Сейчас в Даугавпилсе

„Būvuzraudzības veikšana objektā “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 003 3701 001 Marijas ielā 1D, Daugavpilī renovācija””

Последний раз информация обновлена 23.11.2020, 16:32
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Строительные работы
Заказчик:
Daugavpils pilsētas dome
Дата публикации:
29.03.2018
Прикрепленные файлы:

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas dome

Adrese

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Reģistrācijas numurs

90000077325

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vadītāja Dagnija Briška, tālrunis 65476061, e-pasts: dagnija.briska@daugavpils.lv;

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

2.    Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2018. gada 29.marts.

3.    Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: veikt būvuzraudzību objektā “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 003 3701 001 Marijas ielā 1D, Daugavpilī renovācija”

4.    Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības veikšana objektā “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 003 3701 001 Marijas ielā 1D, Daugavpilī renovācija”

 1. Līguma izpildes termiņš: līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
 2. Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
 3. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 9 999,00 bez PVN. Apmaksa tiek veikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī vai dienās izpildīto un pārbaudīto būvdarbu apjomiem;
 4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
 5. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:
  • pretendents ir būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā.
  • pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija;
  • piedāvājumu var iesniegt vienā cenu aptaujas daļā. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.
  • pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums) un iesniedz šī ziņojuma 10.punktā norādītos dokumentus;
  • pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena nepārsniedz paredzamo līmeni;
  • pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības cenu aptaujā, ja pretendents neatbilsts šī ziņojumā 9.punktā nosacījumiem un/vai nav iesniedzis 10.punktā norādītos dokumentus.

 

 

 1. Prasības pretendentiem, atlases dokumenti:

 

10.1.

Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības

 

Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:

 

 

10.2.

Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona).

10.3.

Pretendentam, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir tiesības veikt darbus, kas ir paredzēti iepirkumu priekšmetā.

pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir tiesības veikt darbus, kas ir paredzēti iepirkumu priekšmetā.

10.4.

 

Trijos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015.gads un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), pretendents ir veicis būvuzraudzību tajā skaitā vismaz 1 (vienam) būvobjektam publiskās ēkas jaunbūvei vai  pārbūvei, par ko pretendents ir saņēmis pozitīvu atsauksmi.

pretendenta rakstiska informācija par veiktajiem darbiem, ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015.gads un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), ar ziņām par veiktajiem būvuzraudzības līgumiem, tajā skaitā vismaz 1 (vienam) būvobjektam publiskās ēkas jaunbūvei vai  pārbūvei. Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno attiecīga atsauksme.

10.5.

 

Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei.

Pretendents iesniedz speciālistu sarakstu, kuri veiks iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus, piestādot vienošanos ar katru šādu būvuzraugu, tai skaitā:

·       Ēku būvdarbu būvuzraudzības speciālists (atbildīgais būvuzraugs);

·       Ūdensvada un kanalizācijas būvdarbu būvuzraudzības speciālists;

·       Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzības speciālists;

·       Elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzības speciālists.

 

10.6.

Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

Katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

10.7.

Pretendents ir spējīgs apzināties, vai iepirkuma līguma izpildei ir vai nav jāpiesaista apakšuzņēmēji

Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

10.8.

Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.

Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.

10.9.

Pretendenta profesionālās spējas ļauj nodrošināt, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

Pretendenta rakstisks aplecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

10.10

Pretendenta darbība iepirkuma līguma parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta

 

Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka pretendents iepirkuma līguma parakstīšanas gadījumā izpildīs šādas prasības:

·       Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 3.punktu, pirms būvprojekta izstrādāšanas būvspeciālistam, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur spēkā visu projektēšanas un būvdarbu laiku. Pirms iepirkuma līguma parakstīšanas pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt pierādījumus tam, ka šī prasība iz izpildīta.

·       Iesniegs līgumsaistību nodrošinājuma garantiju par līgumsaistības nodrošinājumu 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas (bankas galvojums vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināls).

10.11.

Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu bez priekšapmaksas.

Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka priekšapmaksa nav nepieciešama.

 

 1. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.
 2. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 6.aprīlim plkst.12:00 Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: jurijs.sjanita@daugavpils.lv