Сейчас в Даугавпилсе

DPD 2018/61, Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā

Последний раз информация обновлена 09.09.2019, 17:51
Номер идентификации:
DPD 2018/61
Статус закупки:
Прекращено без результата
Тип закупок:
Открытый конкурс
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldība
Kontaktpersona:
Jānis Artekovs
Дата публикации:
01.06.2018
Срок подачи:
27.06.2018 00:00:00
 1. Iepirkuma nosaukums

Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā.

 1. Iepirkuma identifikācijas numurs

DPD 2018/61.

 1. Iepirkuma veids

Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

 1. Iepirkuma normatīvais regulējums

Publisko iepirkumu likums (skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=287760#position=14303), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba), citi spēkā esošie normatīvie akti.

 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti

Pasūtītājs, līgumslēdzējpuse:

Daugavpils pilsētas dome

Reģistrācijas numurs:

90000077325

Juridiskā adrese:

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas adrese:

Imantas iela 9 - 1B (ieeja no Teātra ielas), Daugavpils, LV-5401, Latvija

Tālruņa numurs:

65404330

Faksa numurs:

65421941

Darba laiks:

Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 18:00;

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00;

piektdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00

Kontaktpersona:

Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists Jānis Artekovs, tālrunis 65404330, e-pasts janis.artekovs@daugavpils.lv

Brīvprātīga objekta apsekošana:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma attīstības nodaļas būvinženiere                              Irina Smane, tālrunis 65404341, e-pasts irina.smane@daugavpils.lv

 

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi
 • Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums) un tehnisko dokumentāciju (nolikuma 15.pielikums).
 • Būvdarbu apraksts, apjoms un nosacījumi ir norādīti nolikuma tehniskajās specifikācijās un tehniskajā dokumentācijā.
 • CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi).
 • Iepirkuma priekšmetā norādītos būvdarbus plānots finansēt no Daugavpils pilsētas domes budžeta un aizņēmuma līdzekļiem. Līgumi tiks parakstīti, ja tiks piešķirts iepriekšminētais finansējums.
 • Paredzamā līgumcena :
  • iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 300000,00 EUR (trīs simti tūkstoši euro 00 centi);
  • iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 410000,00 EUR (četri simti desmit tūkstoši euro 00 centi).
 1. Iepirkuma priekšmeta daļas, to apjoms un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās
 • Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
 • iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92 (1.kārta)”;
 • iepirkuma priekšmeta 2.daļa “Papildus būvdarbi objektam “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana””.
 • Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.
 • Piedāvājumu var iesniegt uz katru (vienu, vairākām vai visām) iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.
  1. Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos

Nav attiecināms.

 1. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
 • Līguma izpildes laiks:
 • iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 3 (trīs) mēneši no līguma parakstīšanas dienas;
 • iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 3 (trīs) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.
  • Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija, Latvijas Republika.
 1. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa
 • Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi atklāta konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē daugavpils.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
 • Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 • Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja tīmekļvietnē daugavpils.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
 • Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnes daugavpils.lv un www.eis.gov.lv atklāta konkursa profilā publicētajai informācijai.  
 • Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiski – pa pastu, faksu vai elektroniski pa pastu, faksu vai elektroniski pieprasījumus adresējot iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
  1. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
 • Piedāvājumu iesniegšanas veids – elektroniski[1].
 • Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
 • Piedāvājumu atvēršanas vieta – Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanu veiks iepirkuma komisija Imantas ielā 9 - 1B (ieeja no Teātra ielas), Daugavpilī, LV-5401, Latvija, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus.
 • Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2018.gada 27.jūnija plkst.10:00.
 • Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2018.gada 27.jūnijā plkst.10:00.
 • Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas vai sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
 • Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
  1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
 • Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.
 • Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.
 • Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš.
 • Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.
 • Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
  1. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
 • Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
  • izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
  • elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
  • elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
 • Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
  • piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
  • pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
  • piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;
  • ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
 • Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus.
 • Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
 • Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
 • pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu;
 • piedāvājuma nodrošinājums;
 • kvalifikācijas dokumenti;
 • tehniskais piedāvājums;
 • finanšu piedāvājums.
 • Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
 • Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
 • Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
 • Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
 • Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī atklāta konkursa profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas
 • Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
 • Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.
 • Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
  1. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
 • Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai.
 • Piedāvājuma nodrošinājuma summa:
  • iepirkuma priekšmeta 1.daļā – 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro 00 centi);
  • iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 8000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro 00 centi).
 • Piedāvājuma nodrošinājuma minimālais spēkā esības termiņš – 5 (pieci) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
 • Piedāvājuma nodrošinājuma veidi:
 • bankas izdota bankas garantija (piedāvājumam pievienojama garantija, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu);
 • apdrošināšanas sabiedrības izdota apdrošināšanas garantija jeb polise (piedāvājumam pievienojama polise, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un polises apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošs dokuments);
 • piedāvājuma nodrošinājuma summa iemaksa kontā – līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes bankas norēķinu kontā: AS “Swedbank”, n/k LV69HABA0001402041250, kods HABALV22, kā maksājuma mērķi norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam ar identifikācijas Nr.DPD 2018/61” (piedāvājumam pievienojams iemaksu apliecinošs dokuments).
 • Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
 • nolikumā noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
 • attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
 • līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
 • Banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
 • pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
 • pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis līgumslēdzējpusei iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
 • pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
 • Pretendenta iesniegtais piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atgriezts vai pretendenta iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa tiek atmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no nolikumā minētā spēkā esības termiņā izbeigšanas dienas.
 • Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma, vai tiks iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.
 1. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam

Priekšapmaksas nodrošinājumam ir jāatbilst priekšapmaksas nodrošinājuma prasībām (nolikuma 12.pielikums).

 1. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam

Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst līguma saistību izpildes nodrošinājuma prasībām (nolikuma 13.pielikums).

 1. Prasības garantijas laika nodrošinājumam

Garantijas laika nodrošinājumam ir jāatbilst garantijas laika nodrošinājuma prasībām (nolikuma 14.pielikums).

 1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude
 • Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tika veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteiktajā kārtībā.
 • Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi – https://likumi.lv/doc.php?id=287760#position=14303.
 • Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu.
 1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude

Nav attiecināms.

 1. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

Nr.p.k.

Prasības

(katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

Iesniedzamā informācija

(katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

Attiecībā uz pretendentiem

20.1.

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs www.ur.gov.lv vai www.vid.gov.lv.

Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs oficiāla izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv.

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments/-i (kopija/-as), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām un kas apliecina pretendenta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības.

20.2.

Līguma slēgšanas dienā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.

Gadījumā, ja pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un ja tāda reģistrācija ir nepieciešama, tad pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšnas tiesības, pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

20.3.

Pretendentam iepriekšējos piecos gados (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir attiecīga pieredze būvdarbu izpildē, t. i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis:

20.3.1.    1 (viens) publiskas ēkas[2] vai tās atsevišķu telpu pārbūves (līdz 01.10.2014. rekonstrukcijas), atjaunošanas (līdz 01.10.2014. renovācijas) vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu, kura ietvaros veikto būvdarbu kopējās izmaksas nav mazākas par 150000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam (prasība tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

20.3.2.    1 (viens) publiskas ēkas[3] vai tās atsevišķu telpu pārbūves (līdz 01.10.2014. rekonstrukcijas), atjaunošanas (līdz 01.10.2014. renovācijas) vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgumu, kura ietvaros veikto būvdarbu kopējās izmaksas nav mazākas par 200000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro 00 centi) bez PVN. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam (prasība tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā).

Pretendentam jāiesniedz:

·     pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu (oriģināls);

·     pozitīva atsauksme vai cits pieredzi apliecinošs dokuments (oriģināls/kopija) par izpildītiem būvdarbiem.

20.4.

Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās sekojošs personāls:

20.4.1.    atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu vadīšanu un kuram iepriekšējos piecos gados (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir pieredze būvdarbu veikšanā, t.i. izpildīts publiskas ēkas[4] vai tās atsevišķu telpu  pārbūves (līdz 01.10.2014. rekonstrukcijas), atjaunošanas (līdz 01.10.2014. renovācijas) vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgums, kura ietvaros veikto būvdarbu kopējās izmaksas nav mazākas par 150000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam (prasība tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

20.4.2.    atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu vadīšanu un kuram iepriekšējos piecos gados (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir pieredze būvdarbu veikšanā, t.i. izpildīts publiskas ēkas[5] vai tās atsevišķu telpu pārbūves (līdz 01.10.2014. rekonstrukcijas), atjaunošanas (līdz 01.10.2014. renovācijas) vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgums, kura ietvaros veikto būvdarbu kopējās izmaksas nav mazākas par 200000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro 00 centi) bez PVN. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam (prasība tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā);

20.4.3.    ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu speciālists, kurš ir tiesīgs veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu;

20.4.4.    siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists, kurš ir tiesīgs veikt siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu (prasība tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

20.4.5.    elektroietaišu izbūves darbu speciālists, kurš ir tiesīgs veikt elektroietaišu izbūves darbu vadīšanu;

20.4.6.    elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu speciālists, kurš ir tiesīgs veikt elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanu.

Pretendentam jāiesniedz:

·     atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu;

·     speciālista apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu;

·     galvenā personāla saraksts (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu.

Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā būvspeciālista profesionālā kvalifikācija reģistrēta, licencēta vai sertificēta ārvalstīs, tad tai jāatbilst būvspeciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai un pretendentam jāiesniedz:

·     dokuments (kopija), kas apliecina speciālista profesionālo kvalifikāciju mītnes valstī un dokumenta tulkojums latviešu valodā;

·     pretendenta apliecinājums (oriģināls) par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

20.5.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

20.6.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas uz visu būvdarbu izpildes laiku veiks:

20.6.1.    atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (prasība tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

20.6.2.    savu un atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (prasība tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā).

Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

20.7.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma priekšapmaksas garantiju:

20.7.1.    līdz 25 % (divdesmit pieci procenti) apmērā no līguma summas (prasība tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

20.7.2.    līdz 20 % (divdesmit procenti) apmērā no līguma summas (prasība tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā).

Gadījumā, ja pretendentam nav nepieciešama priekšapmaksa, tad pretendenta apliecinājumā ieraksta 0 % (nulle procenti).

Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

20.8.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procenti) apmērā no līguma cenas.

Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

20.9.

Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantiju:

20.9.1.    10 % (desmit procenti) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas (prasība tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā);

20.9.2.    5 % (pieci procenti) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas (prasība tikai iepirkuma priekšmeta 2.daļā).

Pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls) saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.

Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuras iespējām tas balstās

20.10.

Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

Pretendentam jāiesniedz personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā/par sadarbību konkrētā līguma izpildē (oriģināls).

Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

20.11.

Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

 

Pretendentam jāiesniedz:

·     apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu (oriģināls);

·     apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību.

Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

 

 1. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu

Nr.p.k.

Prasības

(katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

Iesniedzamā informācija

(katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

21.1.

Pretendents piedāvājumam pievieno tehnisko piedāvājumu.

Pretendentam jāiesniedz:

·     tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu (oriģināls), katrā iepirkuma priekšmeta daļā, kurā tiek iesniegts piedāvājums;

·     galveno būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas vai citi to kvalitāti apliecinoši dokumenti (oriģināli/kopijas).

 

 1. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu

Nr.p.k.

Prasības

(katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

Iesniedzamā informācija

(katrā iepirkuma priekšmeta daļā, ja nav noteikts citādāk)

22.1.

Pretendents piedāvājumam pievieno finanšu piedāvājumu.

Pretendentam jāiesniedz:

·     finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu (oriģināls), kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata;

·     tāmes (lokālā tāme, kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, būvniecības koptāme) (oriģināli), kas sagatavotas saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” – (pielikumiem Nr.5., 6., 8.) (MK noteikumus skatīt – https://www.likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba), ņemot vērā norādītos būvdarbu veidus un ajomus. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.

 

 1. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
 • Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai piesķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
 • Atbilstību kvalifikācijas prasībām, kas izvirzītas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 45. un 46.pantu, pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā.
 1. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai
 • Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
 • Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā
 1. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai
 • Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas lejupielādējams IUB tīmekļvietnē http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc vai aizpildāms elektroniski Eiropas Komisijas tīmekļvietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv.
 • Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
 • Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs
 1. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati

Nav attiecināms.

 1. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko piedāvāto cenu.

 1. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
 • Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma un piedāvājumu nodrošinājuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle.
 • Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
 • Ja piedāvājums neatbilst kādai nolikuma prasībām, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.
 • Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
 • Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
 • Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko piedāvāto cenu, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
 • Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad no tiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). Ja starp pretendentiem nav neviena, kurš atbilst iepriekš minētajam kritērijam, vai šim kritērijam atbilst vairāki pretendenti, tad no piedāvājumiem, kas novērtēti vienādi, iepirkuma komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kuram pieredzes atbilstības pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku līgumcenu.
 • Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
 • Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.
 1. Iepirkuma līgums
 • Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
 • Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
 • Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad pretendentam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
 • Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir piesaistījis speciālistus, kuri profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši ārvalstīs, tad pretendents ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, iepirkuma komisijai iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka tas par ārvalstu speciālistu ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iepirkuma komisijai nekavējoties jāiesniedz atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems, ja tāda atļauja ir paredzēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus.
 • Ja atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad nepastāv tiesiskie šķēršļi, neslēdz iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
 1. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
 • Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.
 • Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām.
 • Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.
 • Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
 • Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.
 • Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
 • Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts.
 • Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
 • Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
 • Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
 • Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
 • Citas iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
 1. Pretendenta tiesības un pienākumi
 • Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
 • Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme.
 • Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
 • Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā.
 • Sniegt patiesu informāciju.
 • Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājum
 • Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.
 • No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
 • Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
 1. Cita informācija
 • Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
 • Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
 • Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
 • Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un tie netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
 • Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
 • Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.
 • Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
 1. Nolikuma pielikumi
 • pielikums – Tehniskās specifikācijas
 • pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne)
 • pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne)
 • pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (veidne)
 • pielikums – Speciālista apliecinājums (veidne)
 • pielikums – Galvenā personāla saraksts (veidne)
 • pielikums – Pretendenta apliecinājums (veidne)
 • pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts (veidne)
 • pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne)
 • pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne)
 • pielikums – Līgums (projekts)
 • pielikums – Priekšapmaksas nodrošinājuma noteikumi
 • pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma noteikumi
 • pielikums – Garantijas laika nodrošinājuma noteikumi
 • pielikums – Tehniskā dokumentācija (https://www.daugavpils.lv/lv/696 vai https://www.eis.gov.lv)

 

1.pielikums

nolikumam “Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana

Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92, Daugavpilī

(iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

 1. Mērķis ir sporta zāles atjaunošana atbilstoši izstrādātai apliecinājuma kartes tehniskajai dokumentācijai “Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92 (1.kārta)” (turpmāk- Objekts).
 2. Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
 3. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar tehnisko dokumentāciju, situāciju Objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.
 4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu nepieciešams skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
 5. Visu būvniecības dalībnieku pienākums iepazīties tehniskās dokumentācijas izstrādātiem rasējumiem un aprakstu sadaļu. Jebkuru neatbilstību gadījumā starp arhitektūras daļas rasējumiem un citu daļu, aprakstiem būvniecības dalībnieka pienākums ir nekavējoties ziņot par neatbilstībām projekta autoram un pasūtītājam. Ja būvniecības dalībnieks nav ievērojis vai ziņojis par neatbilstību tehniskajā dokumentācijā un ir realizējis risnājumu, kas neatbilst tehniskās dokumentācijas risinajumiem, šāda darbība uzskatāma par nekompetentu un tās sekas jānovērš kārtībā, kādu paredz līgums attiecībā uz nekvalitatīvi veiktiem darbiem.
 6. Tehniskajā dokumentācijā iekļautie konkrētu firmu izstrādātie būmateriālu nosaukumi ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstāki nekā projektā norādītajiem būvmateriāliem.
 7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
 8. Pirms uzsākt darbus, Būvuzņēmējam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts”.
 9. Būvuzņēmējs uzstāda atsevišķus energoresursu (ūdesapgāde, elektropadeve) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiek nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvuzņēmējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu.
 10. Būvuzņēmēja pienākums ir uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
 11. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.
 12. Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
 13. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
  • materiālu izmaksas;
  • darba izmaksas;
  • piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;
  • nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem., vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu);
  • tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;
  • būvgružu, t.sk. bīstamo atkritumu, aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;
  • visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi;
  • visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;
  • visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;
  • visus likumdošanā paredzētos nodokļus;
  • visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.
 14. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 5 gadi.

 

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženiere               (personiskais paraksts) I.Smane

 

Daugavpils pilsētas domes

izpilddirektores vietniece                                                         (personiskais paraksts) T.Dubina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Papildus būvdarbi objektam “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana”

(iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

 

 1. Mērķis ir papildus būvniecības darbi ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanai atbilstoši izstrādātai autoruzraudzības kārtībā tehniskajai dokumentācijai “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana” (turpmāk- Objekts).
 2. Papildus būvdarbi nepieciešami, lai izpildītu Objekta ugunsdrošības prasības tālākai objekta nodošanai ekspluatācijā. Papildus būvdarbu mērķis ir nodrošināt papildus būvdarbus Pasūtītāja iepriekš izsludinātā un pabeigtā atklātā konkursa “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana”, identifikācijas numurs DPD 2016/16, A daļas Objektam, kas atrodas Daugavpilī, Smilšu ielā 92, lai izpildītu ugunsdrošības prasības un Pasūtītājs varētu nodot Objektu ekspluatācijā. Šobrīd Objektā norit būvniecības darbi, kurus veic SIA “LAGRON”, kurai Pasūtītājs nodevis būvobjektu būvdarbu veikšanai saskaņā ar būvobjekta pieņemšanas – nodošanas aktu.
 3. Būvuzņēmējam jāsaskaņo darbu veikšanas projekts ar SIA “LAGRON”.
 4. Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
 5. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar tehnisko dokumentāciju, situāciju Objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.
 6. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu nepieciešams skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
 7. Visu būvniecības dalībnieku pienākums iepazīties tehniskās dokumentācijas izstrādātiem rasējumiem un aprakstu sadaļu. Jebkuru neatbilstību gadījumā starp arhitektūras daļas rasējumiem un citu daļu, aprakstiem būvniecības dalībnieka pienākums ir nekavējoties ziņot par neatbilstībām projekta autoram un pasūtītājam. Ja būvniecības dalībnieks nav ievērojis vai ziņojis par neatbilstību tehniskajā dokumentācijā un ir realizējis risnājumu, kas neatbilst tehniskās dokumentācijas risinajumiem, šāda darbība uzskatāma par nekompetentu un tās sekas jānovērš kārtībā, kādu paredz līgums attiecībā uz nekvalitatīvi veiktiem darbiem.
 8. Tehniskajā dokumentācijā iekļautie konkrētu firmu izstrādātie būvmateriālu nosaukumi ir kā kvalitātes garants. Būvuzņēmējs un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstāki nekā projektā norādītajiem būvmateriāliem.
 9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
 10. Pirms uzsākt darbus, Būvuzņēmējam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts”.
 11. Būvuzņēmējs uzstāda atsevišķus energoresursu (ūdesapgāde, elektropadeve) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas tiek nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvuzņēmējs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu.
 12. Būvuzņēmēja pienākums ir uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
 13. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.
 14. Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
 15. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
  • materiālu izmaksas;
  • darba izmaksas;
  • piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;
  • nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem., vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu);
  • tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;
  • būvgružu, t.sk. bīstamo atkritumu, aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;
  • visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi;
  • visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;
  • visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;
  • visus likumdošanā paredzētos nodokļus;
  • visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.
 16. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 5 gadi.

 

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženiere               (personiskais paraksts) I.Smane

 

Daugavpils pilsētas domes

izpilddirektores vietniece                                                         (personiskais paraksts) T.Dubina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

(veidne)

Pretendents

 

nosaukums:

____________________________________________

reģistrācijas Nr.

____________________________________________

būvkomersanta reģistrācijas Nr.

____________________________________________

juridiskā adrese:

____________________________________________

pretendenta MVU statuss[6]:

____________________________________________

telefona/faksa numurs:

e-pasta adrese:

____________________________________________

____________________________________________

Bankas rekvizīti

 

nosaukums:

____________________________________________

kods:

____________________________________________

konts:

____________________________________________

Kontaktpersonas

pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts piedāvājuma vērtēšanā:

 

 

____________________________________________

pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts līguma izpildē:

 

____________________________________________

pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts līguma parakstīšanai:

 

 

____________________________________________

 

Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.):

 • piesakās piedalīties atklātā konkursā “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas Nr.DPD 2018/61, iepirkuma priekšmeta (daļas/-u numurs/-i).daļā/-ās;
 • apņemas veikt būvdarbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tehniskajai dokumentācijai, piekrīt nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
 • apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

                                                                                               

2018.gada ___._____________

 

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

Nr. p.k.

Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)

Līguma nosaukums

Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts

Būvdarbu faktiskās izmaksas (euro bez PVN)

Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 

 

Pielikumā: atsauksme vai cits pieredzi apliecinošs dokuments (kopija) uz ___________ lp.

 

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

ATBILDĪGĀ BūvDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

(veidne)

 1. Uzvārds:
 2. Vārds:                            
 3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

 1. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta nosaukums:

 1. Darba devēja nosaukums:

 

Nr. p.k.

Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)

Līguma nosaukums

Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts

Būvdarbu faktiskās izmaksas (euro bez PVN)

Būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 

 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta pretendenta (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvājums atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2018/61, iepirkuma priekšmeta (daļas/-u numurs/-i).daļā/-ās, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma priekšmeta (daļas/-u numurs/-i).daļā/-ās līguma/-u izpildes.

 

 

2018.gada ___._____________                                         _________________________

                                                                                                     (paraksts, atšifrējums)

 

 

 

 

 

 

5.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

(veidne)

 1. Uzvārds:
 2. Vārds:
 3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

 1. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta nosaukums:

 1. Darba devēja nosaukums:

 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta pretendenta (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvājums atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr.DPD 2018/61, iepirkuma priekšmeta (daļas/-u numurs/-i).daļā/-ās, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā ______________ (būvspeciālista nosaukums – ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu speciālists, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists, elektroietaišu izbūves darbu speciālists, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu speciālists) strādāt pie iepirkuma priekšmeta (daļas/-u numurs/-i).daļā/-ās līguma/-u izpildes.

 

 

2018.gada ___._____________                                         _________________________

                                                                                                     (paraksts, atšifrējums)

 

                                                                                                     

 

6.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS

(veidne)

Nr.p.k.

Amata nosaukums līguma izpildē

Vārds, uzvārds

Sertifikāta nosaukums, Nr.

Tālruņa numurs, e-pasta adrese

Papildus informācija

Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists

Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists[7], tad:

ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti

ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums

jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

1.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs

 

 

 

 

 

 

2.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu speciālists

 

 

 

 

 

 

3.

Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas speciālists (iepirkuma priekšmeta 1.daļā)

 

 

 

 

 

 

4.

Elektroietaišu izbūves darbu speciālists

 

 

 

 

 

 

5.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu speciālists

 

 

 

 

 

 

2018.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)


7.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

 (veidne)

Ar šo apliecinājumu pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), apliecina, ka:

 • līgumu izpildē tiks ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, apliecinātu kopiju saskaņā ar iepirkuma nolikuma un iepirkuma līguma prasībām;
 • līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma priekšapmaksas garantiju __[8] (līdz 25 % (divdesmit pieci procenti)) apmērā no līguma cenas saskaņā ar iepirkuma līguma prasībām (iepirkuma priekšmeta 1.daļā) / __[9] (līdz 20 % (divdesmit procenti)) apmērā no līguma cenas saskaņā ar iepirkuma līguma prasībām (iepirkuma priekšmeta 2.daļā);
 • līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10 % (desmit procenti) apmērā no līguma cenas saskaņā ar iepirkuma līguma prasībām;
 • līguma izpildē 5 (piecu) darba dienu laikā no būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 10 % (desmit procenti) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas saskaņā ar iepirkuma līguma prasībām.

 

 

2018.gada ___._____________

 

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

 (veidne)

Nr.p.k.

Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss[10])

Veicamā darba daļa (10% vai lielāka)

Darba nosaukums no tehniskās dokumentācijas

Apjoms

(euro)

% no piedāvātās līguma summas

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

n

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp.

 

 

2018.gada ___._____________

 

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), piedāvā veikt atklātā konkursa “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas Nr.DPD 2018/61, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļas tehniskajā specifikācijā norādītos būvdarbus, sniedzot sekojošu tehnisko piedāvājumu.

 

 1. Darba organizācijas apraksts

Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu plānoto darba organizāciju, aprakstu noformējot brīvā formā.

 

 1. Organizatoriskā struktūrshēma

Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu izpildē iesaistāmos būvuzņēmējus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, būvizstrādājumu piegādātāji, karjeri u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas un to atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdus, uzvārdus, struktūrshēmu noformējot brīvā formā.

 

 1. Galveno būvizstrādājumu saraksts

Pretendents norāda galvenos būvizstrādājumus, kuri nepieciešami tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot būvizstrādājuma piegādātāju vai ražotāju un būvizstrādājuma  izcelsmes vietu:

Nr.p.k.

Būvizstrādājuma nosaukums

Piegādātājs vai ražotājs

Izcelsmes vieta

1.

 

 

 

2.

 

 

 

n

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 1. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks

Pretendents norāda kopējo nepieciešamo laiku norādīto būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katrai noteiktajai darbu veidu pozīcijai un ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu izpildes termiņu:

Nr.p.k.

Darbu veids

Dienas[11]

1

2

3

90

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikumā: galveno būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas vai citi to kvalitāti apliecinoši dokumenti (oriģināli/kopijas) kopā uz ___________ lp.

 

2018.gada ___._____________

 

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), piedāvā veikt būvdarbus atklātā konkursa “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas Nr.DPD 2018/61, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) ietvaros saskaņā ar nolikuma nosacījumiem par kopējo līgumcenu:

 

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

 

 

 

Apliecinām, ka

 • iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
 • šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā;
 • piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

Apņemamies:

 • slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam;
 • pilnībā izpildīt būvdarbus tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā.

 

Pielikumā: būvniecības koptāme (oriģināls), kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (oriģināls), lokālā tāme (oriģināls) kopā uz ___________ lp.

 

 

2018.gada ___._____________

 

 

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

 

 

 

 

 

 

11.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

LĪGUMS

Par _______ (iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums)

(projekts)

 

Daugavpilī                                                                                                      2018.gada __.__________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, tās _______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata no vienas puses,

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses,

pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2018.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas Nr.DPD 2018/61, iepirkuma priekšmeta (daļas numurs).daļā (daļas nosaukums) noslēdza šādu Līgumu:

 

 1. Līguma priekšmets
  • PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt _______________ (iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums) (turpmāk tekstā – Būvdarbi). Būvdarbus veic saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pievienoto tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), UZŅĒMĒJA iesniegto būvniecības koptāmi, kopsavilkuma aprēķiniem pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, lokālo tāmi (Līguma pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Tāmes), UZŅĒMĒJA iesniegto galvenā personāla sarakstu (Līguma pielikums Nr.3) (turpmāk tekstā – Galvenā personāla saraksts), UZŅĒMĒJA iesniegto tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.4) (turpmāk tekstā – Tehniskais piedāvājums), UZŅĒMĒJA iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikums Nr.5) (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēju saraksts), PASŪTĪTĀJA pievienotiem priekšapmaksas nodrošinājuma noteikumiem (Līguma pielikums Nr.6 tikai iepirkuma priekšmeta 1.daļā) (turpmāk tekstā – Priekšapmaksas nodrošinājuma noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienotiem līguma saistību izpildes nodrošinājuma noteikumiem (Līguma pielikums Nr.7) (turpmāk tekstā – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma noteikumi), PASŪTĪTĀJA pievienotiem garantijas laika nodrošinājuma noteikumiem (Līguma pielikums Nr.8) (turpmāk tekstā – Garantijas laika nodrošinājuma noteikumi), PASŪTĪTĀJA atsevišķi pievienoto tehnisko dokumentāciju (Līguma pielikums Nr.9) (turpmāk tekstā – Tehniskā dokumentācija). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
  • Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Līguma pielikumos noteiktos būvobjekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Līguma pielikumiem.
  • UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. UZŅĒMĒJS apliecina, ka Būvdarbi ir realizējami un ka Tāmēs ir iekļauti visi UZŅĒMĒJA ar Būvdarbu pilnīgu paveikšanu atbilstoši Līguma pielikumiem saistītie izdevumi.

 

 1. Līguma cena un norēķinu kārtība
  • Līguma cena par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk tekstā – Līguma cena). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet maksāts budžetā, piemērojot „reverso” (apgriezto) maksāšanas kārtību saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
  • Līguma cena sevī ietver Būvdarbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.
  • Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.
  • Apmaksa par Būvdarbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā:
   • Maksājumi par Būvdarbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam (ja Pasūtītajam ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc UZŅĒMĒJA piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2., formas Nr.3.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts – forma Nr.2, forma Nr.3 jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM apstiprināšanai līdz katra mēneša 7.datumam. Rēķins tiek piestādīts pēc iesniegto aktu saskaņošanas.
   • No katra ikmēneša maksājuma PASŪTĪTĀJS ietur garantijas summu 5% apmērā. Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līguma cenas tiek apmaksāta 30 darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas. Laika posmā, kamēr UZŅĒMĒJS nav iesniedzis minēto garantiju, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs novirzīt ieturēto garantijas summu defektu novēršanai (iepirkuma priekšmeta 2.daļā).
  • Iespējamais sadārdzinājums Līguma izpildes laikā netiks papildus apmaksāts.
  • Nekvalitatīvi vai Līguma pielikumiem neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.
  • Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
  • Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par Būvdarbu kvalitāti un Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar PASŪTĪTĀJA iebildumiem, tad Būvdarbi netiek apmaksāti, kamēr UZŅĒMĒJS nenovērš Būvdarbu trūkumus.
  • Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, UZŅĒMĒJAM nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp PUSĒM.

 

 • Termiņi un tehnoloģiskais pārtraukums
  • Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo PUŠU saistību pilnīgai izpildei.
  • Būvdarbu izpildes termiņš ir 3 (trīs) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Būvdarbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts (iepirkuma priekšmeta 1.daļā) vai akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā (iepirkuma priekšmeta 2.daļā).
  • Pēc PUŠU rakstiskas vienošanās Būvdarbu izpildē var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:
 • Būvdarbu izpildi tieši kavē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apliecina abu PUŠU būvspeciālistu atzinumi vai VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” informācija;
 • Būvdarbu izpildi tieši kavē objektīvs un no UZŅĒMĒJA gribas neatkarīgs iemesls, kuru UZŅĒMĒJS iepriekš nevarēja paredzēt un novērst;
 • ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvo aktu, kas ir saistošs, izpildot Būvdarbus un šāds akts kavē Būvdarbu izpildes termiņa ievērošanu, un šāda akta izdošanās pamatā nav UZŅĒMĒJA darbība vai bezdarbība
 • būvobjektā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.
 • Būvdarbu izpildes laikā būvobjektā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
 • Būvdarbu izpildes laikā būvobjektā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
 • Būvdarbu izpildes laikā būvobjektā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt Būvdarbus Līgumā paredzētajā Būvdarbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Līguma pielikumos.
  • Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē 3.4.punktā minētais šķērslis. UZŅĒMĒJAM jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu uz tehnoloģiska pārtraukuma rēķina.
  • Tehnoloģisko pārtraukumu UZŅĒMĒJAM jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja UZŅĒMĒJAM ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, UZŅĒMĒJAM nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus UZŅĒMĒJAM jāiesniedz visi pierādījumi, paskaidrojošā informācija vai dokumenti attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad UZŅĒMĒJS ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja UZŅĒMĒJAS šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, UZŅĒMĒJS zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
  • Ja vien normatīvajos aktos nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz UZŅĒMĒJU.
  • Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā UZŅĒMĒJAM ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
 • Apdrošināšana un garantijas
 • UZŅĒMĒJS uz sava rēķina uzņemas noslēgt savu un atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.
 • UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
 • Atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu UZŅĒMĒJS uztur spēkā visu Būvdarbu veikšanas un garantijas laiku.
 • UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM Priekšapmaksas nodrošinājuma noteikumiem atbilstošu Līguma priekšapmaksas garantiju.
 • Priekšapmaksas garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM neatmaksāto priekšapmaksu (avansu).
 • UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes garantiju.
 • Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos.
 • UZŅĒMĒJS Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā (iepirkuma priekšmeta 1.daļā) vai akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienā (iepirkuma priekšmeta 2.daļā) iesniedz PASŪTĪTĀJAM kredītiestādes vai apdrošinātāja izsniegtu Garantijas laika noteikumiem atbilstošu Būvdarbu garantijas laika garantiju.
 • Būvdarbu garantijas laika garantiju PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu vai materiālu defektus un trūkumus.

 

 • UZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības
 • UZŅĒMĒJA pienākumi:
  • uzsākt Būvdarbu izpildi objektā ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas un nodot Būvdarbus Līgumā 3.2.punktā noteiktajā termiņā;
  • pirms Būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt situāciju būvobjektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā;
  • veikt Būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā, Līguma pielikumos un normatīvajos aktos noteiktās prasības un nosacījumus;
  • patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām atbildīgajām institūcijām, kā arī, ja nepieciešams, juridiskajām un/vai fiziskajām personām;
  • Būvdarbu izpildē izmantot Līguma pielikumos norādītos sertificētus un kvalitatīvus materiālus un iekārtas;
  • nodrošināt, ja nepieciešams, būvobjekta apsardzi un materiālu drošību Būvdarbu izpildes gaitā;
  • veikt Ministru kabineta gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un būt atbildīgam par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi;
  • par saviem līdzekļiem piegādāt Būvdarbiem nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas;
  • trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret UZŅĒMĒJU;
  • savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no PASŪTĪTĀJA saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus, un sniegt atbildes;
  • Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
  • nodrošināt darba aizsardzības pasākumus būvobjektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību;
  • nodrošināt būvobjektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
  • nodrošināt darba laikā PASŪTĪTĀJAM brīvu un drošu piekļūšanu būvobjektam;
  • nodrošināt tīrību būvobjektā, regulāru būvgružu izvešanu no būvobjekta uz sava rēķina;
  • ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei;
  • pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma Būvdarbu izpildes laikā organizēt darba sapulces, pieaicinot PASŪTĪTĀJA pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus;
  • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas izpilddokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā;
  • Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā;
  • nodrošināt Būvdarbu vadīšanu, ko veic UZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā norādītais atbildīgais būvdarbu vadītājs __________ (būvprakses sertifikāta Nr.______), mob. tālrunis _________, e-pasts _________;
  • patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem UZŅĒMĒJS kārto patstāvīgi.UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu;
  • veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.
 • UZŅĒMĒJA tiesības:
 • Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem veiktajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem;
 • Līgumā noteiktajā kārtībā nodot PASŪTĪTĀJAM Būvdarbus pirms Līgumā noteiktā termiņa;
 • nepieciešamības gadījumā pieprasīt no PASŪTĪTĀJA Līguma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju;
 • lūgt PASŪTĪTĀJAM tehnoloģisko pārtraukumu, ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi.

 

 • Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība
 • UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
 • PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
 • PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
  • piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
  • tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
  • piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
  • apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA atklātā konkursa iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
 • PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
 • PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
 • Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, UZŅĒMĒJS iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

 

 1. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
  • PASŪTĪTĀJA pienākumi:
 • ievērot Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, kā arī atbildīgo valsts un pašvaldības iestāžu prasības;
 • pārbaudīt UZŅĒMĒJA iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu atbilstību Līguma un Līguma pielikumu prasībām. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJA iesniegtais Līguma 4.sadaļā minētais dokuments neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām, tad PASŪTĪTĀJS pieprasa UZŅĒMĒJU 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu;
 • pēc Līguma noslēgšanas 5 (piecu) darba dienu laikā uz Būvdarbu laiku nodot UZŅĒMĒJAM būvobjektu, noformējot attiecīgu aktu;
 • UZŅĒMĒJA iesniegtos aktus par izpildīto Būvdarbu apjomu pārbaudīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un, ja tie ir pareizi, apstiprināt paveikto Būvdarbu apjomu un izmaksas;
 • savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus, un sniegt atbildes;
 • nodrošināt UZŅĒMĒJAM pieeju Būvdarbu izpildes vietai visu Līguma darbības laiku;
 • nozīmēt objektā savu pilnvaroto pārstāvi – _____________________________, tālrunis _________, e-pasts: ______________________, Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai un informācijas apmaiņas nodrošināšanai;
 • pieņemt Izpildītāja atbilstoši Līgumam, tā pielikumu un normatīvajiem aktiem izpildītos Būvdarbus un samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem Līguma noteiktajā kārtībā.
 • veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.
  • PASŪTĪTĀJA tiesības:
 • nepieņemt Būvdarbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu līdz trūkumu novēršanas brīdim, rakstiski informējot par to UZŅĒMĒJU, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par sniegto Būvdarbu kvalitāti un/vai apjomu.
 • ne biežāk kā reizi nedēļā pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma brīža saņemt no UZŅĒMĒJA rakstveida ziņas par Būvdarbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem;
 • dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;
 • iegūt trešo personu atzinumus par Līguma izpildes gaitu vai rezultātu, ja tas nepieciešams Līgumā paredzēto saistību izpildes pārbaudei;
 • veikt Būvdarbu izpildes kontroli. PASŪTĪTĀJS veiktā Būvdarbu izpildes kontrole vai UZŅĒMĒJA izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās UZŅĒMĒJA atbildības par neatbilstoši izpildītiem Būvdarbiem samazināšanai;
 • PASŪTĪTĀJAM ir pienākums izvērtēt UZŅĒMĒJA lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību atbilstoši Līguma nosacījumiem.
 • apturēt Būvdarbu izpildi, ja UZŅĒMĒJS vai tā personāls neievēro uz Būvdarbu izpildi attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma, Līguma pielikumu nosacījumus. Būvdarbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. UZŅĒMĒJAM nav tiesību uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

 

 1. Būvdarbu pieņemšana – nodošana
  • Būvdarbu pieņemšana – nodošana iepirkuma priekšmeta 1.daļā:
 • UZŅĒMĒJS Būvdarbus uzsāk, paveic un Līgumam un normatīvajiem aktiem atbilstošā kvalitātē nodod PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
 • Pēc Būvdarbu pabeigšanas UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
 • Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to iesniegšanas paraksta vai iesniedz UZŅĒMĒJAM aktu par konstatētajiem defektiem, nosakot termiņu to novēršanai. Konstatētos defektus UZŅĒMĒJS novērš bez papildus samaksas.
  • Būvdarbu pieņemšana – nodošana iepirkuma priekšmeta 2.daļā:
   • Pēc šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu pabeigšanas UZŅĒMĒJS par to rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM un veic Būvdarbu nodošanu.
   • Paveikto Būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst PASŪTĪTĀJA pārstāvis, Projekta vadītājs, UZŅĒMĒJA pārstāvis, Projekta būvuzraugs, Autoruzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Uzņēmējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.
   • PASŪTĪTĀJS sadarbībā ar UZŅĒMĒJS veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no UZŅĒMĒJA ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

 

 1. Būvdarbu garantija
 • Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas (iepirkuma priekšmeta 1.daļā) vai akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas iepirkuma priekšmeta 2.daļā).
 • Garantijas laikā UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies UZŅĒMĒJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvu materiālu, iekārtas vai izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā. Gadījumā, ja šie atklātie defekti vai to novēršanas darbi ir bijuši par iemeslu citu konstrukciju, iekārtu vai materiālu bojājumiem, UZŅĒMĒJAM ir pienākums saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos Būvdarbus.
 • Par nepieciešamību novērst defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo par to UZŅĒMĒJAM telefoniski un nosūtot pretenziju ar ierakstītu vēstuli.
 • Pēc pretenzijas saņemšanas (pa tālruni un ar ierakstītu vēstuli), UZŅĒMĒJA pienākums ir PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā nodrošināt defektu vai nepilnību novēršana un par izpildītiem darbiem rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM.
 • Gadījumā, ja starp PUSĒM rodas strīds par UZŅĒMĒJA veikto Būvdarbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu un noteikumu prasībām, Būvdarbos konstatēto defektu cēloņiem un apjomiem, tiek noteikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir saistošs abām PUSĒM. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz UZŅĒMĒJS.
 • Ja UZŅĒMĒJS neveic defektu novēršanu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piesaistīt citu piegādātāju veikt defektu novēršanu. Defektu novēršanas izmaksas apmaksā UZŅĒMĒJS. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS atsakās izmaksāt PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanas izmaksas, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs minētās izmaksās ieturēt no Būvdarbu garantijas laika garantijas.

 

 1. PUŠU atbildība
 • PUSES atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
 • UZŅĒMĒJS apliecina, ka ir veicis visas nepieciešamās darbības un aprēķinus, kas nodrošina Būvdarbu veikšanu par Līguma summu, un UZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē ir iekļauti visi Līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie un derīgie darbi un materiāli ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamiem sadārdzinājumiem, kuri nepieciešami pilnīgai Būvdarbu veikšanai, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi Būvdarbi, par kuriem UZŅĒMĒJS bija informēts, bet nav ievērtēti Līguma summā, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.
 • UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāti. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par to, lai visi materiāli tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.
 • Ja UZŅĒMĒJS 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas neuzsāk Būvdarbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru Būvdarbu izpildes kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.
 • Ja UZŅĒMĒJS Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu/us vai iesniegtais dokuments/i neatbilst Līguma un Līguma pielikumu prasībām un pēc PASŪTĪTĀJA prasības UZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā atkārtoti nav iesniedzis Līguma un Līguma pielikumu prasībām atbilstošu dokumentu/us, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.
 • Ja UZŅĒMĒJS savlaicīgi nepagarina iesniegto Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu un neiesniedz iepriekšminēto faktu apliecinošu dokumentu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no UZŅĒMĒJA piedāvātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.
 • Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no līguma summas.
 • UZŅĒMĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu vai atlīdzina zaudējumus PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS tos atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma UZŅĒMĒJAM vai ietur no Līguma saistību izpildes garantijas.
 • Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības.
 1. Nepārvarama vara
 • PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
 • PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
 • Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

 

 1. Līguma grozīšana un izbeigšana
 • Līgumu var grozīt un papildināt šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumi.
 • PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to UZŅĒMĒJU 7 (septiņas) darba dienas iepriekš, ja:
 • UZŅĒMĒJS ir nokavējis Būvdarbu uzsākšanu vairāk nekā par 20 (divdesmit) kalendārām dienām no līguma abpusējas parakstīšanas dienas;
 • UZŅĒMĒJS nepabeidz Būvdarbus Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā un kavējums pārsniedz 5 (piecas) darba dienas;
 • UZŅĒMĒJS nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus atbilstoši Līguma un/vai Līguma pielikumu nosacījumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • UZŅĒMĒJS Būvdarbu izpildē pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus;
 • UZŅĒMĒJS pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
 • tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
 • Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Būvdarbus un piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem no būvniecības sākuma. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti atbilstoši Līguma un Līguma pielikumiem, kā arī par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kam ir Latvijas būvnormatīvos noteiktie tehniskie parametri, un par kuriem būvobjektā ir būvnoteikumos uzskaitītā būvdarbu veikšanas dokumentācija. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt pārbaudes un pieaicināt neatkarīgus ekspertus izpildīto Būvdarbu apjoma noteikšanai.
 • Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts UZŅĒMĒJA vainas dēļ Līguma 12.3.1.-12.3.4.punktā paredzētajā gadījumā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līguma saistības izpildes garantijas summu pilnā apmērā.

 

 1. Īpašuma tiesības
 • PASŪTĪTĀJAM īpašuma tiesības uz būvi tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, tiek nodotas vienlaicīgi ar attiecīgo Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
 • Visa informācija un dokumentācijas, kuru UZŅĒMĒJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
 • Visa informācija un dokumentācija, kuru PASŪTĪTĀJS saņem no UZŅĒMĒJA vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar UZŅĒMĒJA rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

 

 1. Strīdu izskatīšanas kārtība
 • Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp PUSĒM tiek risināta sarunu ceļā.
 • Ja vienošanās starp PUSĒM sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 1. Noslēguma noteikumi
 • Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi, būs spēkā tikai tad, ja tie būs motivēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citām tiesību normām, sagatavoti rakstiskā veidā un abu PUŠU parakstīti.
 • Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem.
 • Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.
 • Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai PUSEI, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.
 • Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai PUSES nosaka sekojošas atbildīgās personas:
 • no PASŪTĪTĀJA puses –  _______, mob. tālrunis ______;
 • no UZŅĒMĒJA puses – _______, mob. tālrunis ______.

 

 1. Līguma pielikumi
 • pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (____) lapām;
 • pielikums – Tāmes uz __ (______) lapām;
 • pielikums – Galvenā personāla saraksts uz __ (______) lapām;
 • pielikums – Tehniskais piedāvājums uz __ (______) lapām;
 • pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (______) lapām;
 • pielikums – Priekšapmaksas nodrošinājuma noteikumi __ (______) lapām;
 • pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma noteikumi __ (______) lapām;
 • pielikums – Garantijas laika nodrošinājuma noteikumi __ (______) lapām;
 • pielikums – Tehniskā dokumentācija (tehniskās dokumentācijas nosaukums).

 

 1. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

Priekšapmaksas NODROŠINĀJUMA noteikumi

Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma priekšapmaksas nodrošinājumā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

 1. Garantijas datums.
 2. Garantijas veids – līguma priekšapmaksas garantija.
 3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
 4. Garantijas devējs (banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas izdod garantiju) – (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
 5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija) – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
 6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
 7. Iepirkuma nosaukums – Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā.
 8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2018/61.
 9. Iepirkuma līguma nosaukums – Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92 (1.kārta).
 10. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav atmaksājis saņemto priekšapmaksu (avansu).
 11. Garantijas summa ir:
  • iepirkuma priekšmeta 1.daļā: __ (līdz 25 % (divdesmit pieci procenti) apmērā no līguma summas;
  • iepirkuma priekšmeta 2.daļā: __līdz 20 % (divdesmit procenti) apmērā no līguma summas.
 12. Garantija ir spēkā visu būvdarbu izpildes termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
 13. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
 14. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
 15. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
 16. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
 17. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

 

 

 

13.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

Līguma SaisTĪBU izpildes NODROŠINĀJUMA noteikumi

Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes nodrošinājumā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

 1. Garantijas datums.
 2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija.
 3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
 4. Garantijas devējs (banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas izdod garantiju) – (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
 5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija) – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
 6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
 7. Iepirkuma nosaukums – Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā.
 8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2018/61.
 9. Iepirkuma līguma nosaukums:
  • iepirkuma priekšmeta 1.daļā: Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92 (1.kārta);
  • iepirkuma priekšmeta 2.daļā: Papildus būvdarbi objektam “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana”.
 10. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.
 11. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma cenas (bez PVN) EUR valūtā.
 12. Garantija ir spēkā visu būvdarbu izpildes termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
 13. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
 14. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
 15. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
 16. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
 17. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

 

 

 

14.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

Garantijas laika NODROŠINĀJUMA noteikumi

Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika nodrošinājumā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

 1. Garantijas datums.
 2. Garantijas veids – garantijas laika garantija.
 3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
 4. Garantijas devējs (banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas izdod garantiju) – (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
 5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija) – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
 6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) – Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
 7. Iepirkuma nosaukums – Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā.
 8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DPD 2018/61.
 9. Iepirkuma līguma nosaukums:
  • iepirkuma priekšmeta 1.daļā: Sporta zāles korpusa telpu atjaunošana Smilšu ielā 92 (1.kārta);
  • iepirkuma priekšmeta 2.daļā: Papildus būvdarbi objektam “Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana”.
 10. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz garantijas laiku.
 11. Garantijas summa ir
  • iepirkuma priekšmeta 1.daļā: 10 % (desmit procenti) no izpildīto būvdarbu kopsummas (bez PVN) EUR valūtā;
  • iepirkuma priekšmeta 2.daļā: 5 % (pieci procenti) no izpildīto būvdarbu kopsummas (bez PVN) EUR valūtā.
 12. Garantija ir spēkā 5 (piecus) gadus no:
  • iepirkuma priekšmeta 1.daļā: darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;
  • iepirkuma priekšmeta 2.daļā: akta par būves pieņemšanu eksluatācijā.
 13. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
 14. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
 15. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
 16. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
 17. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.pielikums

nolikumam “Būvdarbu veikšana Kultūras pils ēkā”, identifikācijas numurs DPD 2018/61

 

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

(skatīt – https://www.daugavpils.lv/lv/696 vai https://www.eis.gov.lv)

 

[1] Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās – https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

[2] Publiska ēka – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”” 2.4.apakšpunktu.

[3] Publiska ēka – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrādes, stadioni) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”” 2.4.apakšpunktu.

[4] Skatīt zemsvītras piezīmi Nr.3.

[5] Skatīt zemsvītras piezīmi Nr.3.

[6] Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  https://iub.gov.lv/lv/node/98

[7] Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.

[8] Ja pretendentam nav nepieciešama priekšapmaksa, tad pretendents ieraksta 0 % (nulle procenti).

[9] Skatīt zemsvītras piezīmi Nr.8.

[10] Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Sīkāk –  https://iub.gov.lv/lv/node/98

[11] Aizpildot doto tabulu, pretendentam jāpieņem, ka mēnesī ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.