma nolikuma un iepirkuma līguma prasībām;
 • līgumu izpildē tiks ievēroti videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipi, īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājumam un trokšņa līmeņa samazinājumam un iesniedzot būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājuma rīcības plānu un būvdarbu procesā radītā trokšņa samazinājuma rīcības plānu (iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
 • līgumu izpildē tiks ievēroti videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipi: būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi un nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana; būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metos, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem; būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem utt.; pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām (iepirkuma priekšmeta 2.daļā);
 • līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas saskaņā ar iepirkuma līguma prasībām;
 • līguma izpildē būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas saskaņā ar iepirkuma līguma prasībām.

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

8.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

 (veidne)

Nr.p.k.

Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss[3])

Veicamā darba daļa (10% vai lielāka)

Darba nosaukums no tehniskās dokumentācijas

Apjoms

(euro)

% no piedāvātās līguma summas

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

n

 

 

 

 

   n+1

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.

 

 

2018.gada ___._____________

 

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

BŪvDarbu IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS

 (veidne)

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku tehniskajā dokumentācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katrai tehniskajā specifikācijā noteiktajai darbu veidu pozīcijai un ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

Nr.p.k.

Darbu veids

Nedēļas

1

2

3

4

5

n

n+1

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.gada ___._____________

 

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

Pretendents ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________, piedāvā veikt būvdarbus atklātā konkursa “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas Nr.DPD 2018/28, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) ietvaros saskaņā ar nolikuma nosacījumiem par kopējo līgumcenu:

 

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

 

 

 

Apliecinām, ka

 • atklāta konkursa dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
 • šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā un tehniskajā dokumentācijā noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā;
 • piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā dokuemntācijā norādītais būvdarbu apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts komersants iepriekš nevarējān paredzēt.

Apņemamies:

 • slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam;
 • pilnībā veikt būvdarbus tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā.

 

Pielikumā: būvniecības koptāme (oriģināls), kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (oriģināls), lokālā tāme (oriģināls) kopā uz __.lapām.

 

 

2018.gada ___._____________

 

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

 

 

11.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

LĪGUMS

Par _______ (iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums)

(projekts abās iepirkuma priekšmeta daļās)

 

Daugavpilī                                                                                                      2018.gada __.__________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, tās _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata no vienas puses,

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2018.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas Nr.DPD 2018/28, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:

 

 1. Līguma priekšmets
  • Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē veikt ___________________________________ būvdarbus (turpmāk tekstā – “Darbs"), ievērojot normatīvo aktu prasības, PASŪTĪTĀJA pievienoto tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegto piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Piedāvājums), PASŪTĪTĀJA pievienotiem priekšapmaksas nodrošinājuma noteikumien (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Priekšapmaksas nodrošinājuma noteikumi); PASŪTĪTĀJA pievienotiem saistību izpildes nodrošinājuma noteikumiem (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – Saistību izpildes nodrošinājuma noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienotiem garantijas laika nodrošinājuma noteikumiem (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – Garantijas laika nodrošinājuma noteikumi), PASŪTĪTĀJA atsevišķi pievienotajai tehniskajai dokumentācijai (tehniskās dokumentācijas nosaukums) (Līguma pielikums Nr.6) (turpmāk tekstā – Tehniskā dokumentācija).
  • Darbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu Pasūtītājam, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.
  • Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām.
  • Līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti būtiski līguma grozījumi, izņemot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteiktus gadījumos.
  • Nepieciešamības gadījumā un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji samazināt vai palielināt Būvdarbu apjomus, bet ne vairāk kā 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no kopējās līguma cenas, attiecīgi samazinot vai palielinot līguma cenu, gadījumos, kad Būvdarbu izpildes realizāciju tieši kavē objektīvs un no UZŅĒMĒJA gribas neatkarīgs iemesls vai būtiski un iepriekš neparedzēti šķēršļi, kuri tiek konstatēti būvobjektā Būvdarbu izpildes laikā.
  • Nepieciešamības gadījumā (ja atsevišķie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt ieekonomētus līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam) iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt līguma priekšmeta mērķus. Gadījumā, ja Pasūtītājam nebūs ieekonomēto līdzekļu, šo darbu izmaksas apmaksās pasūtītājs. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Izmaiņas darbu apjomos tiks apstiprinātas ar attiecīgu izmaiņu aktu.
  • Attiecībā uz papildu darbiem, kās sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, nepieciešamības gadījumā, atbilstoši to līgumcenai, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

 

 1. Līguma izpildes termiņa pagarinājums
  • Darbu izpildes termiņi var tikt pagarināti pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:
   • Būvdarbu izpildi tieši kavē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apliecina abu PUŠU būvspeciālistu atzinumi vai kompetentas institūcijas sniegta informācija;
   • no būvuzņēmēja neatkarīgo apstākļu dēļ ar kompetentas institūcijas lēmumu Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;
   • no būvuzņēmēja neatkarīgo apstākļu dēļ būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju un/vai būvkonstrukciju bojājumus, kas var izraisīt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;
   • būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas;
   • būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas;
   • būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā;
   • Pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildu būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā līgumā paredzētus būvdarbu veidus un bez kuru izpildes tiktu kavēta līgumā paredzētu būvdarbu izpilde.
  • Līguma izpildes termiņa pagarinājumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Ja vienlaikus pastāv vairāki iemesli, kuri dod tiesības uz pasūtījuma termiņa pagarinājumu, Būvuzņēmējs nav tiesīgs uz pilnu pagarinājumu par katru iemeslu atsevišķi, un pasūtījuma termiņš var tikt pagarināts tikai uz vienu (garāko) no tiem. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
  • Termiņa pagarinājumu būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
  • Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes termiņa pagarinājuma pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.
  • Pats par sevi termiņa pagarinājums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

 

 1. Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem
  • Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:
   • šāda nepieciešamība ir saistīta ar Līguma 2.1.2., 2.1.3., 2.1.6. vai 2.1.7.punktā paredzēto gadījumu;
   • tehniskajā specifikācijā paredzētais materiālu vai iekārtas vairs neražo.
  • Neviens no Līguma 3.1.punktā minētajiem gadījumiem nedod Būvuzņēmējam tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu.
  • Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais apstāklis ir iestājies. Ja būvuzņēmējam ir ziņas, ka apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jādara pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamība un pieļaujamība (vai piedāvātais materiāls un/vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai) ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Ja būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
  • Jebkura Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšanas vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.
  • Pati par sevi Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

 

 1. Darbu apjoms un izpildes termiņi
  • Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju ________________________________ mēneši no Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas. Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.
  • Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas:
   • iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu); minētie dokumenti ir pievienojami Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;
   • iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no līguma summas bez PVN – bankas galvojuma veidā vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā. Līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiek izmaksāts Pasūtītājam bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās, ja Līguma Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma saistības.
  • Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Objektā būvdarbus ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas.
  • Ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi izpildījis Līguma 4.2.punkta noteikumus, tad būvdarbi nevar tikt uzsākti un Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam EUR 500 (pieci simti euro) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt šo līgumsodu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas.
  • Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.
  • Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju un tā vietnieku. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā. Būvdarbu vadītāja vietnieka kvalifikācijai un pieredzei ir jāatbilst prasībām, kas bija izvirzītas iepirkuma procedūras dokumentācijā attiecībā uz Atbildīgo būvdarbu vadītāju.
  • Pabeidzot Līguma ietvaros paredzētos būvdarbus, būvuzņēmējs veic izpildīto būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.
  • Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai darbu veikšanas projektā, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda abpusējo aktu.
  • Gadījumā, ja veicot būvdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

 

 1. Būvuzņēmēja pienākumi
  • Ievērot Konkursa Piedāvājuma nosacījumus.
  • Ne vēlāk kā trešajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvdarbu grafiku.
  • Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
  • Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskākajā specifikācijā minētās prasības un apjomus, saskaņot būvdarbu veikšanas grafiku.
  • Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto būvdarbu veikšanas gaitā.
  • Pirms būvdarbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja būvdarbiem paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, Līdzējiem sastādot par to pieņemšanas - nodošanas aktu un izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu saskaņā ar LBN 310-14.
  • Pirms būvdarbu uzsākšanas pie objekta uzstādīt informācijas stendu ar norādi „Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība”. Stendam tiks piemērotas prasības saskaņā ar „Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām” http://esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf. Stenda maketu elektroniski saskaņot ar Projekta vadītāju.
  • Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaistes kārtība ir šāda:
   • Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.
   • Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
   • Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
   • Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
   • Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
  • Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
  • Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.
  • Darbus izpildīt ar Latvijas Republikā / Eiropas Savienībā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
  • Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
  • Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.
  • Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.
  • Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.
  • Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.
  • Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.
  • Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
  • Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.
  • Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.
  • Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.
  • Iesniegt pēc nepieciešamības izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.
  • Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  • Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, Projekta būvuzraugam, autoruzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.
  • Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.
  • Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
  • Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem darba rīkiem un inventāra.
  • Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.
  • Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta būvuzraugu jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.
  • Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
  • Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.
  • Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.
  • Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.
  • Būvuzņēmējam ir pienākums rakstveidā saskaņot ar būvuzraugu un projekta vadītāju Darbu veikšanas secību, kā arī citus jautājumus, kas skar līguma izpildes procesu.
  • Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.
  • Sniegt Pasūtītajam atskaiti par būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājuma rīcības plāna izpildi (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā).
  • Sniegt Pasūtītajam atskaiti par būvdarbu procesā radītā trokšņa samazinājuma rīcības plāna izpildi (tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā).

 

 1. Pasūtītāja pienākumi
  • Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.
  • Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.
  • Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt Būvuzraugu.
  • Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs.
  • Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.

 

 1. Maksāšanas noteikumi
  • Līguma summa bez PVN par darbu veikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu atklātam konkursam, sastāda ............... EUR (.........................................................................................). Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina un maksā atbilstoši Pievienotās vērības nodokļa likuma prasībām (Pievienotās vērības nodokļa likuma 142.pants).
  • Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.
  • Pasūtītājs veic šo priekšapmaksas maksājumu (__% apmērā no līguma summas) 20 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas un līguma priekšapmaksas garantijas saņemšanas. Priekšapmaksa tiks ieturēta no katra ikmēneša maksājuma (__% apmērā no ikmēneša maksājuma summas) (7.3.punkts tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā).
  • Apmaksa par būvdarbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :
 • Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam (ja Pasūtītajam ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc Uzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2., formas Nr.3.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts – forma Nr.2, forma Nr.3 jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 7.datumam. Rēķinu iesniedz pēc aktu apstiprināšanas.
 • No katra ikmēneša maksājuma Pasūtītājs ietur garantijas summu 5% apmērā. Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līguma summas tiek apmaksāta 30 dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas. Laika posmā, kamēr Uzņēmējs nav iesniedzis minēto garantiju, Pasūtītājs ir tiesīgs novirzīt ieturēto garantijas summu defektu novēršanai.
 • No katra ikmēneša maksājuma Pasūtītājs ietur summu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā (līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā). Ieturētā summa tiek apmaksāta 30 dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā.
  • Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

 

 1. Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā
  • Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītāja pārstāvim.
  • Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāja pārstāvi šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.
  • 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem – formas Nr. 2 un formas Nr.3 saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzraugs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.
  • Pasūtītājam ir tiesības atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto būvdarbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.
  • Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu.
  • Pēc šajā Līgumā paredzēto būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic būvdarbu nodošanu.
  • Paveikto būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta būvuzraugs, Autoruzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.
  • Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.
  • Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
  • Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.
  • Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.

 

 1. Garantijas
  • Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  • „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.
  • Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā.
  • Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Līguma puse, kuras viedoklis ekspertīzes rezultātā netiek apstiprināts. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.
  • Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.
  • Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.
  • Būvuzņēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam bankas, vai, ja Pasūtītājs tam piekrīt, LR darbojošās Pasūtītāja akceptētas apdrošināšanas sabiedrības garantiju oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo Būvdarbu Realizācijas Tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.
  • Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.
  • Būvuzņēmējs apliecina, ka ir ……………………, kas likumīgi dibināta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu; un Būvuzņēmējs ir likumīgs savu aktīvu īpašnieks un tam ir tiesības un pilnvaras veikt darījumus, ko tas veic.

 

 1. Atbildība
  • Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
  • Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus. Būvuzņēmējs apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.
  • Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.
  • Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
  • Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
  • Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.
 2. Apdrošināšana un garantija
  • Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.
  • Būvuzņēmējs 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par apdrošināšanas summu 10 % (desmit procenti) no būvdarbu kopējām būvizmaksām, bet ne mazāk par 150000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi).
  • Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Būvuzņēmējs uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.
  • Būvuzņēmējs 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Priekšapmaksas nodrošinājuma noteikumiem atbilstošu Līguma priekšapmaksas garantiju līdz 20% (līdz divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas.
  • Priekšapmaksas garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam neatmaksāto priekšapmaksu (avansu).
  • Būvuzņēmējs 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Saistību izpildes nodrošinājuma noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
  • Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos.
  • Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu:
   • Celtniecības visu risku apdrošināšana (CAR) Līguma summas apmērā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā;
   • civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret trešajām personām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Būvuzņēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam izsniegtu Garantijas laika nodrošinājuma noteikumiem atbilstošu garantijas laika garantiju par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas par būdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.
  • Būvdarbu garantijas laika garantiju Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu, materiālu, defektu trūkumus.
  • Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu:

 

 1. Sankcijas
  • Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, tad veicot norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.
  • Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,05% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu.
  • Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,05% apmērā no neizpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu.
  • Līgumsods vienmēr tiek aprēķināts par būvdarbu gala termiņa nokavējumu, arī tad, ja „Būvdarbu kalendārajā grafikā” nav atsevišķas vienošanās, par kuru termiņu nokavējumu tiks aprēķināts līgumsods.
  • Līgumsods tiek atmaksāts Būvuzņēmējam, ja Būvuzņēmējs pabeidz būvdarbus paredzētajā termiņā, un Objekts pēc saskaņošanas kalendārā grafika tiek nodots ekspluatācijā.

 

 1. Nepārvarama vara
  • Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāpierāda atbilstoši Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.
  • Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda provizorisks termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
  • Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.
  • Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

 

 1. Vadības sanāksmes
  • Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.
  • Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno būvuzņēmēju.
  • Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti. Sanāksmes protokolē Būvuzņēmējs.
  • Pasūtītāja atbildīgās personas līguma izpildes jautājumos būs nozīmētas ar pasūtītāja rīkojumu.

 

 1. Līguma laušana, Līguma darbības pārtraukšana
  • Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
   • ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
   • ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas, atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;
   • ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
   • Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;
   • notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Būvuzņēmēja spēju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu.
   • ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:
    • ja Būvuzņēmējs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;
    • ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī līguma 12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;
    • ja tiesā ir pieņemts izskatīšanai pieteikums par Būvuzņēmēja atzīšanu par maksātnespējīgu;
    • Tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.
   • Jebkurš Līdzējs var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav pildījis savus pienākumus un nav novērsis savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas.
   • Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktos pienākumus.
   • Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc būvdarbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

 

 1. Nobeiguma noteikumi
  • Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
  • Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.
  • Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
  • Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
  • Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
  • Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  • Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.
  • Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
  • Līgums tiek sastādīts uz ___ (_______________) lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

 

 1. Līguma pielikumi
 • pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;
 • pielikums – Piedāvājums __ (______) lapām;
 • pielikums – Priekšapmaksas nodrošinājuma noteikumi __ (______) lapām;
 • pielikums – Saistību izpildes nodrošinājuma noteikumi __ (______) lapām;
 • pielikums – Garantijas laika nodrošinājuma noteikumi __ (______) lapām;
 • pielikums – Enerģijas Ietaupījumu garantija izpildes noteikšana (iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
 • pielikums - Mērījumu un siltumenerģijas patēriņa pārbaužu ziņojums (iepirkuma priekšmeta 1.daļā);
 • pielikums – Tehniskā dokumentācija (tehniskās dokumentācijas nosaukums).

 

 1. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

12.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

Priekšapmaksas NODROŠINĀJUMA noteikumi

Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma priekšapmaksas nodrošinājumā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

 1. Garantijas datums.
 2. Garantijas veids – līguma priekšapmaksas garantija.
 3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
 4. Garantijas devējs (banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas izdod garantiju) – (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
 5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija) – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
 6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
 7. Iepirkuma nosaukums – “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”.
 8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2018/28.
 9. Iepirkuma līguma nosaukums – iepirkuma priekšmeta 1.daļā – “Par Daugavpils 12.sākumskolas ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanu”;
 10. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav atmaksājis saņemto priekšapmaksu (avansu).
 11. Garantijas summa ir __ (līdz 20% (divdesmit procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā.
 12. Garantija ir spēkā visu būvdarbu izpildes termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
 13. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
 14. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
 15. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
 16. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
 17. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

 

 

 

13.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

Līguma SaisTĪBU izpildes NODROŠINĀJUMA noteikumi

Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes nodrošinājumā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

 1. Garantijas datums.
 2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija.
 3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
 4. Garantijas devējs (banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas izdod garantiju) – (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
 5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija) – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
 6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
 7. Iepirkuma nosaukums – “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”.
 8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2018/28.
 9. Iepirkuma līguma nosaukums:
  • iepirkuma priekšmeta 1.daļā – “Par Daugavpils 12.sākumskolas ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanu”;
  • iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Par būvniecības darbu veikšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354V”.
 10. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.
 11. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma summas (bez PVN) EUR valūtā.
 12. Garantija ir spēkā visu būvdarbu izpildes termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
 13. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
 14. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
 15. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
 16. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
 17. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

 

 

14.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu

ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

Garantijas laika NODROŠINĀJUMA noteikumi

Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika nodrošinājumā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

 1. Garantijas datums.
 2. Garantijas veids – garantijas laika garantija.
 3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
 4. Garantijas devējs (bankas vai apdrošināšanas sabiedrība, kas izdod garantiju) – (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
 5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija) – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
 6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
 7. Iepirkuma nosaukums – “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu ēkās ERAF projekta SAM 4.2.2. ietvaros”.
 8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2018/28.
 9. Iepirkuma līguma nosaukums:
  • iepirkuma priekšmeta 1.daļā – “Par Daugavpils 12.sākumskolas ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanu”;
  • iepirkuma priekšmeta 2.daļā “Par būvniecības darbu veikšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354V”.
 10. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz garantijas laiku.
 11. Garantijas summa ir 5 % (pieci procenti) no izpildīto būvdarbu kopsummas (bez PVN) EUR valūtā.
 12. Garantija ir spēkā 5 (piecus) gadus no būves nodošanas ekspluatācijā dienas.
 13. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
 14. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
 15. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
 16. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
 17. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

 

15.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas

pašvaldības iestāžu objektos”, identifikācijas numurs DPD 2018/28

 

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

(skatīt – https://www.daugavpils.lv/lv/652)

 

[1] Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  https://iub.gov.lv/lv/node/98

[2] Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.

[3] Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  https://iub.gov.lv/lv/node/98