Сейчас в Даугавпилсе

„Latgales zoodārza zookultūras būru stiklu izgatavošana un montāža”

Последний раз информация обновлена 23.11.2020, 16:32
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latgales zoodārzs”
Дата публикации:
29.03.2018
Прикрепленные файлы:

 Pasūtītājs
 
Pasūtītāja nosaukums Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latgales zoodārzs” Adrese Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 Reģistrācijas Nr. 90000705874 Kontaktpersona tehniskos jautājumos Mihails Pupiņš, mob. 29621191 vai Valērijs Vahruševs, mob. 26392518 Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos Aivars Rimicāns, mob. 28389563,  e-pasts: tycoon4@inbox.lv
 
2. Iepirkuma priekšmets: Latgales zoodārza zookultūras būru stiklu izgatavošana un montāža. 3. Paredzamā līgumcena:      Atkarīga no piedāvājuma 4. Samaksas kārtība: Samaksa tiks veikta pārskaitījuma veidā uz norādīto bankas kontu pēc pretendenta sastādītās tāmes saņemšanas, saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem. 5. Iepirkuma nosacījumi: Precīzs veicamo darbu un materiālu apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Veicamos darbus veiks Izpildītājs, līgumā noteiktajā kārtībā. Nepieciešamos materiālus iepērk Izpildītājs un iekļauj to vērtību pavadzīmērēķinā. Pavadzīmi-rēķinu sastādīs Izpildītājs. 6. Līguma izpildes termiņš (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais):  - līdz tiek izlietota līguma summa vai  - līdz jauna iepirkuma rezultātā tiks izvēlēts komersants 7. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republikas administratīvā teritorija. 8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:  - Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; - Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija; - Iepirkuma procedūrā piedalās ar nozari saistītie uzņēmumi.
 2 no 5
 
9. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai       -  Finanšu - tehniskais piedāvājums (3.pielikums): - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām; - Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darbu izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli, ko aprēķina atsevišķi. 10. Piedāvājuma izvēles kritēriji:  – Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 11. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: - Līdz 2018.gada 10.aprīļa, plkst.12.00 pēc adreses Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 personīgi vai pa pastu; - Līdz 2018.gada 10.aprīļa, plkst.12.00 elektroniski uz norādīto kontaktpersonas e-pastu: tycoon4@inbox.lv. 12. Aptaujas rezultāti tiks paziņoti:  3 darba dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Paziņojums par rezultātiem būs sniegts telefoniski un/vai elektroniski. PIELIKUMĀ: 1. Cenu aptaujas “Latgales zoodārza zookultūras būru stiklu izgatavošana un montāža” tehniskā specifikācija; 2. Pieteikums dalībai aptaujā; 3. Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma.