Сейчас в Даугавпилсе

Par CNC frēzēšanas iekārtas iegādi Daugavpils Centra vidusskolas vajadzībām

Последний раз информация обновлена 09.06.2023, 14:33
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils Centra vidusskola
Дата публикации:
20.04.2018
Прикрепленные файлы:

Pasūtītājs:
 
Pasūtītāja nosaukums Daugavpils Centra vidusskola Adrese Kandavas iela 17, Daugavpils, LV-5401 Reģ.Nr. 2713902243 Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos Direktors Jurijs Visockis, tālr. 65428131, mob.22116601 e-pasts: iepirkumi@dcv.lv Kontaktpersona tehniskajos jautājumos Direktors Jurijs Visockis, tālr. 65428131, mob.22116601 e-pasts: iepirkumi@dcv.lv
 
2. Iepirkuma priekšmets: CNC frēzēšanas iekārtas iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums). 3. Piedāvājumu var iesniegt: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@dcv.lv vai personīgi Kandavas ielā 17, Daugavpilī, direktoram līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst. 9.00.  4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: Līgums darbojas no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 5. Piedāvājumā jāiekļauj: 5.1. pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums; 5.2. Cena jānorāda euro ar PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.
 
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām. 7. Ar lēmumu varēs iepazīties Daugavpils pilsētas mājaslapā: www.daugavpils.lv .
 
 
 
 
 
Daugavpils Centra vidusskolas direktors  ________________/J.Visockis/
 
 PIETEIKUMS Daugavpilī
 
Komersants ___________________________________________________________________________                                                                    (nosaukums) Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________ Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________ Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________ tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________ Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. ___________________________________________________________________________ Bankas rekvizīti __________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
 
tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu: Piesakās piedalīties iepirkumā „Par CNC frēzēšanas iekārtas iegādi Daugavpils Centra vidusskolas vajadzībām”, identifikācijas numurs DCV2018/1-16/140N, piekrīt visiem Uzaicinājuma un Tehniskās specifikācijas nosacījumiem un garantē normatīvo aktu prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 
________________________________________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka: 1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; 2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības; 
 
 
 
 
 
 
Vārds, uzvārds, amats 
Paraksts, Datums  

2.pielikums
 
Uzaicinājumam „Par CNC frēzēšanas iekārtas iegādi Daugavpils Centra vidusskolas vajadzībām” TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
Iepirkuma priekšmets: CNC frēzēšanas iekārtas iegāde
Piegādes adrese: Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas iela 17;
      
 
 
Nr.p.k Nosaukums
Mērvienī ba
Daudzums
Cena par vienību EUR ar PVN
CNC frēzēšanas iekārtas pamatkomplekts 1.  STEPCRAFT-2/420 Construction Kit – USB full gab. 1 
2.  Frēzēšanas motors 800 FME, Kress gab. 1 
3.  Putekļu uzsūkšanas adapters Kress, HF motoriem, Stepcraft gab. 1 
CNC frēzēšanas iekārtas palīgierīces 4.ass
4.  T-slot galds 2/420 sērijai, Stepcraft gab. 1 
5.  Spīļu komplekts, Stepcraft gab. 1 
6.  Rotējošā trīsžokļu patrona, Stepcraft gab. 1 
7.  Centrējošā ass, Stepcraft gab. 1 
8.  Putekļu sūcējs sausai un slapjai sūkšanai  gab. 1 
9.  Preču piegāde   
 
Piegādātās ierīces garantijas termiņš no piegādes dienas (pamatojums Preču–pavadzīme rēķins un garantijas talons) ir ne mazāks par diviem gadiem (24 mēneši).
 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!