Сейчас в Даугавпилсе

„Augstākstāvošo ES fondu atbildīgo iestāžu konstatēto defektu novēršana ES ietvaros realizētajos objektos – pārbūvētajās un jaunizbūvētajās ielās”

Последний раз информация обновлена 11.05.2021, 16:10
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Строительные работы
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
Дата публикации:
15.05.2018
Прикрепленные файлы:

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr

90009547852

Kontaktpersona

Oksana Grigorjeva

Tālruņa Nr.

65476321 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324

Darba laiks

Pirmdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdien, Trešdien, Ceturtdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 1. Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 20000.00 ar PVN;
 2. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
 3. Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz gada 31.oktobrim.
 4. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
 5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
  • Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
  • Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;
  • Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai; Tāme sastādāma saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN 142.p.6.
  • Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).
  • Attiecīgā tehniskā nodrošinājuma apliecinājums (Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem uzaicinājuma un tehniskajās specifikācijās norādīto darbu veikšanai (mašīnām, iekārtām, mehānismiem,utt.). 5.pielikumu.
  • Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
  • Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju pieredzi līdzīgu darbu veikšanā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

N.p. k.

Būvobjekta nosaukums, adrese

Līguma izpildes termiņš

Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi

Pasūtītājs,  kontaktpersona,

tālrunis

Līgumcena (EUR, bez PVN)

 • Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

Speciālisti

 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)

Vārds Uzvārds

kvalifikācijas apliecinoši dokumenti 

Pieredze objektos (gados)

Darba vieta

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3. (n)

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

 • Pretendenta piedāvātā atbildīgā darbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments ceļu darbu vadīšana (kopija)
 • Pretendentam ir jānodrošina darbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
 1. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.
 2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 18.maijam10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 221.kab.(juriste), Daugavpilī.

 

 

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

                                                                                            

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

„Augstākstāvošo ES fondu atbildīgo iestāžu konstatēto defektu novēršana  ES ietvaros realizētajos objektos – pārbūvētajās un jaunizbūvētajās ielās”, ID Nr.DPPI KSP 2018/39N

 

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties aptaujā;
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības;
 3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

 


 

2.pielikums

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Augstākstāvošo ES fondu atbildīgo iestāžu konstatēto defektu novēršana  ES ietvaros realizētajos objektos – pārbūvētajās un jaunizbūvētajās ielās

 

 1. Darba uzdevumi:

Veikt  ES realizētajos objektos konstatēto defektu novēršanu (kas nav garantijas saistību ietvaros)  pēc ES fondu atbildīgo iestāžu pārbaudes  norādījumiem. Darbu izpildes apjomi ir sadalīti pa objektiem. Pēc defektu novēršanas darbu izpildes tāmes darbu apjomus ir jānorāda pa objektiem.

 1. Darba apjomi:

ES realizētajos objektos, kuros beidzās garantijas saistības

(Imantas iela posmā no Daugavas ielas līdz Viestura ielai, Jātnieku iela posmā no Smilšu ielas līdz Vaiņodes ielai, Kauņas iela posmā no Jātnieku ielas līdz Miera ielai, A. Pumpura iela posmā no Puškina ielas līdz Arodu ielai, Vienības iela posmā no Cietokšņa ielas līdz Parādes ielai, Daugavpils cietokšņa infrastruktūra)

 

Nr.

p.k.

Darba nosaukums

 

Mērvienība

 

Daudz.

 

1

Esošo ceļa zīmju statņu līdzināšana

gab.

10,0

2

Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar auksto plastikātu

10,0

3

Ceļu drošības barjeru maiņa

m

30,0

4

Ceļu drošības barjeru līdzināšana

m

40,0

5

Gājēju norobežojošo nožogojumu demontāža

m

20,0

6

Gājēju norobežojošo nožogojumu izgatavošana un uzstādīšana

m

20,0

7

Gājēju norobežojošo nožogojumu remonts

m

15,0

8

Esošo statņu demontāža

gab.

10

9

Esošo ceļa zīmju demontāža

gab.

10

10

Ceļa zīmju ar statnēm  izgatavošana un uzstādīšana

gab.

10

11

Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm

gab.

10

12

Laukakmens bruģa demontāža

m2

20,0

13

Vecās grants pamatnes noņemšana līdz 10 cm, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km

m2

20,0

14

Cementa - smilts pamatnes izbūve, h = 15 cm

m2

20,0

15

Laukakmens bruģa izbūve

m2

20,0

16

Satiksmes organizācija un ceļa zīmju uzstādīšana

kompl.

