Сейчас в Даугавпилсе

“Videonovērošanas sistēmas ierīkošana SIA “Labiekārtošana-D” kavaljēra “Elerne” teritorijā”

Последний раз информация обновлена 09.06.2023, 14:33
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"
Дата публикации:
21.04.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Adrese

1.pasažieru  iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

41503003033

Kontaktpersona

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

transporta iecirkņa vadītājs Renāts Jočis, tālrunis: 29452562,

e-pasts: renats.jocis@labiekartosana.lv

Faksa nr.

654 57652

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00

 

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” aicina noteiktajā kārtībā licencētus komersantus (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) piedalīties aptaujā par videonovērošanas sistēmas ierīkošanu saskaņā ar LR likumdošanas aktiem.

 

 1. Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā:

2.1. Pretendentam speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai, ko izsniegusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

2.2. Pretendenta piedāvātajam videonovērošanas sistēmas montāžas speciālistam ir spēkā esošā apliecība ar “C” elektrodrošības grupu un kuram ir pieredze vismaz divos pielīdzināmos piegāžu/darbu projektos par pēdējiem trīs gadiem. Par līdzīga veida objektiem iepirkuma tiks atzīti objekti, kuros veikta videonovērošanas kameru piegāde un/vai uzstādīšana.                                       

 1. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:
  • Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši pielikumā nr.1 norādītajai formai (oriģināls);
  • Speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai, ko izsniegusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija;
  • Videonovērošanas sistēmas montāžas speciālista spēkā esošā apliecība ar “C” elektrodrošības grupu;
  • Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija) . Par Latvijā reģistrētu būvkomersantu informācija tiks pārbaudīta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmā.
  • Apliecinājums par to, ka pretendentam ir pieredze iepriekšējo trīs gadu laikā (2015. – 2017.gadā ieskaitot 2018.gada periodu) uzaicinājumā minēto darbu vai ekvivalentu darbu veikšanā. Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā.

N.p. k.

Objekta nosaukums,

adrese

Līguma pabeigšanas

datums

Darbu apraksts līgumā, kas

raksturo prasīto pieredzi

Pasūtītājs,

tālrunis

 

 • Vismaz divas atsauksmes no pasūtītājiem par norādīto objektu sekmīgo pabeigšanu.
 • Pretendenta apliecinājums par to, ka pretendenta piedāvātais videonovērošanas sistēmas montāžas speciālists sastāv darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu. Ja speciālists nav pretendenta darbinieks, tad jāiesniedz speciālista apliecinājums, ka līguma noslēgšanas gadījumā viņš apņemas izpildīt atbilstošā speciālista pienākumus.
 • Finanšu piedāvājums. Tajā norāda cenas, kurās iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvu prasībām, lai piedāvātajā termiņā varētu pabeigt darbus. Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

 

 1. Piedāvājumu var iesniegt: līdz 2018.gada 26.aprīlim plkst.14:00 sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, 4.kabinetā, vai elektroniski skenētajā veidā sūtot uz e-pasta adresi: birjukovs@labiekartosana.lv

 

 1. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts pakalpojuma sniedzējs: viszemākā piedāvātā cena.

 

 1. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

 

Pielikumā:

 • Pieteikums par piedalīšanos uzaicinājumā (1.pielikums)
 • Tehniskā specifikācija (2.pielikums)
 • finanšu piedāvājuma forma (3.pielikums)

 

 

A.Birjukovs, 65424090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 10 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

 

1.pielikums

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

„Labiekārtošana–D”,

1. Pasažieru iela 6, Daugavpils,                                                                                             LV-5401, Latvija

 

 

 

                                                                                                 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS UZAICINĀJUMā

 

,,Videonovērošanas sistēmas ierīkošana SIA “Labiekārtošana-D” kavaljēra “Elerne” teritorijā

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties uzaicinājumā ,,Videonovērošanas sistēmas ierīkošana SIA “Labiekārtošana-D” kavaljēra “Elerne” teritorijā”.
 2. Apņemas ievērot uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā minētās prasības.
 3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 kalendārās dienas no datuma, kas ir noteikts kā

aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, bet gadījumā, ja tiek atzīts par

uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

 1. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.
 2. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds (pievienot pilnvaru)

 

 

 

 

2.pielikums

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

„Labiekārtošana–D”,

1. Pasažieru iela 6, Daugavpils,                                                                                             LV-5401, Latvija

 

 

 

                                                                                                 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

,,Videonovērošanas sistēmas ierīkošana SIA “Labiekārtošana-D” kavaljēra “Elerne” teritorijā

 

 

 

Lai nodrošinātu SIA “Labiekārtošana-D” kavaljēra “Elerne” esošo būvmateriālu izvešanas kontroli, ir nepieciešams ierīkot videonovērošanas sistēmu: uzstādīt divas videokameras ar izšķirtspēju nemazāku kā 4MP, videoreģistrātora DVR 4CH iekārtu ar cieto disku HDD (atmiņa ne mazāk ka 2TB). Videonovērošanas sistēmai ir jābūt pieslēgtai pie pretendenta centrālās apsardzes pults un Pasūtītājam ir jābūt nodrošinātai iespējai pārlūkot video kameru datu arhīvu par vienu mēnesi.

Objektā nav elektropieslēguma. Tuvākā iespējamā elektropieslēguma vieta ir aptuveni 300 metru attālumā no objekta.

 

 

Nr.p.k.

Darbu un materiālu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

1.

Videoreģistrators DVR 4 CH HDCVI TRIBRID 4MP/HCVR

7104H-4M DAHUA vai analogs

gab.

1

2.

Kamera HDCVI 4MP IR BULLET/HAC-HFW1400RP vai analogs

gab.

2

3.

Cietais disks HDD-2TB

gab.

1

4.

2*2,5 OMY kabelis

m

300

5.

Barošanas bloks 12V 5Ah

gab.

1

6.

Stiprinājumu papildmateriāli

kompl.

1

7.

Sistēmas konfigurēšana

gab.

1

8.

Videonovērošanas sistēmas ar pieslēgšanu pie centrālās apsardzes pults ikmēneša maksa

mēnesis

1

 

Kvalitātes garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pielikums

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pakalpojuma sniedzējs vai tā apvienība:

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un

e-pasts:

 

Datums:

 

Pakalpojuma sniedzējs vai tā apvienība bankas rekvizīti:

 

 

 

Piedāvājam veikt  videonovērošanas sistēmas ierīkošanu SIA “Labiekārtošana-D” kavaljēra “Elerne” teritorijā atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

 

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma  „Videonovērošanas sistēmas ierīkošana SIA “Labiekārtošana-D” kavaljēra “Elerne” teritorijā” nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

 

 

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!