Сейчас в Даугавпилсе

Pagaidu būvuzraudzības veikšana būvdarbiem Daugavpils pilsētas pašvaldības būvobjektos”

Последний раз информация обновлена 23.11.2020, 16:32
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Строительные работы
Заказчик:
Daugavpils pilsētas dome
Дата публикации:
10.05.2018
Прикрепленные файлы:

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas dome

Adrese

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Reģistrācijas numurs

90000077325

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Domes Attīstības departamenta Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas plānošanas inženieris Sergejs Gorņiks, tālr.65476062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv 

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

2.    Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2018. gada 10.maijā.   

3.    Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: veikt pagaidu būvuzraudzību būvdarbiem Daugavpils pilsētas pašvaldības būvobjektos.

 1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
 • “A” daļa – pagaidu būvuzraudzības veikšana būvdarbiem „Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī”;

 

 • „B” daļa – pagaidu būvuzraudzības veikšana būvdarbiem „Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī”;

 

 • „C” daļa – pagaidu būvuzraudzības veikšana būvdarbiem „Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī”;

 

 1. Piedāvājumu var iesniegt vienā vai visās cenu aptaujas daļās. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Iesniedzot piedāvājumu vairākās aptaujas daļās, pretendents apzinās savas iespējas vienlaicīgi izpildīt vairākus līgumus.
 2. Līguma izpildes termiņš „A”,”B” un „C”, daļai: līdz dienai, kad būvatļaujā  pretendents tiks nomainīts uz iepirkuma procedūrā izraudzīto būvkomersantu, kurš veiks būvuzraudzību visā būvniecības laikā.
 3. Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijās: „A” daļai(1.pielikums), „B” daļai (2.pielikums), „C” daļai (3.pielikums).
 4. Paredzamā kopējā līgumcena:
  • „A” daļā – līdz EUR 4000,00 bez PVN;
  • „B” daļā – līdz EUR 3000,00 bez PVN.
  • „C” daļā – līdz EUR 2500,00 bez PVN.
 5. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
 6. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:
  • pretendents ir būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā;
  • pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija.
 7. Pretendents iesniedz piedāvājumu - atbilstoši piedāvājuma iesniegšanai formai norādot speciālistu sarakstu, kuri veiks iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus (5.pielikums) un piestādot vienošanos ar katru šādu būvuzraugu;
 8. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domes mājaslapā daugavpils.lv.
 9. Piedāvājums iesniedzams: līdz gada 15.maijam plkst.12:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: jurijs.sjanita@daugavpils.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Pielikums

Tehniskā specifikācija „A” daļai

būvuzraudzības veikšanai būvobjektā:

 

Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī;

 

 1. Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu:
  • „Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī” (turpmāk – Būvprojekts).
 2. darba uzdevums
  • Izpildītājam jāveic būvuzraudzība pamatojoties uz:
  • Būvniecības likums;
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
  • Ceļu specifikācijas 2017.
  • Izpildītājam jāveic ceļu darbu kvalitātes novērtējumu, darba daudzuma uzmērīšana saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2017.
  • Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu būvuzraudzības veikšanai.
  • Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
  • Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
  • Izpildītājam iknedēļas ražošanas apspriedēs jāinformē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
  • Jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība, tas ir būvuzraudzība jāveic, kad vien tiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
  • Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.
  • Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība.
  • Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar sadaļu „Atskaites” noteikumiem, kā arī pēc Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
  • Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā.
  • Būvprojekts ir pieejams elektroniski.
 3. Būvuzraudzības plāns
  • Izpildītājs sagatavo būvuzraudzības plānu saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
 4. Atskaites
  • Papildus 3. sadaļai „Būvuzraudzības plāns” Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites.
  • Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz līdz katra mēneša 3.datumam. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī. Atskaite jāsniedz pēc formas Pielikuma Nr.4.
  • Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
 • atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
 • būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
 • akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.
  • Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski .pdf formātā.

 

Minimālās prasības būvuzraudzības grupas sastāvam:

 • Speciālists ceļu būvdarbu būvuzraudzībā (atbildīgais būvuzraugs);
 • Speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;

 

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris                                                         S. Gorņiks

 

2.Pielikums

Tehniskā specifikācija „B” daļai

būvuzraudzības veikšanai būvobjektā:

 

Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī;

 

 1. Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu:
  • „Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī” (turpmāk – Būvprojekts).
 2. darba uzdevums
  • Izpildītājam jāveic būvuzraudzība pamatojoties uz:
  • Būvniecības likums;
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
  • Ceļu specifikācijas 2017.
  • Izpildītājam jāveic ceļu darbu kvalitātes novērtējumu, darba daudzuma uzmērīšana saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2017.
  • Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu būvuzraudzības veikšanai.
  • Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
  • Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
  • Izpildītājam iknedēļas ražošanas apspriedēs jāinformē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
  • Jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība, tas ir būvuzraudzība jāveic, kad vien tiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
  • Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.
  • Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība.
  • Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar sadaļu „Atskaites” noteikumiem, kā arī pēc Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
  • Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā.
  • Būvprojekts ir pieejams elektroniski.
 3. Būvuzraudzības plāns
  • Izpildītājs sagatavo būvuzraudzības plānu saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
 4. Atskaites
  • Papildus 3. Sadaļai „Būvuzraudzības plāns” Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites.
  • Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz līdz katra mēneša 3.datumam. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī. Atskaite jāsniedz pēc formas Pielikuma Nr.4.
  • Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
 • atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
 • būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
 • akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.
  • Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski .pdf formātā.

 

Minimālās prasības būvuzraudzības grupas sastāvam.

 • Speciālists ceļu būvdarbu būvuzraudzībā (atbildīgais būvuzraugs);
 • Speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;

 

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris                                                         S. Gorņiks

 

3.Pielikums

 

Tehniskā specifikācija „C” daļai

būvuzraudzības veikšanai būvobjektā:

 

Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī;

 

 1. Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu:
  • „Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī” (turpmāk – Būvprojekts).
 2. darba uzdevums
  • Izpildītājam jāveic būvuzraudzība pamatojoties uz:
  • Būvniecības likums;
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
  • Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
  • Ceļu specifikācijas 2017.
  • Izpildītājam jāveic ceļu darbu kvalitātes novērtējumu, darba daudzuma uzmērīšana saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2017.
  • Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu būvuzraudzības veikšanai.
  • Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
  • Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
  • Izpildītājam iknedēļas ražošanas apspriedēs jāinformē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
  • Jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība, tas ir būvuzraudzība jāveic, kad vien tiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
  • Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.
  • Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība.
  • Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar sadaļu „Atskaites” noteikumiem, kā arī pēc Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
  • Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā.
  • Būvprojekts ir pieejams elektroniski.
 3. Būvuzraudzības plāns
  • Izpildītājs sagatavo būvuzraudzības plānu saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
 4. Atskaites
  • Papildus 3. sadaļai „Būvuzraudzības plāns” Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites.
  • Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz līdz katra mēneša 3.datumam. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītāja norādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī. Atskaite jāsniedz pēc formas Pielikuma Nr.4.
  • Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
 • atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
 • būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
 • akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.
  • Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski .pdf formātā.

 

Minimālās prasības būvuzraudzības grupas sastāvam.

 • Speciālists ceļu būvdarbu būvuzraudzībā (atbildīgais būvuzraugs);
 • Speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;

 

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris                                                         S. Gorņiks

 

 1. Pielikums

Būvuzrauga ikmēneša atskaite

Nr. ……………

Pārskata periods: no …………... līdz ….………..

                 

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome

 

Būvdarbu veicējs:

 

Objekta nosaukums:

 

 

Būvdarbu līguma Nr.:

 

     

Būvuzraugs:

 

 

         

Būvuzraudzības līguma Nr.:

 

                 
                 

Datums

Darbu veids

Mērāmais parametrs

Mērvienība

Mērījuma vieta

Projektētais lielums

Mērījuma rezultāts

Komentārs

Pk

Attiecībā pret ceļa asi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Konstatēts:

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpildītāja pārstāvis:

             
                 
                 

Būvuzraugs:

             
 

 

 

   

Pasūtītāja pārstāvis:

   
         

 

 

 

Datums:

             
 

 

 

   

Datums:

 

 

 

 

 

5.pielikums

 

 TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

 

Nr.p.k.

Pasūtītie pakalpojumi:

Piedāvātā līgumcena

1.       

“A” daļa - pagaidu būvuzraudzības veikšana būvdarbiem „Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī”;

 

2.       

B” daļa – pagaidu būvuzraudzības veikšana būvdarbiem „Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī”;

 

3.       

„C” daļa – pagaidu būvuzraudzības veikšana būvdarbiem „Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī”;

 

 

Kopā bez PVN, EUR:

 

PVN____% ,EUR:

 

Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR:

 

 

 

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

Piedāvāta būvspeciālistu vārds, uzvārds, būvsertifikāta Nr. un joma (tabulas veidā): ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Apliecinām, ka:

 • spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,
 • nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības,
 • apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt pakalpojumu pēc piedāvājumā norādītājām cenām. Piedāvātā cena ir galīga un netiks paaugstināta līguma izpildes laikā.

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:                                                 

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:            Tālrunis:                                   Fakss:

E-pasta adrese:                                      Tīmekļa vietnes adrese:

 

Datums _____________

 

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)