Сейчас в Даугавпилсе

„Rotaļlietu, mācību līdzekļu un sporta inventāra piegāde Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”

Последний раз информация обновлена 25.11.2020, 14:28
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde
Дата публикации:
14.05.2018
 1. Pasūtītājs:

 

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese

Stāvā iela 41, Daugavpils, LV-5421

Reģ.Nr.

2701901798

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Vadītāja Gaļina Golubeva, tālr. 65450494, mob.20027600

e-pasts: pii-5@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Vadītāja vietniece Tatjana Kovaļčuka, mob.20131990

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Rotaļlietu, mācību līdzekļu un sporta inventāra piegāde Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski uz e-pastu pii-5@inbox.lv vai personīgi Stāvā ielā 41, Daugavpilī, vadītājas vai vadītājas vietnieka darbā kabinetā, līdz gada 21. maijā plkst.10:00.

 

 1. Paredzamā līguma izpildes termiņš: Līgums darbojas no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz atklātā konkursa ,,Rotaļlietu, mācību līdzekļu un sporta inventāra piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm " rezultātiem.

 

 1. Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijā nosauktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā 24 (divdesmit četru) stundu laikā uz piegādātāja rēķina.
 2. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • finanšu piedāvājums, aizpildot tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2). Cena jānorāda euro ar PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

 

 1. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
 2. Ar lēmumu varēs iepazīties Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā: izglitiba.daugavpils.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

 

 

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja                              G.Golubeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

   1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties publisko iepirkumu likumā nereglamentētajā iepirkumā „Rotaļlietu, mācību līdzekļu un sporta inventāra piegāde Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības

iestādes vajadzībām, identifikācijas numurs D5.PII2018/1,piekrīt visiem Uzaicinājuma iesniegt pieteikumu nosacījumiem un garantē to un normatīvo aktu prasību izpildi. Pieteikuma iesniegšanas noteikumi ir skaidri un saprotami.

 1. _____________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums