Сейчас в Даугавпилсе

„Apliecinājuma kartes izstrāde „Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Jātnieku ielā 77, 77A, 79,81 81A, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000052841, 05000052838, 05000052837, 05000052813, 05000052839, Daugavpilī””

Последний раз информация обновлена 09.06.2023, 14:33
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
Дата публикации:
04.04.2018
Прикрепленные файлы:

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr

90009547852

Kontaktpersona

Artūrs Džeriņš

Tālruņa Nr.

65476323 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324

Darba laiks

Pirmdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdien, Trešdien, Ceturtdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 1. Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000.00 bez PVN;
 2. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
 3. Līguma izpildes termiņš:
  • Starpziņojums – 1.5 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas (skice)
  • akceptētas Apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš – 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
 4. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
 5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
  • Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
  • Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;
  • Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai;
  • Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).
  • Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

Speciālisti

 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)

Vārds Uzvārds

kvalifikācijas apliecinoši dokumenti 

Pieredze objektos (gados)

Darba vieta

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3. (n)

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 • Informācija par pretendenta iepriekšējo pieredzi.

Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo triju gadu laikā (2014. – 2017.gadā ieskaitot 2018.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtiem vismaz 1 (vienam) pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgiem objektiem (līgumiem).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

N.p. k.

Objekta nosaukums, adrese

Līguma izpildes termiņš

Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi

Pasūtītājs,  kontaktpersona,

tālrunis

Līgumcena (EUR, bez PVN)

 

 • Pretendenta piedāvātā atbildīgā darbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments projektēšanā (ceļu/ielu projektēšanā) (kopija).
 • Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
 1. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.
 2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 10.aprīlim10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte), Daugavpilī.

 

 

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

                                                                                           

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

Apliecinājuma kartes izstrāde „Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Jātnieku ielā 77, 77A, 79,81 81A, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000052841, 05000052838, 05000052837, 05000052813, 05000052839, Daugavpilī””, ID Nr.DPPI KSP 2018/15N

 

 

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties aptaujā;
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības;
 3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

 


 

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

Apliecinājuma kartes izstrāde „Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Jātnieku ielā 77, 77A, 79,81 81A, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000052841, 05000052838, 05000052837, 05000052813, 05000052839, Daugavpilī”

 

1.Uzdevums: veikt apliecinājuma kartes „Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Jātnieku ielā 77, 77A, 79,81 81A, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000052841, 05000052838, 05000052837, 05000052813, 05000052839, Daugavpilī” izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

 

2.Darba apjomi:

Nr.p.k.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

1.

Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana likuma noteiktā kārtībā

ha

1.00

2.

Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.

m2

8900

3.

Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.20.5.

kompl.

1

4.

Ūdens novadīšanas no brauktuves projektēšana

m2

8900

5.

Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve

kompl.

1

6.

Esošo apgaismojuma un pārējo tīklu iznešana no apbūves zonas

kompl.

1

7.

Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksu tāmes)

kompl.

1

8.

Apliecinājuma kartes saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi

kompl.

5

 

Objekta izvietojuma shēma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Projektēšanas uzdevums:

1.

Objekta nosaukums

„Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Jātnieku ielā 77, 77A, 79,81 81A, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000052841, 05000052838, 05000052837, 05000052813, 05000052839, Daugavpilī”

2.

Objekta adrese

Daugavpils, Jātnieku ielā

3.

Zemes kadastra apzīmējums

05000052841, 05000052838, 05000052837, 05000052813, 05000052839.

4.

Būves veids

jaunbūve

atjaunošana

pārbūve

 

X

 

5.

Objekta funkcija un parametri

Objektam jānodrošina uzturēšanas funkcija

6.

Būves klasifikācija

21120101 laukumi ar asfaltbetona segumu,

7.

Pasūtītājs

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

8.

Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. nr.

Artūrs Džeriņš, mob.tel.: 28356815

9.

Projektēšanas stadija

apliecinājuma karte

10.

Būvprojekts pa būves kārtām

11.

Tipveida risinājuma pielietojums

12.

Individuālā risinājuma izstrādāšana

Jā, ja ir nepieciešams

13.

Projekta mērķis

Izstrādāt:

Izstrādāt caurbraucamo pagalmu asfalta seguma atjaunošanas apliecinājuma karti atbilstoši  LV, Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  piekļūšanas un savienojošo funkcijas pildīšanu, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni, paredzēt maksimālo stāvvietu skaitu.

14.

Prasības  izstrādāt

14.1.

Apliecinājuma kartes  risinājuma variants

Izstrādāt:

1)Caurbraucamo pagalmu asfalta seguma atjaunošanas apliecinājuma karti, paredzot brauktuves segas paplašināšanu un uzlabošanu ar asfalta seguma konstrukciju, nodrošinot braucēju komfortu un ekspluatācijas kalpošanas laiku vismaz 15 gadi.

2) Paredzēt maksimālo autostāvvietu skaitu;

3)Paredzēt satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85.

4)Paredzēt ūdens novadīšanu no pagalmu teritorijas.

5)Nepieciešamības gadījumā paredzēt esoša apgaismojuma pārnešanu vai pārbūvi.

6)Apliecinājuma kartē ietvertajiem risinājumiem jābūt savā starpā vienotiem, mūsdienīgiem, moderniem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem, tādiem, kas iekļaujas apkārtesošajā pilsētvidē un ainavā

7) Paredzēt teritorijas labiekārtošanu, apstādījumus.

