Сейчас в Даугавпилсе

„Daugavpils pilsētas stadiona “Esplanāde” mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukuma uzturēšana”

Последний раз информация обновлена 10.08.2020, 17:23
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”
Дата публикации:
14.06.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Iestādes nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”

Adrese

Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90011647754

Kontaktpersona

(amats, vārds, uzvārds)

 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” juriskonsulte Valērija Petrova

Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts

Valērija Petrova tālr.: 65424233, e-pasts: sport@daugavpils.lv

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPISP_2018_07N.
 2. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: gada 14.jūnijs.

Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Daugavpils pilsētas stadiona “Esplanāde” mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukuma uzturēšana;

 1. Līguma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 20.novembrim vai līdz tiek sasniegta līguma summa.
 2. Veicamo preču piegāde:pielikumā (tehniskajā specifikācijā).
 3. Paredzamā līgumcena: līdz 00 euro bez PVN.
 4. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājuma vienību kopsumma ar viszemāko cenu.
 5. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (2.pielikums).
 6. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 19.jūnijam, plkst.12:00 personiski pēc adreses Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401, 2.stāvā, 302.kab. vai skenētā veidā uz sport@daugavpils.lv
 7. Citi nosacījumi:

10.1. Pakalpojums tiks veikt pa daļām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2 Pretendentam jābūt pieredzei šāda veida pakalpojumu sniegšanā vismaz 2 gadus.

 

Ziņojuma pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 2. Pieteikums
 3. Pretendenta piedāvājums.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” juriskonsulte  Valērija Petrova

______________        

 

Daugavpilī, 2018.gada 14.jūnijā
1. Pielikums

“Daugavpils pilsētas stadiona “Esplanāde” mākslīgā

seguma ar gumijas granulām laukuma uzturēšana”

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

Daugavpils pilsētas stadiona “Esplanāde” mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukumu uzturēšana.

 

            Pakalpojuma un līguma izpildes termiņš ir no 2018. gada 18. jūnija līdz 2018. gada 20. novembrim saskaņā ar Pakalpojuma grafiku:

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Darbi/

nedēļa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

                                                   

2

                                               

n

n

3

                                                   

4

                                                   
                                                     
 

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Darbi/

nedēļa

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1

                   

n

                             

2

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

         

3

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

         

4

   

n

         

n

       

n

     

n

               

 

Pakalpojuma izpildes ietvaros veicamie darbi (saskaņā ar grafiku):

 

Nr.p.k.

Darbi

Izpildes periodiskums

Mērvienība

Daudzums

1.

Apstrāde ar rotējošo birsti, padziļināta tīrīšana, gumijas  granulu pildījuma papildināšana

Ar birstes palīdzību laukums jāiztīra līdz zemākiem slāņiem, gumijas granulas jāatdala no atkritumiem un jāatgriež atpakaļ laukumā, kā arī jāpaceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. Pēc tīrīšanas segums jāpapildina ar gumijas granulu pildījumu. Gumijas pildījums tiek vienmērīgi iepildīts tā, lai šķiedru gali būtu no 18 līdz 22 mm virs pildījuma, savērptās šķiedras segumam 10-16 mm virs pildījuma. Pildāmā materiāla daudzums ir atkarīgs no laukuma lietošanas intensitātes un laukuma vispārējā stāvokļa, vidēji 1 metriskā tonna uz 1500m2 pēc gada lietošanas. Segumu papildināt ar to pašu granulu veidu, kā laukuma ieklāšanas procesā, pretējā gadījumā var rasties neparedzētas ķīmiskas reakcijas starp dažādajiem materiāliem. Izmantot TurfSoft vienmērīgai gumijas granulu piebēršanai laukuma problemātiskajās vietās – 11 m soda sitienu zonā, stūra sitienu zonā un soda laukumā. Kā arī pārējā laukumā kur nepieciešams.

2 reizes līguma darbības laikā

m2

 

Saskaņā ar objekta izmēru

2.

