Сейчас в Даугавпилсе

„Ēdiena konteineru un termosu pārvadāšana Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”

Последний раз информация обновлена 23.11.2020, 16:32
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Дата публикации:
26.03.2018

26.03.2018. Nr.DPIP2018/17N

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņi:65407423; 65421830; 22410299

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

             dipsagade@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Valērijs Losevs, tālr.65421830

                            Arvita Jukša, tālr.22410299

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/17N

Ēdiena konteineru un termosu pārvadāšana Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ēdiena konteineru un termosu pārvadāšana Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums)

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12, līdz 2018.gada 5.aprīlim plkst.14.00.
 2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 6 mēneši
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • finanšu piedāvājums, cena jānorāda euro bez PNV 21% par 1 (vienu) darba dienu.
 • Ar lēmumu var iepazīties mājaslapā: www.izglitiba.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

 

 

                                                                                                                                    1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā “Ēdiena konteineru un termosu pārvadāšana Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”, identifikācijas numurs DPIP2018/17N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

 

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums