Сейчас в Даугавпилсе

„Apliecinājuma kartes „Sēlijas ielas atjaunošana posmā no Staburaga ielas līdz Lielā ielai pāra pusē, Daugavpilī” izstrādāšana”

Последний раз информация обновлена 25.11.2020, 15:50
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Строительное проектирование
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
Дата публикации:
11.05.2018
Прикрепленные файлы:

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr

90009547852

Kontaktpersona

Rasma Bleidele

Tālruņa Nr.

65476316 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324

Darba laiks

Pirmdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdien, Trešdien, Ceturtdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 1. Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 2479.00 bez PVN;
 2. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
 3. Līguma izpildes termiņš: 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
 4. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
 5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
  • Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
  • Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;
  • Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai;
  • Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).
  • Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

Speciālisti

 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)

Vārds Uzvārds

kvalifikācijas apliecinoši dokumenti 

Pieredze objektos (gados)

Darba vieta

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3. (n)

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 • Informācija par pretendenta iepriekšējo pieredzi.

Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo triju gadu laikā (2014. – 2017.gadā ieskaitot 2018.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Jābūt pienācīgi pabeigtiem vismaz 1 (vienam) pēc darbu specifikas un darbu apjoma līdzvērtīgiem objektiem (līgumiem).

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

N.p. k.

Objekta nosaukums, adrese

Līguma izpildes termiņš

Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi

Pasūtītājs,  kontaktpersona,

tālrunis

Līgumcena (EUR, bez PVN)

 

 • Pretendenta piedāvātā atbildīgā darbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments projektēšanā (ceļu/ielu projektēšanā) (kopija).
 • Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
 1. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.
 2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 17.maijam10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriskonsulte), Daugavpilī.

 

 

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

                                                                                           

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

Apliecinājuma kartes „Sēlijas ielas atjaunošana posmā no Staburaga ielas līdz Lielā ielai pāra pusē, Daugavpilī” izstrādāšana”, ID Nr.DPPI KSP 2018/36N

 

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties aptaujā;
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības;
 3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

 


 

2.pielikums

 

    Tehniskā specifikācija

1.Uzdevums: veikt apliecinājuma kartes „Sēlijas ielas atjaunošana posmā no Staburaga ielas līdz Lielā ielai pāra pusē, Daugavpilī”  izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

 

2.Darba apjomi:

 

Nr.p.k.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

1.

Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana likuma noteiktā kārtībā

ha

0.2

2.

Ceļu daļa, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.18.

m

200

3.

Satiksmes organizācijas plāna izstrādāšana, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma p.18.

m

200

4.

Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve

kompl.

1

5.

Esošo apgaismojuma un pārējo tīklu iznešana no apbūves zonas

kompl.

1

6.

Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksu tāmes)

kompl.

1

7.

Apliecinājuma kartes saskaņošana, pavairošanas izdevumi, transporta izdevumi

kompl.

5

 

Objekta izvietojuma shēma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Projektēšanas uzdevums:

 

1.       

Objekta nosaukums

Sēlijas ielas atjaunošana posmā no Staburaga ielas līdz Lielā ielai pāra pusē, Daugavpilī

2.       

Objekta adrese

Daugavpils, Sēlijas ielā

3.       

Zemes kadastra apzīmējums

05000171211, 05000173803

4.       

Būves veids

jaunbūve

atjaunošana

pārbūve

citi

 

 

 

5.       

Pasūtītājs

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

6.       

Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.

Rasma Bleidele, mob.tel.: 28346780

7.       

Projektēšanas stadija

Apliecinājuma karte

8.       

Būvprojekts pa būves kārtām

9.       

Tipveida risinājuma pielietojums

10.    

Individuālā risinājuma izstrādāšana

Jā, ja ir nepieciešams

11.    

Projekta mērķis

 

Veikt ielas atjaunošanu, paredzot ietves izbūvi, atbilstoši LV , Eiropas standartiem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot  gājēju drošu piekļūšanu apdzīvotā rajonā, ielas konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī  paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni.

12.    

Prasība  izstrādāt

12.1.

Būvprojekta risinājuma

variants

Izstrādāt:

1)      Gājēju ietves jaunu trasējumu.

2)      Nodrošināt ūdens novadīšanu no virsmas.

3)      Paredzēt satiksmes organizācijas līdzekļus uzstādīšanu saskaņā ar LVS77 un horizontālo marķējumu uzklāšanu saskaņā ar LVS 85

 

12.2.

Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus

12.3.

Ģeotehniskās (t.sk. ģeoloģiskās) izpētes  darbus

veic  projektētājs

13.

Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

15.1.         1

Zemes gabala dokumenti

sagatavo pasūtītājs

15.2.          

Zemes gabala topogrāfiskais plāns

sagatavo projektētājs

15.3.          

Situācijas plāns

sagatavo projektētājs

15.4.          

Būves inventarizācijas materiāli

15.5.          

Būves tehniskās apsekošanas dati

sagatavo projektētājs

15.6.          

Ietekmes uz vidi novērtējums

15.7.          

Sanitāri higiēniskais uzdevums

15.8.          

Esošās apbūves nojaukšanas atļauja

15.9.          

Koku un krūmu izciršanas atļauja

sagatavo pasūtītājs

15.10.       

Ugunsdzēs. un glābš. dienesta tehn. noteikumi

15.11.       

Satiksmes intensitātes uzskaite

veic projektētājs

15.12.       

Būvprojekta ekspertīze

13.13.

Ceļu satiksmes drošības audits

14.

Tehniskie  noteikumi

14.1.

ūdensapgādei

sagatavo projektētājs

14.2.

kanalizācijai

sagatavo projektētājs

14.3.

siltumapgādei

sagatavo projektētājs

14.4.

gāzes apgādei

sagatavo projektētājs

14.5.

elektroapgādei

sagatavo projektētājs

14.6.

vājstrāvas tīkli:

sagatavo projektētājs

14.7.

Ielas un ceļi

 

14.7.1

VAS „Latvijas valsts ceļi”

sagatavo projektētājs

14.7.2

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

14.8.

lietus ūdens kanalizācija

skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

14.9.

apgaismojums

skat. DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” TN

14.10.

Drvp

15.

Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi

2018.g.

16.

Būvprojekta saskaņošana

ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, VAS „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

17.

Būvprojekta

eksemplāru skaits

5 oriģināli + digitālā veidā (pdf;dwg)

18.

Īpašie  nosacījumi

Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās 2017” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.

Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas ir jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

Apliecinājuma kartes sastāvs atbilstoši LVS 190-6

 

Nr. p.k. vai ras.Nr.

Nosaukums

 

A. Daļa

1.

Sējums „Vispārīgā daļa”

1.1.

Sējuma titullapa

1.2.

Būvprojekta sastāva lapa

1.3.

Sējuma satura lapa

1.4.

Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti:

 

-būvniecības iesniegums

 

- situācijas plāns (M1:1000 ,M1:5000)

 

- projektēšanas uzdevums

 

- tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN

1.5.

Ziņojums par projektēšanas

 tehnisko noteikumu izpildi

1.6

Skaidrojošais

apraksts:

- esošās situācijas apraksts

- tehnisko risinājumu apraksts izvēlētajam variantam

1.7.

Rekomendācijas un norādījumi būves uzturēšanai

 

Pielikumi

 

Ceļa drošības audita atzinums

 

Topogrāfiskās izpētes atskaite

 

Ģeotehniskās izpētes atskaite

 

 

B. Daļa

2.

Sējums „Tehniskās specifikācijas”

2.1.

Sējuma titullapa

2.2.

Būvprojekta sastāva lapa

2.3.

Sējuma satura lapa

2.4.

Saskaņojumu saraksts

2.5.

Atbalsta punktu

saraksts

2.6.

Izcērtamo koku saraksts

2.7.

Izcērtamo mežu un

krūmu saraksts

2.8.

Nobrauktuvju

saraksts

2.9.

Caurteku saraksts (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

2.10.

Citu būvju saraksts, ja nepieciešams

2.11.

Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts

2.12.

Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts, ja nepieciešams

2.13.

Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts

2.14.

Drošības barjeru saraksts, ja nepieciešams

2.15.

Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts, ja nepieciešams

2.16

Vispārīgie norādījumi būvobjekta tehniskām specifikācijām

2.17.

Veicamo darbu apraksts ceļu, un inženierkomunikāciju darbiem

2.18.

Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai

2.19.

Vides aizsardzības pasākumi

 

3.

Sējums „Rasējumi

3.1.

Sējuma titullapa

CD

Vispārīgā nodaļa

CD-1-1

Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji

CD-1-2

Inženierkomunikāciju kopējais plāns

CD-2

Plāns un garenprofils

CD-2-1

Trases plāns

CD-2-2

Izbūves plāns

CD-2-3

Garenprofils

CD-3

Zemes klātne un ceļa sega

CD-3-1

Šķērsprofilu veidi un segas

konstrukcijas

CD-3-2

Ceļa šķērsprofili

CD-4

Plāna detaļas

CD-4-1

Nobrauktuves

CD-4-3

Caurtekas (ailes platums <2.0m) , ja nepieciešams

CD-4-4/..

Citu būvju rasējumi, ja nepieciešams

D-5

Satiksmes organizēšana

CD-5-1

Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plāns

CD-5-2

Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā

4.

Sējums

„Darbu daudzumu saraksti”

4.1.

Sējuma titullapa

4.2.

Būvprojekta sastāva lapa

4.3.

Sējuma satura lapa

4.4.

Darbu daudzumu kopsavilkums

4.5.

Darbu daudzumu saraksti ceļu un inženierkomunikāciju darbiem

Apliecinājuma kartes būvvaldes eksemplārus sagatavot arhivēšanas prasībām.

Apliecinājuma karti izstrādāt, ievērojot  „Ceļu specifikācijas 2017 ”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas.

Būvprojekta noformēšana  jāveic ievērojot  LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”.

Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo Apliecinājuma kartes saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.

Apliecinājuma kartes izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

Izstrādes termiņi:

                - 1 starpziņojuma iesniegšanas termiņš - 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas (skice)

                 - akceptētas apliecinājuma kartes iesniegšanas termiņš - 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

             

 


 1. 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2018.gada 11.maija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Apliecinājuma kartes „Sēlijas ielas atjaunošana posmā no Staburaga ielas līdz Lielā ielai pāra pusē, Daugavpilī” izstrādāšana”, ID Nr.DPPI KSP 2018/36N”,  nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 


TĀME

Apliecinājuma kartes „Sēlijas ielas atjaunošana posmā no Staburaga ielas līdz Lielā ielai pāra pusē, Daugavpilī” izstrādāšana”, ID Nr.DPPI KSP 2018/36N

 

Nr.p.k.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības cena, EUR

Kopā (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

PVN 21%:

 

Pavisam kopā:

 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils,

                                                                                                  LV-5401, Latvija

 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMS

 

UZAICINĀJUMĀ

Apliecinājuma kartes „Sēlijas ielas atjaunošana posmā no Staburaga ielas līdz Lielā ielai pāra pusē, Daugavpilī” izstrādāšana”, ID Nr.DPPI KSP 2018/36N

 

 

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

 

 

 • pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
 • tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

 

 

 

 

Datums______________

 

 

 

 

 

 

Paraksts

 

 

 

 

 

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.