„MOBILO SAKARU PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA”

Последний раз информация обновлена 13.06.2024, 16:54
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības policija
Дата публикации:
28.03.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

 

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija

Adrese

Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ.nr.

90002067001

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

 Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākā inspektore Jekaterīna Ķīse, tālrunis: 654 21500, e-pasts: police@daugavpils.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākais inspektors Andris Bivka, tālrunis: 654 21500, e-pasts: police@daugavpils.lv

Faksa nr.

654 21500

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 

 

No 08.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00

 

 

 1. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: nodrošināt Daugavpils pilsētas pasvaldības policijas koordinēto darbību.
 2. Pakalpojuma sniegšanas vieta: pakalpojuma sniegšanas vieta ir Latvijas Republika, kā arī ārvalstis, saskaņā ar ziņojuma Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).
 3. Līguma izpildes termiņš: Paredzamais pakalpojuma sniegšanas līguma termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
 4. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:
  • Par Pretendentu var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū sniedz nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojumu un, kura ir iesniegusi piedāvājumu uzaicinājuma noteiktajā apjomā un kārtībā.
  • Pretendentam jābūt  reģistrētam:
   • atbilstoši Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām;
   • Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk- SPRK) elektronisko sakaru komersantu reģistrā.
   • Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai pretendents tiek likvidēts.
  • Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
   • pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
   • ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
   • kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
   • kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma 6.punktā pieprasītos dokumentus;

5.3.5. pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena vai līgumcena kādā no daļām pārsniedz paredzamo līmeni.

 1. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

6.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt zemsliekšņa iepirkuma līgumu. Iesniedzot uzaicinājuma 6.2.punktā pieprasītos dokumentus, Pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama zemsliekšņa iepirkuma līguma izpildei.

6.2. Lai apliecinātu atbilstību Pretendentu atlases kritērijiem, Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

6.2.1. Pieteikumu atbilstoši ziņojuma 2.pielikumā noteiktajam saturam;

6.2.2. Dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls/apliecināta kopija);

6.2.3. Dokumentu (apliecinātu kopiju), kas apliecina ārvalstīs reģistrēta Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja reģistrāciju paredz attiecīgās valsts normatīvie akti. Latvijā reģistrēta Pretendenta reģistrācijas faktu pārbaudīs Pasūtītājs pats;

6.2.4. Pretendenta iesniegts apliecinājums, ka Pretendents ne vēlāk kā piedāvājuma iesniegšanas dienā ir reģistrēts SPRK;

      6.2.5. VAS „Elektroniskie sakari” apstiprināta izziņa, kas izdota ne agrāk kā trīs mēnešus pirms tās iesniegšanas dienas, par Pretendenta reģistrēto Latvijas teritorijā uzstādīto 2G (GSM), 3G (UMTS) un 4G (LTE) aktīvo bāzes staciju skaitu;

6.3. Finanšu-tehnisko piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumā norādītajai formai un  tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PVN ar 3 (trīs) zīmēm aiz komata.

    6.4. Visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar zemsliekšņa iepirkuma līguma izpildi, t.sk. nodokļiem un nodevām, izņemot PVN, jābūt iekļautām piedāvātajā cenā. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas piedāvātajā cenā, noslēdzot iepirkuma līgumu, netiks ņemtas vērā. Līguma darbības laikā pretendents nedrīkst paaugstināt piedāvājumā norādītas cenas (tarifus).

 1. Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
  • Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības tehniskai specifikācijai pārbaudes komisija vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem (skatīt Finanšu piedāvājuma vērtēšanas kritēriju tabulu Nr.1., Kvalitātes rādītāju vērtēšanas kritēriju tabulu Nr.2 un Tīkla pārklājuma vērtēšanas kritēriju tabulu Nr.3).
  • Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš saņēmis vislielāko punktu skaitu (S) saskaņā ar piedāvājuma vērtēšanas tabulām.
  • Piedāvājuma vērtēšana notiek pēc formulas:

kur:

– novērtējamo kritēriju punktu skaits Tabula Nr.1;