Apstrāde ar birsti, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī

Ar izlīdzinošo birsti un gružu savācēju, lai novērstu to, ka laukums kļūst netīrs, sablietēts un, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī.

72 reizes līguma darbības laikā (3-4 reizes nedeļā, atkarībā no noslogojuma)

m2

 

Saskaņā ar objekta izmēru

3.

Apstrāde ar granulu irdinošo grābekli 

Ar birsti un granulu irdinošo grābekli. Irdinātāju adatas jānoregulē tā, lai tā adatas neiegrimtu granulās vairāk par 10mm. Izmantot ierīci ar precīzu adatu augstuma regulēšanas skalu. Maksimālais adatu garums apstrādes laikā nedrīkst pārsniegt 10mm, biezums 3 mm. Granulu irdināšanu veikt tikai sausos laika apstākļos. Laukumu jākopj sablīvēto gumijas granulu irdināšanai. Irdināšanas posmā izmantot magnētiskās plāksnes, kas piesaista jebkādus metāliskus priekšmetus no seguma virsmas tā apstrādes laikā, lai nepasliktinātu laukuma stāvokli.

10 reizes līguma darbības laikā

m2

Saskaņā ar objekta izmēru

4.

Aļģu likvidēšana, orgānisku un cietu atkritumu savākšana

10 reizes līguma darbības laikā

m2

Saskaņā ar objekta izmēru

 

Mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukumu saraksts:

 

Iestāde

Iestādes adrese

Laukuma izmērs m2

Stadions “Esplanāde

Stadiona iela 1, Daugavpils

8000

 

Pretendentam jābūt pieejamas (īpašumā, valdījumā, lietošanā) sekojošas laukumu kopšanas mašīnas un iekārtas:

 

 

1. Rotējošā birste ar atkritumu savākšanu.

Rotējošā birste lietojama retāk, veicot laukuma padziļināto tīrīšanu. Ar birstes palīdzību laukums tiek iztīrīts līdz zemākiem slāņiem gumijas granulas tiek atdalītas no atkritumiem un tiek atgrieztas atpakaļ laukumā, kā arī paceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī.

 

2. Tvertne granulu piebēršanai.

Tvertne tiek izmantota vienmērīgai gumijas granulu piebēršanai laukuma problemātiskajās vietās – 11 m soda sitienu, stūra sitienu un soda laukumā. Kā arī pārējā laukumā kur nepieciešams.

 

3. Rokas rotējošā birste.

Iekārta mazu laukumu kopšanai kuriem nav iespējams piekļūt ar lielāku tehniku, vārtu u.c. citu ierobežojumu dēļ. 

 

 

 

 

 

Kopējais mašīnas un iekārtu svars nedrīkst pārsniegt 5 metriskās tonnas. Maksimālā riteņa slodze nedrīkst pārsniegt 2 tonnas uz riteņa. Mašīnām ir jābūt ar pneimatiskām riepām, kas nodrošina slodzes sadalījumu.

 

 

Pretendentam cenā jāiekļauj visas izmaksas: apkopes izmaksas, transporta izdevumi, granulu iegāde u.c.

 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

 “Sporta pārvalde” juriskonsulte                                                        V.Petrova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pielikums

“Daugavpils pilsētas stadiona “Esplanāde” mākslīgā

seguma ar gumijas granulām laukuma uzturēšana”

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

 

Komersants_________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________

Juridiskā adrese _________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________

 

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

 

Bankas rekvizīti _______________________________________________________________

 

 tā direktora [vadītāja, valdes priekšsēdētāja] ar paraksta tiesībām [vārds, uzvārds] personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties aptaujā (tirgus izpētē) „”, identifikācijas Nr. DPPISP_2018_07N, piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
  • pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi Vispārīgās vienošanās izpildei;
  • tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
  • apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

 1. Pielikums

“Daugavpils pilsētas stadiona “Esplanāde” mākslīgā

seguma ar gumijas granulām laukuma uzturēšana”

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

 

