Сейчас в Даугавпилсе

„Pārpurvotas un ainaviski degradētās teritorijas revitalizācija Vienības / Cietokšņa ielu rajonā, Daugavpilī ”

Последний раз информация обновлена 23.11.2020, 16:32
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Строительные работы
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
Дата публикации:
11.05.2018
Прикрепленные файлы:

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr

90009547852

Kontaktpersona

Kaspars Laizāns

Tālruņa Nr.

65476480 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324

Darba laiks

Pirmdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdien, Trešdien, Ceturtdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 1. Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 12000.00 ar PVN;
 2. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
 3. Līguma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 31.augustam no līguma noslēgšanas dienas.
 4. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
 5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
  • Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
  • Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;
  • Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai; Tāme sastādāma saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN 142.p.6.
  • Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).
  • Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem uzaicinājuma un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.). 5.pielikumu.
  • Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
  • Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju pieredzi līdzīgu darbu veikšanā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

N.p. k.

Būvobjekta nosaukums, adrese

Līguma izpildes termiņš

Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi

Pasūtītājs,  kontaktpersona,

tālrunis

Līgumcena (EUR, bez PVN)

 • Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

Speciālisti

 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)

Vārds Uzvārds

kvalifikācijas apliecinoši dokumenti 

Pieredze objektos (gados)

Darba vieta

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3. (n)

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 • Pretendenta piedāvātā atbildīgā darbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments meliorācijas darbu vadīšana (kopija).
 • Pretendentam ir jānodrošina darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
 1. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.
 2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 17.maijam10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriste), Daugavpilī.

 

 

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

                                                                                            

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

Pārpurvotas un ainaviski degradētās teritorijas revitalizācija Vienības / Cietokšņa ielu rajonā, Daugavpilī ”, ID Nr.DPPI KSP 2018/35N

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties aptaujā;
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības;
 3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

 


 

2.pielikums

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

Pārpurvotas un ainaviski degradētās teritorijas revitalizācija Vienības / Cietokšņa ielu rajonā, Daugavpilī

 

1.Uzdevums: veikt pārpurvotas un ainaviski degradētās teritorijas revitalizāciju Vienības / Cietokšņa ielu rajonā, Daugavpilī.

 

2.Darba apjomi:

Darba veids

Mērvienība

 

Kopējais apjoms

 

 
 

1. Ūdens atsūknēšana no darbu veikšanas zonas un tā novadīšana uztverošajā ūdenstecē pirms rakšanas darbu uzsākšanas

m3

2000

 

2. Grunts rakšana dīķa izveidošanai (ar aptuvenajiem izmēriem 50 m x 30 m un Hvid = 1,5 m) un izvietošana pieguļošajā teritorijā

m3

2250

 

3. Izraktās grunts izlīdzināšana dīķim pieguļošajā teritorijā

m3

2250

 

4. Krūmu sakņu izraušana un iestrādāšana augsnē dīķim pieguļošajā teritorijā 

m3

50

 

5. Teritorijas planēšana

m2

1000

 

 

 1. Speciālie noteikumi:

3.1. Veicot darbus, darba vieta jāaprīko atbilstoši darba drošības prasībām;

3.2. Veicot grunts rakšanu, izveidojamā dīķu konfigurāciju nosaka Pasūtītājs pirms darbu uzsākšanas;

3.3. Izraktā grunts jāizlīdzina darbu izpildes zonas pieguļošajās teritorijās tā, lai maksimāli tiktu aizpildītas reljefa iedobes un darbu izpildes zonās tiktu izveidots līdzens reljefs;

3.4. Pirms darbu veikšanas darbu veicējiem jāizstrādā darbu veikšanas projekts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 Darbu veikšanas projekts” un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un tiem komunikāciju tīklu turētājiem, kuru tīkli atrodas darbu veikšanas zonā un tās pieguļošajā teritorijā. Darbi var tikt veikti tikai pēc Darbu veikšanas projekta saskaņošanas.

3.5. Veicot darbus ievērot vispārējās vides aizsardzības prasības, darbu veikšanas laikā aizliegts piesārņot un piegružot vidi, nelabvēlīgi ietekmēt darbu veikšanas teritorijas ainavisko un ekoloģisko stāvokli;

3.6. Atkritumus, kuri radušies darbu veikšanas laikā (izraktie vai teritorijā esošie sadzīves / būvniecības atkritumi) jānodod attiecīgajam atkritumu apsaimniekotājam normatīvo aktu paredzētajā kārtībā;

3.7. Darbu veikšanas laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu veikt tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī trešās personu mantiskās vērtības;

3.8. Darbu veikšanas laikā to veicējs nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem.

 1. Tāmes sastādīšana:

Tāme sastādāma saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. un PVN 142.p.6.d..

 1. Darbu izpildes termiņš:

Līdz 31.08.2018.


 1. 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2018.gada 11.maija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Pārpurvotas un ainaviski degradētās teritorijas revitalizācija Vienības / Cietokšņa ielu rajonā, Daugavpilī ”, ID Nr.DPPI KSP 2018/35N

”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 


 

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils,

                                                                                                  LV-5401, Latvija

 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMS

 

UZAICINĀJUMĀ

Pārpurvotas un ainaviski degradētās teritorijas revitalizācija Vienības / Cietokšņa ielu rajonā, Daugavpilī ”, ID Nr.DPPI KSP 2018/35N

 

 

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

 

 

 • pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
 • tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

 

 

 

 

Datums______________

 

 

 

 

 

 

Paraksts

 

 

 

 

 

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

 

5.pielikums

 

PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

 

Pārpurvotas un ainaviski degradētās teritorijas revitalizācija Vienības / Cietokšņa ielu rajonā, Daugavpilī ”, ID Nr.DPPI KSP 2018/35N

 

Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri

Daudzums

/gab./

Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri

Ražotājvalsts, izgatavošanas gads

Tehniskais stāvoklis

 

Piederība (īpašums vai noma/)

n

 

 

 

 

 

N+1