Сейчас в Даугавпилсе

„Ēku logu stiklu, rāmju, ārējo skārda palodžu, stikloto galeriju mazgāšana Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkās”

Последний раз информация обновлена 11.05.2021, 16:10
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Дата публикации:
14.05.2018
Прикрепленные файлы:

14.05.2018. Nr.DPIP2018/41N

Būvdarbi

 

Piegāde

 

Pakalpojumi

X

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņi: 65421623; 65407423;65424600

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

             natalija.fjodorova@ip.daugavpils.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Natālija Fjodorova - 65424600

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/41N

„Ēku logu stiklu, rāmju, ārējo skārda palodžu, stikloto galeriju mazgāšana Daugavpils pilsētas  izglītības iestāžu ēkās”

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Logu mazgāšanas pakalpojums Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības  iestāžu 4.pielikums) vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12, līdz 2018.gada 18.maijam plkst.14.00.
 2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 mēneši
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • finanšu piedāvājums, cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas sniedzēja personālu, materiāliem un tehnisko aprīkojumu, vajadzības gadījumā stalažu un pacēlāju nodrošināšanu;– 3.pielikums.

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

 

 

                                                                                                                     1.pielikums

Uzaicinājumam

Ēku logu stiklu, rāmju, ārējo skārda palodžu,

stikloto galeriju mazgāšana Daugavpils  pilsētas

Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ēkās”

 1. Nr.DPIP2018/____N

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā, „Ēku logu stiklu, rāmju, ārējo skārda palodžu, stikloto galeriju mazgāšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ēkās”, identifikācijas numurs DPIP 2018/______N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums

 


2.pielikums

Uzaicinājumam

Ēku logu stiklu, rāmju, ārējo skārda palodžu, 

stikloto galeriju mazgāšana Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ēkās”

 1. Nr.DPIP2018/____N     

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 1. Iepirkuma priekšmets:

Ēku logu stiklu, rāmju, ārējo skārda palodžu, stikloto galeriju mazgāšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ēkās .

 

 1. Adreses:

4.pielikums

 1. Pakalpojums sevī ietver:
  • Logu stiklu mazgāšana no ārpuses;
  • Logu rāmju mazgāšana no ārpuses;
  • Ārējo skārda palodžu mazgāšana;
  • Stikla galeriju mazgāšana no ārpuses.

 

 1. Pakalpojums veicams:
  • Pēc vajadzības visu gadu;
  • Pieteikumus logu mazgāšanai Pakalpojuma sniedzējs saņem elektroniski no iestādes un elektroniski apstiprina darba uzdevuma saņemšanu;
  • Pakalpojuma sniedzējs pēc darba uzdevuma saņemšanas apstiprināšanas darbu spēj uzsākt 3 (trīs) darba dienu laikā;
  • Pakalpojuma sniedzējs spēj nodrošināt pakalpojuma sniegšanu vismaz divos objektos (adresēs) vienlaicīgi;
  • Pakalpojuma veikšanas laiks ir saskaņojams ar darba uzdevumā norādīto iestādes kontaktpersonu;
  • Darba izpildes laiks darba dienās no pulksten 9.00 līdz 17.00;
  • Pakalpojums tiek sniegts ar pakalpojuma sniedzēja personālu, materiāliem un tehnisko aprīkojumu, vajadzības gadījumā nodrošinot stalažas un pacēlāju;
  • Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par LR likumdošanā un normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu saistībā ar piesaistītā personāla obligātajām veselības pārbaudēm, kvalifikāciju darbam augstumā, un citiem ar Darba aizsardzību saistītiem jautājumiem;
  • Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par izmantoto materiālu (ķīmisko līdzekļu) videi un cilvēkam nekaitīgumu, izmantoto piederumu un tehniskā aprīkojuma drošumu;
  • Pakalpojuma sniedzējs rēķinās ar to, ka logu vērtnes ēkām ir gan veramas, gan neveramas;
  • Logu maksimālais augstums no āra 14 m (četrpadsmit metri) un pamats ir asfalts, betona bruģis, grunts;
  • Pēc pakalpojuma sniegšanas Pakalpojuma sniedzējs iesniedz attiecīgās iestādes atbildīgai personai parakstīšanai Darba nodošanas-pieņemšanas aktu;
  • Abpusēji parakstīts Darba nodošanas-pieņemšanas akts ir apliecinājums kvalitatīvi izpildītam darbam, un pamats Pakalpojuma sniedzēja izrakstītā rēķina apmaksai.

 

 

3.pielikums

Uzaicinājumam

„Ēku logu stiklu, rāmju, ārējo skārda palodžu,

 stikloto galeriju mazgāšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un

 izglītības iestāžu ēkās”

 1. Nr.DPIP2018/_______N     
 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

(pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)

                                                                                                                                             

Iepazinušies ar iepirkuma „Ēku logu stiklu, rāmju, ārējo skārda palodžu, stikloto galeriju mazgāšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ēkās”, identifikācijas Nr.DPIP2018/___N noteikumiem un tehnisko specifikāciju, mēs piedāvājam veikt logu mazgāšanu par šādu cenu:

Nr. p/k

Pakalpojuma nosaukums

Daudzums

Mērvienība

Vienības cena EUR bez PVN

1.