            Iepazinušies ar iepirkuma “Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukumu uzturēšana”, identifikācijas numurs DPPISP_2018_07N, nolikumu, mēs piedāvājam Jums no 2018.gada 18.jūnija līdz 2018.gada 20.novembrim, sniegt Tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu, saskaņā ar Pakalpojuma grafiku:

 

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Darbi/

nedēļa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

                                                   

2

                                               

n

n

3

                                                   

4

                                                   
                                                     
 

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Darbi/

nedēļa

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1

                   

n

                             

2

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

         

3

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

 

n

         

4

   

n

         

n

       

n

     

n

               

 

            Iepazinušies ar iepirkuma “Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukumu uzturēšana”, identifikācijas numurs DPPISP_2018_07N, nolikumu, mēs piekrītam līguma izpildē ievērot sekojošas prasības:

 

Nr.p.k.

Prasība

Pretendenta piedāvājums (atbilstoši prasībai)

1.

Apstrāde ar rotējošo birsti, padziļināta tīrīšana, gumijas  granulu pildījuma papildināšana

Ar birstes palīdzību laukums jāiztīra līdz zemākiem slāņiem, gumijas granulas jāatdala no atkritumiem un jāatgriež atpakaļ laukumā, kā arī jāpaceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. Pēc tīrīšanas segums jāpapildina ar gumijas granulu pildījumu. Gumijas pildījums tiek vienmērīgi iepildīts tā, lai šķiedru gali būtu no 18 līdz 22 mm virs pildījuma, savērptās šķiedras segumam 10-16 mm virs pildījuma. Pildāmā materiāla daudzums ir atkarīgs no laukuma lietošanas intensitātes un laukuma vispārējā stāvokļa, vidēji 1 metriskā tonna uz 1500m2 pēc gada lietošanas. Segumu papildināt ar to pašu granulu veidu, kā laukuma ieklāšanas procesā, pretējā gadījumā var rasties neparedzētas ķīmiskas reakcijas starp dažādajiem materiāliem. Izmantot TurfSoft vienmērīgai gumijas granulu piebēršanai laukuma problemātiskajās vietās – 11 m soda sitienu zonā, stūra sitienu zonā un soda laukumā. Kā arī pārējā laukumā kur nepieciešams.

 

Izpildes periodiskums: divas reizes (līguma darbības laikā).

 

Mērvienība: m2

 

Daudzums: saskaņā ar objekta izmēru.

 

2.

Apstrāde ar birsti, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī

Ar izlīdzinošo birsti un gružu savācēju, lai novērstu to, ka laukums kļūst netīrs, sablietēts un, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī.

 

Izpildes periodiskums: 72 reizes (līguma darbības laikā)

 

Mērvienība: m2

 

Daudzums: saskaņā ar objekta izmēru.

 

3.

Apstrāde ar granulu irdinošo grābekli 

Ar birsti un granulu irdinošo grābekli. Irdinātāju adatas jānoregulē tā, lai tā adatas neiegrimtu granulās vairāk par 10mm. Izmantot ierīci ar precīzu adatu augstuma regulēšanas skalu. Maksimālais adatu garums apstrādes laikā nedrīkst pārsniegt 10mm, biezums 3 mm. Granulu irdināšanu veikt tikai sausos laika apstākļos. Laukumu jākopj sablīvēto gumijas granulu irdināšanai. Irdināšanas posmā izmantot magnētiskās plāksnes, kas piesaista jebkādus metāliskus priekšmetus no seguma virsmas tā apstrādes laikā, lai nepasliktinātu laukuma stāvokli.

 

Izpildes periodiskums: 10 reizes (līguma darbības laikā)

 

Mērvienība: m2

 

Daudzums: saskaņā ar objekta izmēru.

 

4.

Aļģu likvidēšana, organisku un cietu atkritumu savākšana

 

Izpildes periodiskums: 10 reizes (līguma darbības laikā)

 

Mērvienība: m2

 

Daudzums: saskaņā ar objekta izmēru.