Сейчас в Даугавпилсе

„Būru kompleksa piegāde ar montāžu zookultūras uzturēšanai Latgales zoodārzā”

Последний раз информация обновлена 11.05.2021, 16:10
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs”
Дата публикации:
15.05.2018
Прикрепленные файлы:

„Būru kompleksa piegāde ar montāžu zookultūras uzturēšanai Latgales zoodārzā” piešķiršanas tiesībām
 
1. Pasūtītājs:  Pasūtītāja nosaukums Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs” Adrese Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 Reģistrācijas Nr. 90000705874 Kontaktpersonas tehniskos jautājumos Dr.biol. Mihails Pupiņš, mob.29621191; Dr.biol. Valērijs Vahruševs, tālr.65426789, mob.26392518 Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos Lietvedis Aivars Rimicāns mob.28389563,  e-pasts: tycoon4@inbox.lv;
 
2. Iepirkuma priekšmets: Būru kompleksa piegāde ar montāžu zookultūras uzturēšanai Latgales zoodārzā 3. Paredzamā līgumcena: Tiks noteikta pēc piedāvājumu izvērtēšanas – piedāvājumā jāiekļauj visu ierīču, materiālu un montāžas darbu cenu, visus nodokļus un citus obligātus vai saistošus maksājumus. 4. Samaksas kārtība: 4.1. Samaksa tiks veikta pārskaitījuma veidā uz norādīto bankas kontu pēc pretendenta Būru kompleksa piegādes ar montāžu un sastādītā preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.  4.2. Pēc līguma noslēgšanas var būt izmaksāts avanss līdz 30% no līguma summas. 5. Iepirkuma nosacījumi: 5.1. Precīzs preces apraksts ir noteiks 1.pielikumā: Tehniskā specifikācija un telpas plāns.  5.2. Nepieciešamo materiālu iegādi un darbus veic pakalpojumu veicējs līgumā noteiktajā kārtībā.  5.3. Sagatavotu izcenojumu par tehniskajā specifikācijā minētajiem precēm un to montāžu norādītajā objektā sastāda un iesniedz konkursa dalībnieks.  5.4. Pieņemšanas – nodošanas aktu sastāda Pretendents (pardēvejs) un apstiprina Pasūtītājs.  5.5. Preču detalizēta apspriešana tiks veikta pēc līguma slēgšanas. Līgumā un preču apjomā vai raksturā ir iespējamas nenozīmīgas izmaiņas atkarībā no jauno materiālu vai tehnoloģiju izvēles nemainoties līguma summai. Pat būtiskām izmaiņām tiks noslēgtas papildus vienošanās. 6. Līguma izpildes termiņš (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais):  6.1. Ne vēlāk, ka četru mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas. 6.2. Līdz tiek izlietota līguma summa. 6.3. Līdz jauna iepirkuma rezultātā tiks izvēlēts jauns pakalpojuma sniedzējs. 
 2
7. Līguma izpildes vieta: 7.1. Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401, Latvija. 7.2. Pretendenti var iepazīties ar Līguma izpildes vietu, ierodoties Latgales zoodārzā no plkst. 10.00 līdz 14.00 līdz 2018.gada 29.maijam pēc adreses Vienības iela 27, Daugavpils,  LV-5401, Latvija iepriekš saskaņojot vizīti ar kontaktpersonām tehniskajos jautājumos. 8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:  8.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 8.2.Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija; 8.3. Pretendentam ir laba pieredze būru endotermiem dzīvniekiem no salīmētā stikla un sieta piegādē vai izveidē, Pasūtītājs var apskatīt tā darbus. 9. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: 9.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai.       9.2. Finanšu - tehniskais piedāvājums (3.pielikums): bez nerūsējoša tērauda būru stalažas. - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. - Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli. 10. Piedāvājuma izvēles kritēriji: 10.1. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 10.2. Atbilstība dzīvnieku uzturēšanas normām un labklājībai, darba ar dzīvniekiem drošībai un ergonomiskumam. 11. Piedāvājums iesniedzams: - Līdz 2018.gada 29.maija, plkst.17.00 pēc adreses Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 personīgi vai pa pastu; - Līdz 2018.gada 29.maija, plkst.17.00 elektroniski uz norādīto kontaktpersonas e-pastu: tycoon4@inbox.lv (Word, Excel formātos *doc, *docx, *xls, *xlsx) 12. Aptaujas rezultāti tiks paziņoti:  12.1. Trīs darba dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 12.2. Paziņojums par rezultātiem būs sniegts telefoniski vai elektroniski. PIELIKUMĀ: 1. Tehniskā specifikācija  un telpu plāns 2. Pieteikums dalībai aptaujā 3. Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma