Сейчас в Даугавпилсе

„Biļešu izgatavošana un piegāde Latgales zoodārzam”

Последний раз информация обновлена 25.11.2020, 15:50
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs”
Дата публикации:
23.03.2018
Прикрепленные файлы:

Pasūtītājs
 
Pasūtītāja nosaukums Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs” Adrese Vienības iela 27, Daugavpils, LV5401 Reģistrācijas Nr. 90000705874 Kontaktpersona tehniskos jautājumos Aivars Rimicāns, mob. 28389563, e-pasts: tycoon4@inbox.lv  Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos Aivars Rimicāns, mob. 28389563, e-pasts: tycoon4@inbox.lv
 
2. Iepirkuma priekšmets:  Biļešu izgatavošana un piegāde Latgales zoodārza vajadzībām. 3. Paredzamā līgumcena:       Atkarīga no iesniegtā piedāvājuma. 4. Samaksas kārtība: Samaksa tiks veikta pārskaitījuma veidā uz norādīto bankas kontu pēc pretendenta apstiprināšanas saskaņā ar līgumu. 5. Iepirkuma nosacījumi: Precīzs biļešu apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Biļetes tiks iepirktas pie piegādātāja, kas ir arī izgatavotājs, līgumā noteiktajā kārtībā. Pavadzīmi sastādīs piegādātājs. Precīzi piegādes nosacījumi tiek noteikti līgumā. 6. Līguma izpildes termiņš (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais):  - līdz tiek izlietota līguma summa vai  - līdz jauna iepirkuma rezultātā tiks izvēlēts komersants 7. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republikas administratīvā teritorija. 8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:  - Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; - Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija; - Iepirkuma procedūrā piedalās ar šo nozari tieši saistītie uzņēmumi.
 2 no 6
 
9. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: 1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai       2.  Finanšu - tehniskais piedāvājums (3.pielikums): - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām; - Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi un piegādi saistītās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 10. Piedāvājuma izvēles kritēriji:  Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums 11. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: - Līdz 2018.gada 10.aprīļa, plkst.17.00 pēc adreses Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 personīgi vai pa pastu - Līdz 2018.gada 10.aprīļa, plkst.17.00 elektroniski uz norādīto kontaktpersonas e-pastu: tycoon4@inbox.lv. 12. Aptaujas rezultāti tiks paziņoti:  3 darba dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Paziņojums par rezultātiem būs sniegts telefoniski un/vai elektroniski. PIELIKUMĀ: 1. Cenu aptaujas “Biļešu izgatavošana un piegāde Latgales zoodārzam” tehniskā specifikācija; 2. Pieteikums dalībai cenu aptaujā; 3. Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma.

Cenu aptaujas “Biļešu izgatavošana un piegāde Latgales zoodārzam”  TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
Nr. p.k.
Biļešu apraksts* Vienība Nepieciešamais daudzums** 1. Latgales zoodārza ieejas biļetes, vienā iepakojumā 100 biļešu. Sērijas nr. ZC, biļešu numerācija sākas ar Nr.000001,utt. Iepakojums saskavots,  biļete sastāv no trim daļām: 1.pasaknis, 2.ieejas biļete, 3.kontroles lapiņa, visas biļetes savienojumu daļas savienotas ar perforāciju, un ir viegli atdalāmas. Vizuālais iepakojuma un biļešu attēlojuma paraugs redzams pievienotajos attēlos. Papīra biezums ne mazāks kā 80 g/m2. Iepakojuma vāks izgatavots no kartona, kartona biezuma ne mazāks kā 200 g/m2. Biļešu drukāšanai izmantojamā krāsa: zaļa. Iepakojuma marķējuma izmantojamā krāsa: zaļa vai melna Teksta fonts: Arial. Fonta izmērs: atbilstošs biļetes izmēru ierobežojumiem un paredzētā teksta daudzuma izvietošanas iespējām 1 iepakojums (100 gab.) 100 iepakojumi *visas ar biļešu izgatavošanu saistītās detaļas vajadzības gadījumā varēs precizēt. ** pasūtījums tiks atkārtots vairākas reizes saskaņā ar līguma nosacījumiem
 
 
 
 
 
1.att. Biļešu iepakojuma vāka paraugs (izmēri, mm) Teksta labojumi vāka tekstā: “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde”
185
15
60
 4 no 6
 
    “Daugavpils, Latvija, LV-5401”              “reģistrētas VID Latgales nodokļu administrēšanas daļā,” “Daugavpils klientu apkalpošanas centrā”       “2018.gada ___. __________________” Pārējais vizuālajā noformējumā paliek kā ir.
 
 
 
 
2.att. Ieejas biļetes paraugs (izmēri, mm) Teksta labojumi pasakņa tekstā: “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde”     “Latvija, LV-5401, tel.:654-26789 ”     “e-pasts: latgales.zoo@gmail.com” Teksta labojumi ieejas biļetes tekstā: “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde”     “Vienības iela 27, Daugavpils, Latvija, LV-5401”     “tel.: 654-26789, e-pasts: latgales.zoo@gmail.com” Pārējais vizuālajā noformējumā paliek kā ir. Izmantojamais logotipa zīmējums ir šāds:
 45 20 120
60
 5 no 6
 
2.pielikums
 
PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ
 
Komersants _____________________________________________________________________ (nosaukums) Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________
 
Juridiskā adrese _____________________________________________________________________
 
Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________
 
tālr., fakss__________________________ e-pasts____________________________
 
Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
 
Bankas rekvizīti _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
 
tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 1. Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām „Biļešu izgatavošana un piegāde Latgales zoodārzam”. 2. Nosacījumi ir skaidri un saprotami. 3. Apņemas ievērot aptaujas prasības. 4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vārds, Uzvārds, amats paraksts datums
 6 no 6
 
 
3.pielikums
 
FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
 
 
Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma atsavināt un piegādāt šādas Tehniskajā specifikācijā „Biļešu izgatavošana un piegāde Latgales zoodārzam” norādītās preces par šādu cenu:
 
Nr.
Piedāvātās preces/ pakalpojuma nosaukums 
Detalizēts preces/ pakalpojuma apraksts (lai var salīdzināt ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām)
Mērvienība  Skaits
Cena par vienu vienību euro bez PVN
Cena kopā euro bez PVN
1.       2.       Kopā euro bez PVN  Kopā euro ar PVN 
 
Garantējam Jums nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu; Mēs apliecinām, ka:  Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;  Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas „Biļešu izgatavošana un  piegāde Latgales zoodārzam” nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
 
 
Pretendenta pārstāvis:
  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)