Сейчас в Даугавпилсе

Dubrovina parka strūklakas baseina mazgāšanas darbi un baseina dibena remontdarbi, Daugavpilī.

Последний раз информация обновлена 09.06.2023, 14:33
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Строительные работы
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
Дата публикации:
29.03.2018
Прикрепленные файлы:

1.    Uzaicinājuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

2.      Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009547852

Kontaktpersona

Oksana Grigorjeva

Tālruņa Nr.

65476321 Mob.29800308 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474

Faksa Nr.

65476318

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

3.Paredzamā līgumcena: līdz EUR 7 800,00 bez PVN.

4.Tehniskā specifikācija: pielikums nr.2.

5.Līguma izpildes termiņš līdz 2018.gada 20.aprīlim.

 1. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

      6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

                1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek

     piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā

    darbība vai pretendents  tiek likvidēts;

          2)nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

 1. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:
  • Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.
  • Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

7.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).

7.4.Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2013. – 2017.gadā, ieskaitot 2018.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

N.p. k.

Objekta nosaukums, adrese

Līguma izpildes termiņš

Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi

Pasūtītājs,  kontaktpersona,

tālrunis

Līgumcena (EUR, bez PVN)

 Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

7.5. Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai:

Speciālisti

 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)

Vārds Uzvārds

kvalifikācijas apliecinoši dokumenti 

Pieredze objektos (gados)

Darba vieta

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3. (n)

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

7.6.Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments (piestādīt sertifikātu kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.4).

7.7. Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus (apliecības vai diploma kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.4).

              7.8. Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām  nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt  pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

7.9. Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

  7.10. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 17 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”, Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

8.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

8.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

8.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

8.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2018/10N.

       8.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

11.Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 04.aprīlim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī,  2.stāvā, 223.kab.(juristei).

 

12.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4  CV

 

 

 

 

 

Pielikums nr.1

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

 

Dubrovina parka strūklakas baseina mazgāšanas darbi un baseina dibena remontdarbi, Daugavpilī

 ID Nr.DPPI KSP 2018/10N

                                  

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma  prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds


 

 

Pielikums nr.2

  Tehniskā specifikācija

Dubrovina parka strūklakas baseina mazgāšanas darbi

un baseina dibena remontdarbi, Daugavpilī.

 

 1. Uzdevums:

Veikt Dubrovina parka strūklakas baseina mazgāšanas darbus un baseina dibena remontdarbus, Daugavpilī, saskaņā ar p.2. Darba apjomi.

 

 1. Darba apjomi:

 

Nr. p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

 

Daudzums

 

Izmaksas, EUR

(bez PVN)

Vienības cena

 

Kopējā

cena

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Strūklakas baseina betona virsmas un arējas sienas mazgāšana ar augstspiediena hidroaparātu “KARCHER” 250Bar vai analogu

m2

1660

 

 

2

Vecās krāsas noņemšana no baseina dibena ar augstspiediena hidroaparātu “KARCHER” 500Bar vai analogu

m2

250

 

 

3

Jaunizveidojušos plaisu remonts ar PAGEL materiālu (MS02;MS05;MS20) vai analogu

kg

135

 

 

4

Akmens mūrējuma augšējas daļas plaisu aizbīdīšana ar MAXROAD materiālu vai analogs

kg

100

 

 

5

Baseina dibena krāsošanas darbi ar augstspiediena aparātu, 2 kārtas ar epoksīda krāsu TERMOCOAT vai analogu, RAL 7044

m2

250

 

 

6

Atkritumu izvešana un utilizācija

kompl

1

 

 

 

 

 

Objekta izvietojuma shēma

 

 1. Īpašie noteikumi:
 • Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
 • Pirms uzsākt būvdarbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
 • Nododot būvlaukumu pēc pabeigtiem būvdarbiem, izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam „Būvdarbu pabeigšanas akts” un būvdarbu žurnāls, segto darbu pieņemšanas akti.
 • Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i augstāk minēto objekta izbūvi un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši  LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu būvprojektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
 • Pirms būvdarbu (būvdarbu posmu) uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
 • Pretendentam iepriekšējos 5 gados ir Darba pieredze līdzīgu strūklaku remontdarbos.
 • Pretendentam iepriekšējos 5 gados ir Darba pieredze betona virsmas remontdarbos.
 • Pretendentam iepriekšējos 5 gados ir Darba pieredze vecās krāsas noņemšanā no virsmām ar spiedienu 500 BAR.
 • Pretendenta rīcībā (īpašumā vai nomā) ir augstspiediena hidroaparāts 500 BAR krāsas noņemšanai.
 • Pretendenta rīcībā (īpašumā vai nomā) ir augstspiediena hidroaparāts 250 BAR betona virsmas mazgāšanai.
 • Pretendenta rīcībā (īpašumā vai nomā) ir augstspiediena aparāts 250 BAR epoksīda ksāsas uzklāšanai ULTRAMAX II 795 GRACO vai analogs.
 • Pretendentam iepriekšējos 5 gados ir darba pieredze ar epoksīdkrāsām un to uzklāšanu ar augsto spiedienu.

 

 1. Darbu izpildes termiņš: līdz 2018.gada 20.aprīlim.
 2. Garantijas laiks: 3 gadi.

 

 

Sagatavoja:  

DPPI “KSP”

Tehniskās nodaļas vadītāja                            /personiskais paraksts/         O.Grigorjeva

 

Sasakaņoja:       

DPPI “KSP”

vadītāja vietnieks                                             /personiskasis paraksts/     A. Džeriņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums nr.3

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt:  Dubrovina parka strūklakas mazgāšanas darbus un baseina dibena remontdarbus, Daugavpilī saskaņā ar 2018.gada 29.marta uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

 

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pielikums  CV VEIDNE

CURRICULUM VITAE

 

Līguma nosaukums:        ______________________________

 

Piedāvātais pozīcija projektā:      _______________

 

 

Uzvārds:  

 

Vārds:

 

Dzimšanas datums:

 

Izglītība:                      

 

 

 

 

 

 

Mācību iestāde:

 

Datums: no / līdz

 

Iegūtais grāds un vai diploms:

 

         

 

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

 

Valoda

Lasītprasme

Runāt prasme

Rakstītprasme

Latviešu

 

 

 

Angļu

 

 

 

Vācu

 

 

 

Krievu

 

 

 

 

1.

Piederība pie profesionālajām organizācijām:

 

2.

Citas iemaņas:

 

3.

Patreizējais amats:

 

4.

Specializācija:

 

 1. Darba pieredze:

Kompānijas nosaukums:

 

 

 

Adrese:

 

 

 

Datums no / līdz

 

 

 

Amats:

 

 

 

Darba apraksts:

 

 

 

 

 

 1. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

Darba izpildes gads

Valsts, kompānija

Amats

Klients, darba apraksts

 

 

 

 

 

 

 1. Cita saistīta informācija: -

 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

 

Ar šo es apņemos

No

Līdz

*

*

                                 * provizoriskie dati

 

kā _______________________ strādāt pie līguma „______________” izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

 

 

Vārds, uzvārds

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

 

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!