– novērtējamo kritēriju punktu skaits Tabula Nr.2;

 

Punktu noteiktajā aprēķinā, ja dalīšana veicama ar 0 (nulli), salīdzināmajiem Pretendentu rādītājiem katram pieskaita 0.001

 • Finanšu piedāvājumā (Tabula Nr.1) punktos norādīto kritēriju maksimālo punktu skaitu saņem Pretendents, kurš iesniedzis kritērijam atbilstošu pozīciju ar viszemāko cenu. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu katram kritērijam nosaka pēc formulas:

Punktu skaits = ((zemākā cena + 0.001)/(piedāvātā cena + 0.001)) x

maksimālais punktu skaiti kritērijam

 • Kvalitātes rādītāju (Tabula Nr.2) punkti tiek aprēķināti sekojoši:

Kritērijiem: 30.-36.

Maksimālo punktu skaitu saņem Pretendents, kurš iesniedzis kritērijam lielāko rādītāju. Pārējiem Pretendentiem vērtēšanas princips notiek pēc formulas:

punktu skaits = (Pretendenta rādītājs/lielākais rādītājs) x maksimālais punktu skaits;

Kritērijiem: 37.-42.

Maksimālo punktu skaitu saņem Pretendents, kurs iesniedzis kritērijam mazāko radītāju. Pārējiem Pretendentiem vērtēšanas princips notiek pēc formulas:

punktu skaits = maksimālais punktu skaits / (Pretendenta rādītājs/mazākais rādītājs)

 

Finanšu piedāvājuma vērtēšanas kritēriji (P1):

Tabula Nr.1

 

Nr.

Novērtēšanas objekts un vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu

skaits

 
 

Balss pieslēguma A sarunu pamata tarifi Latvijā uz visiem tīkliem  (par 1 minūti)

 

 

1

Pirmās 200 minūtes Latvijā uz visem tīkliem, t.sk. starp pasūtītāja pieslēguma numuriem

10

 

2

No 201. minūtes uz visiem tīkliem Latvijā, t.sk. starp pasūtītāja pieslēguma numuriem

10

 

5

Zvani uz paaugstinātas maksas pakalpojumu numuriem Zvani uz izziņu dienestiem (1180, 1187, 1188, 1189)

5

 

Balss pieslēguma A īsziņu tarifs Latvijā uz visiem mobilajiem tīkliem (par 1 īsziņu)

 

 

7

Pirmās 200 īsziņas uz visiem Latvijas mobilajiem tīkliem, t.sk. starp pasūtītāja pieslēguma numuriem

10

 

8

No 201. uz visiem Latvijas mobilajiem tīkliem, t.sk. starp pasūtītāja pieslēguma numuriem

5

 

Pieslēguma A mēneša abonēšana 1 lietotājam (mēnesī)

 

 

10

Pieslēguma A abonēšanas maksa (mēnesī)

20

 

Balss pieslēguma B sarunu pamata tarifi EEZ ietvaros (par 1 minūti)

 

 

12

Zvani EEZ ietvaros, t.sk. starp pasūtītāja pieslēguma numuriem

10

 

13

Uz paaugstinātas maksas pakalpojumu numuriem Zvani uz izziņu dienestiem (1180, 1187, 1188, 1189)

5

 

Balss pieslēguma B īsziņu tarifs EEZ ietvaros (par 1 īziņu)

 

 

15

Īsziņas EEZ ietvaros, t.sk. starp pasūtītāja pieslēguma numuriem

10

 

Balss pieslēguma B mēneša maksa (1 pieslēgumam)

 

 

17

Pieslēguma B abonēšanas maksa (mēnesī)

20

 

Zvani uz ārvalstīm (par 1 minūti) A un B pieslēgumiem

 

 

19

Zvani uz EEZ (A pieslēguma numuriem)

5

 

20

Uz NVS valstīm (A un B pielsēgumiam)

5

 

Datu pārraides mēneša maksa telefonā (1 pieslēgumam, GSM, UMTS un LTE tīklos) A un B balss pieslēgumam

 

 

22

Abonēšanas maksa par datu pārraidi telefonā pretendenta tīklā (vismaz 400 MB/mēn.)

