Сейчас в Даугавпилсе

„Daugavpils uzņēmumu un investīciju iespēju kataloga ” izveide, druka un piegāde”

Последний раз информация обновлена 25.11.2020, 13:42
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas dome
Дата публикации:
28.03.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas dome

Adrese

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Reģistrācijas numurs

90000077325

Kontaktpersona

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta  biznesa attīstības nodaļas vadītājs Vladimirs Nadeždins, tālr. 654 76801, e-pasts: vladimirs.nadezdins@daugavpils.lv

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

 1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: gada 28.marts.
 2. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: izveidot, izdrukāt un piegādāt „Daugavpils uzņēmumu un investīciju iespēju katalogu ”  .
 3. Iepirkuma priekšmets: „Daugavpils uzņēmumu un investīciju iespēju kataloga ” izveide, druka un piegāde.
 4. Līguma izpildes termiņš: no 2018.gada 15.aprīļa līdz 2018.gada 15.jūnijam.
 5. Veicamo darbu uzskaitījums (apjomi): darbu apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
 6. Paredzamā kopējā līgumcena: 3719,01 EUR bez pievienota vērtības nodokļa.
 7. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.
 8. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
 9. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums) pievienojot paredzamā kataloga vāka attēlu – skici (skenētā veidā).
 10. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
  • kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
  • kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma atbilstoši 10.punktā noteiktai formai;
  • pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena pārsniedz paredzamo līmeni.
 11. Informācija par rezultātiem: tiks publicēta Daugavpils pilsētas domes mājāslapā www.daugavpils.lv.
 12. Piedāvājums iesniedzams: līdz gada 5.aprīlim plkst.12:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: jurijs.sjanita@daugavpils.lv

 

 

 

 

 

 

1.Pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Daugavpils uzņēmumu un investīciju iespēju kataloga”  izveide, druka un piegāde

Izveide:

Informācijas apkopošana.

Teksta korektūra latviešu, angļu un krievu valodās. Zīmju skaits apt. 100 000 zīmes katrā valodā. Izpildītājs ir atbildīgs par korektu teksta gramatiku.  

Foto materiālu apstrāde.

Dizains, maketa sagatavošana atbilstoši drukas prasībām (kataloga maketu ir jāsaskaņo ar pasūtītāju).

Druka:

Apjoms: 96 lpp. + vāks

Papīrs: iekšlapas 130 gr. krītpapīrs (Multi Art silk vai līdzvērtīgs)

            vāki 250 gr. krītpapīrs (Multi Art silk vai līdzvērtīgs)

Druka: 4+4 (CMYK/CMYK)

Apstrāde: mīkstais sējums, šūts, vākiem lamināts soft touch (1+0) + fragmentāra UV laka (1+0).

Tirāža – 1000 gab.

Piegāde:

 K.Valdemāra iela 13., Daugavpilī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. pielikums

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

 

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

 

Nr.p.k.

Pasūtītie pakalpojumi:

Cena par 1.gab. EUR bez PVN

Piedāvātā līgumcena, par 1000.gab. EUR bez PVN

1.       

„Daugavpils uzņēmumu un investīciju iespēju kataloga”  izveide, druka un piegāde

 

 

 

Kopā bez PVN, EUR:

 

PVN____% ,EUR:

 

Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR:

 

 

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:                                               

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:                     Tālrunis:                                  Fakss:

E-pasta adrese:                                    Tīmekļa vietnes adrese:

 

Datums _____________

 

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)