Сейчас в Даугавпилсе

DPD 2019 SAMN/2, Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes vajadzībām

Последний раз информация обновлена 26.08.2019, 09:20
Номер идентификации:
DPD 2019 SAMN/2
Статус закупки:
Завершен
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas dome
Цена договора в EUR без PVN:
9900 €
Дата публикации:
13.08.2019
Срок подачи:
16.08.2019 09:00:00
Прикрепленные файлы:

Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 16. augustam, plkst.09:00 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz info@daugavpils.lv. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

          Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes vajadzībām”;  

3. atzīme: „Neatvērt līdz 2019.gada 16. augustam, plkst.09:05”.

Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

Citi nosacījumi:

1. Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi (piegāde, izpaltīšana, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

2. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.

3. Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

4. Pretendentam jābūt pieredzei vismaz 3 pēc apjoma un satura līdzīgu pakalpojumu sniegšanai, kas veikti pēdējo trīs gadu laikā, ko pretendents apliecina, iesniedzot attiecīgas atsauksmes (vai citu tamlīdzīgu dokumentu (-us), no kura viennozīmīgi noskaidrojama atbilstība iepriekšminētajām pieredzes prasībām).

5. Pretendentam jāspēj nodrošināt šāds preču izgatavošanas laiks: 24 stundas pēc pasūtījuma izvietošanas un apstiprināšanas.