5

 

23

Abonēšanas maksa par neierobežotu  datu pārraidi telefonā pretendenta tīklā

5

 

Balss pieslēguma A un B papildpakalpojuma mēneša maksa (1 pieslēgumam)

 

 

25

Numura noteicēja abonēšanas maksa (mēnesī)

5

 

26

Rēķins un veikto zvanu ikmēneša sarunu saraksts (elektroniskā formā)

5

 

27

Pakalpojumu līdzsavienojumu un konferences zvanu (abonēšana mēnesī)

5

 

Datu pārraide  mēneša maksa   (1 pieslēgumam, GSM, UMTS un LTE tīklos) datu iekārtu

 

 

28

Maksa par neierobežota apjoma datu pārraidi ar datu iekārtu, pretendenta tīklā

10

 

29

Maksa par fiksēto IP adresi

5

 

 

Kopā maksimālais punktu skaits (P1)

155

 

 

 

Mobilo sakaru kvalitātes un pakalpojumu pieejamības rādītāju vērtēšanas kritēriji (P2):

Tabula Nr.2

 

Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes rādītāji

Nr.p.k.

Parametrs

 

30.

Vidējais lejupielādes ātrums Latvijā Mbiti/s

5

31.

Vidējais lejupielādes ātruma Daugavpilī Mbiti/s

5

32.

Vidējais augšupielādes ātruma Daugavpilī Mbiti/s

5

33.

Vidējais lejupielādes ātruma Daugavpils novadā Mbiti/s

5

34.

Vidējais augšupielādes ātruma Daugavpils novadā Mbiti/s

5

35.

Pieslēguma lejupielādes ātrums >10 Mbit/s, Latvijā (% no mērījumu skaita)

5

36.

Pieslēguma augšupielādes ātrums >10 Mbit/s, Latvijā (% no mērījumu skaita)

5

37.

Pakešu zuduma koeficients 3G tīklā %

2

38.

Pakešu zuduma koeficients 4G tīklā%

2

39.

Vidējais latentums milisekundēs, 3G tīklā

2

40.

Vidējais latentums milisekundēs, 4G tīklā

2

41.

Vidējā trīce milisekundēs 3G tīklā

2

42.

Vidējā trīce milisekundēs 4G tīklā

2

Kopā maksimālais punktu skaits (P2)

47

 

* – minimālās prasības klientu apkalpošanas punktam – jauna pieslēguma SIM kartes vai esoša pieslēguma maiņas SIM kartes izsniegšana, pakalpojumu pieteikumu iesniegšana, tālruņu/datu iekārtu iegāde.

** – Informācija tiks salīdzināta ar SPRK "Elektronisko sakaru pakalpojumu KVALITĀTES PĀRSKATU par 2016. gadu" http://www.sprk.gov.lv

 

 1. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 12.aprīlim, plkst. 16.00
 2. Piedāvājums var iesniegt:

            9.1. personīgi (ielikt aploksnē), vai pa pastu pēc adreses Muzeja ielā 6, Daugavpilī (1.stāvs, Dežūrdaļā)

            9.2. elektroniski (e-pasts): police@daugavpils.lv

 1. Paziņojums par rezultātiem: lēmums tiks ievietots Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi” 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Pielikumā:                                                                                                                          

 1. Tehniskā specifikācija;
 1. Pieteikuma forma;
 2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

 

Atbildīgā persona:

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākā inspektore ____________ J.Ķīse

           

Daugavpilī, 2018.gada 28.martā

 

1.Pielikums


Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana”

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„ Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana”

 

 1. Pretendents nodrošina Pakalpojumu līguma noslēgšanas dienā Pasūtītājam mobilo sakaru pieslēgumus un datu pārraides pieslēgumus (turpmāk- pieslēgums) vismaz 45 (četrdesmit pieci) esošajiem Pasūtītāja lietotājiem atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām (turpmāk- pakalpojums), ņemot vērā šādus nosacījumus:

 

1.1. Mobilo sakaru kvalitatīvam pārklājumam jābūt ne mazāk kā 90% Latvijas Republikas teritorijā, ne mazāk kā 95% Daugavpils administratīvajā teritorijā. Pakalpojumam jābūt pieejamam visos administratīvi teritoriālos (pašvaldību) centros visā Latvijā.

1.2. Pieslēgums ietver:

1.2.1. mobilos sakarus uz jebkuru publiskā telefonu tīkla operatoru (fiksēto un mobilo) Latvijā;

1.2.2. zvanu iespējas uz visām Eiropas un NVS valstīm;

1.2.3. Pasūtītāja norādītajiem mobilajiem tālruņu numuriem iespēja izmantot mobilos sakarus vismaz Eiropas valstīs un NVS;

1.2.4. vismaz vienam pieslēguma veidam ienākošo zvanu saņemšana bezmaksas Eiropas Ekonomiskajā Zonas teritorijā (turpmāk -EEZ);

1.2.5. vismaz vienam pieslēguma veidam, atrodoties EEZ, izejošajiem un ienākošajiem zvaniem bezmaksas savienojumi;

1.2.6. bezmaksas zvanītāja numura noteicējs;

1.2.7. bezmaksas līdzsavienojums un konferences zvans;

1.2.8. pakalpojuma „numura uzrādīšanas aizliegums” lietošanas iespējas;

1.2.9. bezmaksas zvanu pāradresācija uz citiem Pasūtītāja mobilajiem tālruņa numuriem;

1.2.10. bezmaksas aizlieguma uzlikšana zvaniem uz paaugstinātas maksas tālruņiem (zvaniem uz 900 un 909 sērijas numuriem un īsziņu), neietekmējot citu pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot Pasūtītājam iespēju izvēlēties atļautos īsziņu kodus;

1.2.11. pakalpojumu kontroles mehānismu ar informatīvu limitu pārsniegšanas īsziņu individuāli katram lietotājam;

1.2.12. bezmaksas SIM kartes nomaiņas iespēju pēc Pasūtītāja pilnvarotas personas pieprasījuma

1.2.13. iespēju Latvijā nosūtīt un saņemt neierobežotu MMS ziņu skaitu.

1.3. Pretendents nodrošina iespēju saņemt individuālu 4G LTE piekļuves punktu, lai varētu organizēt paaugstinātas drošības savienojumus datu pārraidei ar 4G LTE palīdzību unfiksētu IP adresi (nodrošina vienu nemainīgu un  reālu IP adresi visām pakalpojuma lietotāja veiktajām 4G LTE datu pārraides sesijām), savienojuma nodrošināšanai tiek piešķirta Latvijas IP adrese.

1.4. Bezlimita datu pārraides pieslēgumiem Pretendents neuzskaita GB izlietojumu un neierobežo mobilā interneta augšupielādes un lejupielādes ātrumus.

1 5. Mobīlā interneta datu pārraides pieslēgumam jānodrošina:

1.5.1. internets bez GB apjoma ierobežojuma ar vidējo  lejupielādes ātrumu 4G tīklā vismaz 20Mbit/s;

1.5.2. bezmaksas rūteris, visā pakalpojuma izmantošanas periodā;

1.6. Pretendents nodrošina:

1.6.1.Pasūtītāja pieteikuma apstrādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rakstiska pieteikuma

saņemšanas. Pieteikumi var tikt nosūtīti arī elektroniskā veidā. Pretendents nodrošina atbildīgo darbinieku, kurš ir pieejams visu līguma darbības laiku darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, visu ar pakalpojumu sniegšanu – pieslēguma izveidošanu/maiņu/atslēgšanu, kā arī ar norēķiniem saistīto jautājumu risināšanai ar pasūtītāja pilnvarotu personu;

1.6.2. Pasūtītājamatjaunotu piedāvāto iekārtu modeļu saraksta nosūtīšanu vismaz reizi mēnesī;

1.6.3. Pasūtītāja pilnvarotajai personai bezmaksas attālinātu piekļuvi informācijai par saviem pieslēguma numuriem un iespējas administrēt pieslēgumus un izmantoto pakalpojumu konfigurāciju izmaiņas;

1.6.4. bezmaksas attālinātu piekļuvi tekošai informācijai par savu pieslēguma numuru individuāli katram lietotājam;

1.6.8. diennakts bezmaksas informatīvā tālruņa pieejamību, ar iespēju lietotājam noskaidrot pieslēguma tekošā mēneša rēķinu. Pasūtītājs jebkurā brīdī (bez maksas) var pārliecināties par izmantotā pakalpojuma (rēķina) apjomu un saņemt sarunu atšifrējumu;

1.6.9. pie rēķina sagatavošanas pie katra numura Pasūtītāja norādītu informāciju par lietotāju. Pretendents nodrošina ikmēneša telekomunikāciju pakalpojumu detalizēta rēķina un sarunu saraksta nosūtīšanu bez maksas uz pasūtītāja elektroniskā pasta adresi PDF,MS Excel, TXT vai CSV formātā;

1.6.10. ierīču (t.sk. mobilo telefonu) mobilo sakaru pakalpojumu saņemšanai iegādes vai nomas pakalpojumus pēc Pasūtītāja pieprasījuma, izņemot mobilo datu pārraides iekārtas, kas tiek nodrošinātas bez maksas.

 1. Līdzšinējā mobilo sakaru operatora, kura pakalpojumus izmanto pasūtītājs, maiņas gadījumā izraudzītais pretendents, ar kuru tiks slēgts pakalpojuma līgums, nodrošina visu jau pasūtītāja rīcībā esošo mobilo telefonu abonentu numuru pārreģistrāciju no iepriekšējā mobilo sakaru operatora bez papildus izdevumiem, kā arī to turpmāku kvalitatīvu darbību savā tīklā. Numuru pārņemšana, jaunu SIM karšu izsniegšana un pieslēgšana jāorganizē ārpus pasūtītāja darba laika.
 2. Rēķinā esošie maksājumi nedrīkst būt augstāki par Pretendenta interneta mājas lapā publicētajiem tarifu un citu maksājumu izcenojumiem.

 Sagatavoja: Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākais inspektors  __________A.Bivka

 

2.Pielikums

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana”

Identifikācijas numurs – DPPP2018/6-N

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

 

Komersants___________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________

 

Juridiskā adrese________________________________________________________________

 

 _____________________________________________________________________________

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________

 

tālr.,fakss___________________________ e-pasts____________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

_____________________________________________________________________________

 

Bankas rekvizīti _______________________________________________________________

 

 tā direktora [vadītāja, valdes priekšsēdētāja] ar paraksta tiesībām [vārds, uzvārds]

 

______________________________________________ personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties aptaujā „Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana”, piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
 2. _________________________apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 


3.pielikums

 

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana

Identifikācijas numurs – DPPP2018/6-N

FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

 

Pretendents __________________________________________ iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam “Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana”, saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma prasībām:

 

Nr.

Novērtēšanas objekts un vērtēšanas kritēriji

Cena EUR

bez PVN*

 
 

Balss pieslēguma A sarunu pamata tarifi Latvijā uz visiem tīkliem  (par 1 minūti)

 

 

1

Pirmās 200 minūtes Latvijā uz visem tīkliem, t.sk. starp pasūtītāja pieslēguma numuriem

 

 

2

No 201. minūtes uz visiem tīkliem Latvijā, t.sk. starp pasūtītāja pieslēguma numuriem

 

 

5

Zvani uz paaugstinātas maksas pakalpojumu numuriem

Zvani uz izziņu dienestiem (1180, 1187, 1188, 1189)

 

 

Balss pieslēguma A īsziņu tarifs Latvijā uz visiem mobilajiem tīkliem (par 1 īsziņu)

 

 

7

Pirmās 200 īsziņas uz visiem Latvijas mobilajiem tīkliem, t.sk. starp pasūtītāja pieslēguma numuriem

 

 

8

No 201. uz visiem Latvijas mobilajiem tīkliem, t.sk. starp pasūtītāja pieslēguma numuriem

 

 

Pieslēguma A mēneša abonēšana 1 lietotājam (mēnesī)

 

 

10

Pieslēguma A abonēšanas maksa (mēnesī)

 

 

Balss pieslēguma B sarunu pamata tarifi EEZ ietvaros (par 1 minūti)

 

 

12

Zvani EEZ ietvaros, t.sk. starp pasūtītāja pieslēguma numuriem

 

 

13

Uz paaugstinātas maksas pakalpojumu numuriem Zvani uz izziņu dienestiem (1180, 1187, 1188, 1189)

 

 

Balss pieslēguma B īsziņu tarifs EEZ ietvaros (par 1 īziņu)

 

 

15

Īsziņas EEZ ietvaros, t.sk. starp pasūtītāja pieslēguma numuriem

 

 

Balss pieslēguma B mēneša maksa (1 pieslēgumam)

 

 

17

Pieslēguma B abonēšanas maksa (mēnesī)

 

 

Zvani uz ārvalstīm (par 1 minūti) A un B pieslēgumiem

 

 

19

Zvani uz EEZ (A pieslēguma numuriem)

 

 

20

Uz NVS valstīm (A un B pielsēgumam)

 

 

Datu pārraides mēneša maksa telefonā (1 pieslēgumam, GSM, UMTS un LTE tīklos) A un B balss pieslēgumam

 

 

22

Abonēšanas maksa par datu pārraidi telefonā pretendenta tīklā (vismaz 400 MB/mēn.)

 

 

23

Abonēšanas maksa par neierobežotu  datu pārraidi telefonā pretendenta tīklā

 

 

Balss pieslēguma A un B papildpakalpojuma mēneša maksa (1 pieslēgumam)

 

 

25

Numura noteicēja abonēšanas maksa (mēnesī)

 

 

26

Rēķins un veikto zvanu ikmēneša sarunu saraksts (elektroniskā formā)

 

 

27

Pakalpojumu līdzsavienojumu un konferences zvanu (abonēšana mēnesī)

 

 

Datu pārraide  mēneša maksa   (1 pieslēgumam, GSM, UMTS un LTE tīklos) datu iekārtu

 

 

28

Maksa par neierobežota apjoma datu pārraidi ar datu iekārtu, pretendenta tīklā

 

 

29

Maksa par fiksēto IP adresi

 

 

 

Cena kopā EUR bez PVN:

 

 

 

* – Norādīt ar trim zīmēm aiz komata

** Norādītajos tarifos ir iekļautas visas atlaides uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.

 

Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes rādītāji

Nr.p.k.

Parametrs

Pretendenta piedāvājums

30.

Vidējais lejupielādes ātrums Latvijā Mbiti/s

 

31.

Vidējais lejupielādes ātruma Daugavpilī Mbiti/s

 

32.

Vidējais augšupielādes ātruma Daugavpilī Mbiti/s

 

33.

Vidējais lejupielādes ātruma Daugavpils novadā Mbiti/s

 

34.

Vidējais augšupielādes ātruma Daugavpils novadā Mbiti/s

 

35.

Pieslēguma lejupielādes ātrums >10 Mbit/s, Latvijā (% no mērījumu skaita)

 

36.

Pieslēguma augšupielādes ātrums >10 Mbit/s, Latvijā (% no mērījumu skaita)

 

37.

Pakešu zuduma koeficients 3G tīklā %

 

38.

Pakešu zuduma koeficients 4G tīklā%

 

39.

Vidējais latentums milisekundēs, 3G tīklā

 

40.

Vidējais latentums milisekundēs, 4G tīklā

 

41.

Vidējā trīce milisekundēs 3G tīklā

 

42.

Vidējā trīce milisekundēs 4G tīklā

 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas saistītas ar līguma izpildi.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka Piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

 

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!