Сейчас в Даугавпилсе

„Darba burtnīcu, mācību līdzekļu, nošu izdevumu, uzskates līdzekļu un didaktisko spēļu piegāde Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”

Последний раз информация обновлена 06.05.2021, 15:35
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde
Дата публикации:
14.05.2018
  1. Pasūtītājs:

 

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese

Stacijas iela 45, Daugavpils, LV-5403

Nodokļa maks. Reģ.Nr.

LV90009737220

Kontakt persona līguma slēgšanas jautājumos

Vadītāja Vija Moiseja , tālr. 65421374

e-pasts: 1pii@inbox.lv

Kontakt persona tehniskajos jautājumos

Vadītājas vietniece Kristīna Ivancova 28606199, 65421263

 

  1. Iepirkuma priekšmets: Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 

  1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski uz e-pastu 1pii@inbox.lv vai personīgi Stacijas iela 45, Daugavpilī, vadītājas vai vadītājas vietnieka darbā kabinetā, līdz gada 28.maijam, plkst.16:00.

 

  1. Paredzamā līguma izpildes termiņš: Līgums darbojas no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz atklātā konkursa ,,Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm " rezultātiem.

 

  1. Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijā nosauktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā 24 (divdesmit četru) stundu laikā uz piegādātāja rēķina.
  2. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
  • finanšu piedāvājums, aizpildot tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2). Cena jānorāda euro ar PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

 

  1. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
  2. Ar lēmumu varēs iepazīties Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā: izglitiba.daugavpils.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

 

 

Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja                                   

V.Moiseja