5

17

Stādījumu atjaunošana

gab.

5

18

Koka mieta ar siksnu atjaunošana stādiem

gab

15

 

Veikt  ES realizētajos objektos, kuros darbojas garantijas saistības, bet  konstatētie defekti  nav garantijas saistību ietvaros

(Tranzītiela iela A13 Daugavpils pilsētas teritorijā, Daugavas iela, Cēsu iela posmā no Krasta ielas līdz Odu ielai un Odu ielas posmā no Cēsu ielas līdz Vidzemes ielai, Višķu iela posmā no Kauņas ielas līdz Mendeļejeva ielai,  Ventas iela un Vidzemes iela posmā no Ventas ielas līdz Skostu ielai, Varšavas iela posmā no 18.novembra ielas līdz Smilšu ielai, Liepājas iela posmā no 18.Novembra ielas līdz Avotu ielai)

 

Nr.

p.k.

Darba nosaukums

 

Mērvienība

 

Daudz.

 

1

Esošo ceļa zīmju statņu līdzināšana

gab.

10

2

Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar auksto plastikātu

10,0

3

Ceļu drošības barjeru maiņa

m

30,0

4

Ceļu drošības barjeru līdzināšana

m

40,0

5

Gājēju norobežojošo nožogojumu demontāža

m

20,0

6

Gājēju norobežojošo nožogojumu izgatavošana un uzstādīšana

m

20,0

7

Gājēju norobežojošo nožogojumu remonts

m

15,0

8

Esošo statņu demontāža

gab.

10

9

Esošo ceļa zīmju demontāža

gab.

10

10

Ceļa zīmju ar statnēm  izgatavošana un uzstādīšana

gab.

10

11

Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm

gab.

10

12

Laukakmens bruģa demontāža

m2

20,0

13

Vecās grants pamatnes noņemšana līdz 10 cm, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km

m2

20,0

14

Cementa - smilts pamatnes izbūve, h = 15 cm

m2

20,0

15

Laukakmens bruģa izbūve

m2

20,0

16

Betona apmaļu CA100.30.15 demontāža un utilizācija

m

20,0

17

Betona apmaļu BR 100.30.15 uzstādīšana uz šķembu pamata, tai skaitā slīpas, nostiprinot ar betonu C30/37

m

20,0

18

Satiksmes organizācija un ceļa zīmju uzstādīšana

kompl.

5

19

Stādījumu atjaunošana

gab.

5

20

Koka mieta ar siksnu atjaunošana stādiem

gab

15

 

 

 1. Īpašie noteikumi:

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

3.2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2017”, „Vispārīgie būvnoteikumi” un „Būvniecības likums”.

3.3. Darbus veikt atbilstoši „Ceļa specifikācija 2017” 7.8. p.p. „Ceļa horizontālie apzīmējumi”;

3.4. Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos ceļa posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā un nodrošina ceļa zīmju uzstādīšanu būvuzņēmējam, kā arī saskaņot darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

3.5. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas  un objekta mobilizācijas darbi.

 

 1. Darbu izpildes termiņš:

Līdz 2018.gada 31.oktobrim

           

 1. Garantijas laiks:

3 gadi.  

 

    

 1. 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2018.gada 15.maija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Augstākstāvošo ES fondu atbildīgo iestāžu konstatēto defektu novēršana  ES ietvaros realizētajos objektos – pārbūvētajās un jaunizbūvētajās ielās”, ID Nr.DPPI KSP 2018/39N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 


4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils,

                                                                                                  LV-5401, Latvija

 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMS

 

UZAICINĀJUMĀ

“ Augstākstāvošo ES fondu atbildīgo iestāžu konstatēto defektu novēršana  ES ietvaros realizētajos objektos – pārbūvētajās un jaunizbūvētajās ielās”, ID Nr.DPPI KSP 2018/39N

 

 

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

 

 

 • pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
 • tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

 

 

 

 

Datums______________

 

 

 

 

 

 

Paraksts

 

 

 

 

 

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

 

5.pielikums

 

PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

 

Augstākstāvošo ES fondu atbildīgo iestāžu konstatēto defektu novēršana  ES ietvaros realizētajos objektos – pārbūvētajās un jaunizbūvētajās ielās”, ID Nr.DPPI KSP 2018/39N

 

Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri

Daudzums

/gab./

Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri

Ražotājvalsts, izgatavošanas gads

Tehniskais stāvoklis

 

Piederība (īpašums vai noma/)

n

 

 

 

 

 

N+1