14.2.

Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus

14.3.

Pilsētbūvniecības un ainavu projektu

14.4.

Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus

veic  projektētājs

14.5.

Tehnoloģisko iekārtu projektu

Jā, ja nepieciešams

14.6.

Nestandarta iekārtu darba zīmējumus

15.

Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

15.1.         1

Zemes gabala dokumenti

sagatavo pasūtītājs

15.2.          

Zemes gabala topogrāfiskais plāns

sagatavo projektētājs

15.3.          

Situācijas plāns

sagatavo projektētājs

15.4.          

Būves inventarizācijas materiāli

15.5.          

Būves tehniskās apsekošanas dati

sagatavo projektētājs

15.6.          

Ietekmes uz vidi novērtējums

15.7.          

Sanitāri higiēniskais uzdevums

15.8.          

Esošās apbūves nojaukšanas atļauja

15.9.          

Koku un krūmu izciršanas atļauja

sagatavo pasūtītājs

15.10.       

Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi

15.11.       

Satiksmes intensitātes uzskaite

veic projektētājs

15.12.       

Būvprojekta ekspertīze

15.13.

Ceļu satiksmes drošības audits

16.

Tehniskie  noteikumi

16.1.

ūdensapgādei

sagatavo projektētājs

16.2.

kanalizācijai

sagatavo projektētājs

16.3.

siltumapgādei

sagatavo projektētājs

16.4.

gāzes apgādei

sagatavo projektētājs

16.5.

elektroapgādei

sagatavo projektētājs

16.6.

vājstrāvas tīkli:

sagatavo projektētājs

16.6.1

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

sagatavo projektētājs

16.6.2

LVRTC

sagatavo projektētājs

16.7.

Ielas un ceļi

 

16.7.1

VAS „Latvijas valsts ceļi”

sagatavo projektētājs

16.7.2

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

16.8.

lietus ūdens kanalizācija

skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

16.9.

apgaismojums

skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

16.10.

DRVP

17.

Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi

2018.g.

18.

Būvprojekta saskaņošana

ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitektu, attīstības nodaļu, VAS „LVC”, būvvaldi, SIA „DDzKSU”  u.c. veic izpildītājs

19.

Būvprojekta eksemplāru skaits

3 oriģināli + 2 kopijas +  digitālā veidā (pdf;dwg).

20.

Īpašie  nosacījumi

20.1.  Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

20.2.  Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

20.3. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

20.4. Apliecinājuma kartes saturs (3 oriģināli):

1.      Skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu (zemes vienība vai būve) kadastra apzīmējumu un īpašnieku, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi, paredzēto būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, paredzētajiem vides pieejamības risinājumiem;

2.      Apliecinājuma kartes ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 vai M 1:250 ;

3.      Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

4.      Grafiskie ar stāvlaukuma vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

5.      Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

6.      Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi;

20.5. Apliecinājuma kartes sastāvs atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. 

20.5.1. vispārīgā daļa;

20.5.2. arhitektūras daļa;

20.5.3. būvkonstrukciju daļa;

20.5.4. inženierrisinājumu daļa:

 1. ūdensapgāde un kanalizācija

2.      apkure

3.       vēdināšana un gaisa kondicionēšana

4.      Elektroapgāde

5.      Siltumapgāde

6.      gāzes apgāde

7.      elektronisko sakaru tīkli

8.      drošības sistēmas

20.5.5. citu inženierrisinājumu daļa

20.5.6.  darbu organizēšanas projekts

20.5.7.  ugunsdrošības pasākumu pārskats

20.5.8.  tehnoloģiskā daļa

20.5.9.  ekonomiskā daļa

Būvvaldes eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.

Apliecinājuma kartes noformēšana  jāveic ievērojot  Ministru kabineta noteikumi Nr.281 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-17 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”.

Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo Apliecinājuma kartes saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

Apliecinājuma kartes izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības.

Izstrādes termiņi:

                - Starpziņojums – 1.5 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas (skice)

                 - akceptētas Apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš – 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

 

 

 

 1. 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2018.gada 04.aprīļa uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „„Apliecinājuma kartes izstrāde „Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Jātnieku ielā 77, 77A, 79,81 81A, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000052841, 05000052838, 05000052837, 05000052813, 05000052839, Daugavpilī””, ID Nr.DPPI KSP 2018/15N

”,  nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 


TĀME

Apliecinājuma kartes izstrāde „Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Jātnieku ielā 77, 77A, 79,81 81A, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000052841, 05000052838, 05000052837, 05000052813, 05000052839, Daugavpilī””, ID Nr.DPPI KSP 2018/15N

 

Nr.p.k.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības cena, EUR

Kopā (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

PVN 21%:

 

Pavisam kopā:

 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils,

                                                                                                  LV-5401, Latvija

 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMS

 

UZAICINĀJUMĀ

Apliecinājuma kartes izstrāde „Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Jātnieku ielā 77, 77A, 79,81 81A, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000052841, 05000052838, 05000052837, 05000052813, 05000052839, Daugavpilī””, ID Nr.DPPI KSP 2018/15N

 

 

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

 

 

 • pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
 • tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

 

 

 

 

Datums______________

 

 

 

 

 

 

Paraksts

 

 

 

 

 

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!