Сейчас в Даугавпилсе

DPD 2019 SAMN/1, Informatīvi ilustratīvu brošūru “3_K_info jeb Daugavpils Kas? Kur? Kad?” un “Muzikālās bankas ceļvedis” izveide, druka un izplatīšana Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā un Krievijā

Последний раз информация обновлена 15.01.2019, 13:29
Номер идентификации:
DPD 2019 SAMN/1
Статус закупки:
Завершен
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas dome
Цена договора в EUR без PVN:
4600 €
Дата публикации:
03.01.2019
Срок подачи:
08.01.2019 00:00:00
Прикрепленные файлы:

- Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturtajā daļā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto).

 - Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības.

- Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību, kas apstiprināta ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26, 64. punkts nosaka obligātu zemsliekšņa  iepirkuma publicēšanu Domes tīmekļvietnē www.daugavpils.lv, ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam visā līguma darbības periodā pārsniedz 4000 euro.

Līguma izpildes (pakalpojuma sniegšanas) termiņš:    

  1.   Maketu iesniegšana saskaņošanai līdz 2019.gada 18.janvārim;
  2. Piegāde, izplatīšana līdz 2019.gada 1.februārim.

Piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 8.janvāra, plkst.09:00 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz info@daugavpils.lv. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

          Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Informatīvi ilustratīvu brošūru “3_K_info jeb Daugavpils Kas? Kur? Kad?” un “Muzikālās bankas ceļvedis” izveide, druka un izplatīšana Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā un Krievijā”;

3. atzīme: „Neatvērt līdz 2019.gada 08.janvāra, plkst.09:05”.

Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi (piegāde, izpaltīšana, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms.

Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

Ziņojums par cenu aptaujas rezultātiem ievietots sadaļā - "Pievienotās datnes".