Сейчас в Даугавпилсе

Nr. DPD 2018 VN/7, ZIEDU UN ZIEDU KOMPOZĪCIJU PIEGĀDE

Последний раз информация обновлена 28.12.2018, 13:37
Номер идентификации:
Nr. DPD 2018 VN/7
Статус закупки:
Завершен
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils pilsētas dome
Цена договора в EUR без PVN:
7430 €
Дата публикации:
06.12.2018
Срок подачи:
11.12.2018 00:00:00
Прикрепленные файлы:

- Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturtajā daļā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto).

 - Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības.

- Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību, kas apstiprināta ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26, 64. punkts nosaka obligātu zemsliekšņa  iepirkuma publicēšanu Domes tīmekļvietnē www.daugavpils.lv, ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam visā līguma darbības periodā pārsniedz 4000 euro.

Līguma izpildes termiņš (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais):

1. līdz tiek izlietota līguma summa vai

2. līdz 2019.gada 31.decembrim.

Provizoriskā līgumcena: 7430.00 bez PVN. (Lai nodrošinātu finanšu disciplīnu Pasūtītājs ir tiesīgs veikt līgumā norādāmās līgumcenas korekciju atbilstoši 2019.gada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem ziedu un ziedu kompozīciju piegādei).

Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 11. decembrim, plkst.10:00 personīgi Domes Informācijas birojā (K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā) vai uz e-pastu: info@daugavpils.lv. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

          Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

   1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

   2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “ZIEDU UN ZIEDU KOMPOZĪCIJU PIEGĀDE DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMEI”;

   3. atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 11.decembra, plkst.10:30”.

Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

 Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti

 Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

 Ziņojums par cenu aptaujas rezultātiem ievietots sadaļā - "Pievienotās datnes".