Ēku logu stiklu, rāmju,  ārējo skārda palodžu, stikloto galeriju mazgāšana

1

m2

 

Kopā bez PVN

 

 

 

PVN 21%

 

 

Kopā ar PVN

 

Vārds, uzvārds:

 

Amata nosaukums:

 

Paraksts:

 

Datums:

 

 

4.pielikums

Uzaicinājumam

Ēku logu stiklu, rāmju, ārējo skārda palodžu,

stikloto galeriju mazgāšana Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu ēkās”

 1. Nr.DPIP2018/____N     

 

Izglītības iestāde

Adrese

Direktora /vadītāja vārds, uzvārds

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, LV-5401

Gunta Mālniece

Daugavpils Krievu vidusskola - licejs

Tautas ielā 59, Daugavpilī,

LV-5404

Irina Paura

Daugavpils 3.vidusskola

Raiņa ielā 30, Daugavpilī,

LV-5401

Vitālijs Azarevičs

Daugavpils Centra vidusskola

Kandavas ielā 17, Daugavpilī, LV 5401

Jurijs Visockis

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola

Komunālā ielā 2, Daugavpilī, LV-5418

Larisa Koževņikova

Daugavpils 9.vidusskola

18.Novembra ielā 47, Daugavpilī, LV 5401

Arturs Fedotovs

Daugavpils 10.vidusskola

Tautas ielā 11, Daugavpilī,

LV-5404

Valija Salna

Daugavpils 12.vidusskola

Kauņas ielā 8, Daugavpils LV5404

Elita Boliņa

Daugavpils 13.vidusskola

Valkas ielā 4A, Daugavpilī, LV-5417

Andžela Skutele

Daugavpils 15.vidusskola

Valkas ielā 4,

Daugavpilī, LV-5417

Anatolijs Gržibovskis

Daugavpils 16.vidusskola

Aveņu ielā 40

Daugavpilī, LV-5422

Olga Dukšinska

Daugavpils 17.vidusskola

Valmieras ielā 5, Daugavpilī, LV-5404

Šķinčs Ivars 

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

Varšavas ielā 2, Daugavpilī, LV-5404

Gaļina Smuļko

Daugavpils 11.pamatskola

Arhitektu ielā 10, Daugavpilī, LV-5410

Ina Meldere

Daugavpils Saskaņas pamatskola

Saules ielā 7, Daugavpilī,

LV-5401

Jeļena Vucēna

Daugavpils Vienības pamatskola

Ģimnāzijas ielā 32, Daugavpilī, LV-5401

Edīte Zdanovska

Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs

Abavas ielā 1, Daugavpilī, LV-5417

Marika Raičonoka

Daugavpils 1.speciālā pamatskola

18.Novembra ielā 197V, Daugavpilī, LV-5417

Roberts Antiņš

Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”

Tautas ielā 7, Daugavpilī,

LV-5404

Aina Jansone

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”

Parādes ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

 

Inguna Kokina

Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde

Stacijas ielā 45, Daugavpilī, LV-5403

Vija Moiseja

Daugavpils pilsētas 2.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, LV-5401

Vija Larionova

Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde

Raipoles ielā 8, Daugavpilī, LV-5422

Žanna Stašāne

Daugavpils pilsētas 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Podnieku ielā 1, Daugavpilī, LV-5401

Jekaterīna Jankovska

Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Stāvā ielā 41, Daugavpilī,

LV-5422

Galina Golubeva

Daugavpils pilsētas 7. pirmsskolas izglītības iestāde

Tartu ielā 8, Daugavpilī, LV-5422

Velta Kolpakova

Daugavpils pilsētas 8. pirmsskolas izglītības iestāde

Dobeles ielā 46, Daugavpilī, LV-5417

Leongina Garbačevska

9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Parādes ielā 15 B, Daugavpilī, LV-5401

Ināra Andrijauskiene

Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde

Strādnieku ielā 56, Daugavpilī, LV-5417

Ņina Kondratjeva

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde

Ķieģeļu ielā 15 A, Daugavpilī, LV-5449

Agafija Dubovska

Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde

Muzeja ielā 10, Daugavpilī, LV-5401

Skaidrīte Rebekina

Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde

18.Novembra ielā 85, Daugavpilī, LV-5404

Jeļena Kalmikova

Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestāde

Vienības ielā 36 A, Daugavpilī, LV-5401

Anna Rostova

Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

Ventspils ielā 2A, Daugavpils, LV-5404

Nadīna Ļahoviča

Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde

Stadiona ielā 6, Daugavpilī, LV-5401

Sima Maskaļune

Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde

Parādes ielā 5, Daugavpilī, LV-5401

Jeļizaveta Kazakova

Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde

Inženieru ielā 16, Daugavpilī, LV-5410

Jeļena Gridjuško

Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas izglītības iestāde

Jātnieku ielā 66, Daugavpilī, LV-5410

Tamāra Kurpniece

Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestāde

Poligona ielā 50, Daugavpilī, LV-5413

Oksana Groza

Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestāde

Smilšu ielā 100, Daugavpilī, LV-5410

Vadims Vasiļjevs

Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde

Muzeja ielā 9, Daugavpilī, LV-5401

Genovefa Fedorkiva

Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde

Šaurā ielā 20, Daugavpilī, LV-5410

Arvita Jukša

Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde

Bauskas ielā 104 A, Daugavpilī, LV-5417

Nataļja Isate

Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestāde

Liepājas ielā 37, Daugavpilī, LV-5404

Jeļena Konovalova

Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestāde

Vienības ielā 38 B, Daugavpilī, LV-5401

Anžela Dubovska

Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde

Tukuma ielā 47 A, Daugavpilī, LV-5417

Jeļizaveta Dupaka

Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde

Malu ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Mārīte Grigorjeva

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde

Gaismas ielā 9, Daugavpilī, LV-5414

Elita Ševčenko