Сейчас в Даугавпилсе

„Baneru izgatavošana un piegāde Līgo un Jāņu vasaras saulgriežu svētku noformējumam Daugavpils pilsētā”

Последний раз информация обновлена 10.08.2020, 17:23
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
Дата публикации:
15.06.2018
Прикрепленные файлы:

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr

90009547852

Kontaktpersona

Tatjana Livčāne

Tālruņa Nr.

65476479 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324

Darba laiks

Pirmdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdien, Trešdien, Ceturtdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 1. Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000.00 bez PVN;
 2. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
 3. Līguma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 21.jūnijam no līguma noslēgšanas dienas.
 4. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
 5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
  • Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.
  • Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;
  • Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai;
  • Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).
  • Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.
 2. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.
 3. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 18.jūnijam plkst. 10:00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 221.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.____________”.

 

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

                                                                                           

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

„Baneru izgatavošana un piegāde Līgo un Jāņu vasaras saulgriežu svētku noformējumam Daugavpils pilsētā”, ID Nr.DPPI KSP 2018/58N

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties aptaujā;
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības;
 3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

 


 

2.pielikums

 

    Tehniskā specifikācija

 

Baneru izgatavošana un piegāde Līgo un Jāņu vasaras saulgriežu svētku noformējumam Daugavpils pilsētā

 

 1. Darba uzdevums:

Veikt baneru izgatavošanu un piegādi Līgo un Jāņu vasaras saulgriežu svētku noformējumam Daugavpils pilsētā

 

 1. Darba apjomi:

 

Nr. p.k.

Izgatavojamās un piegādājamās preces raksturojošie parametri

Mērvienība

Daudzums

1.

Baneru skatuves noformējumam (600 cm x 200 cm) izgatavošana

skaits

1

2.

Baneri objektam Vienības laukumā ( 338cm x 292cm) izgatavošana

skaits

4

3.

Noformējuma objekta montāža Vienības laukumā

skaits

1

 

 1. Izgatavojamo un piegādājamo preču tehniskās prasības:
 • Precēm ir jābūt rūpnieciski izgatavotām un iepriekš neekspluatētām;
 • Baneru skatuves noformējumam jāizgatavo no PVC (PVH) auduma (skat. 1.pielikumu);
 • Banerim skatuvei augšējā malā un visos stūros jāiestrādā kniežu stiprinājumi.
 • Baneri objektam Vienības laukumā jādrukā uz PVC (PVH) auduma (skat. 2. pielikumu). Tie jānostiprina uz esošiem tērauda konstrukciju kubiem (300cm x 112cm x 112cm). Baneru visās malās jāiestrādā kniežu stiprinājumi.
 • Līgo svētku noformējuma objekts jānovieto uz apļa Vienības laukumā, saskaņojot ar pilsētas galveno mākslinieku.

 

 1. Speciālās prasības:
 • Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par izgatavojamo un piegādājamo preču atbilstību noslēgtā līguma prasībām, tehniskajai specifikācijai vai tās kvalitātei, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu ekspertu un negatīva vērtējuma gadījumā preces noraidīt un atgriezt Piegādātājam. Izmaksas, kas rodas eksperta vērtējuma rezultātā saistībā ar preču noraidīšanu un atgriešanu, ir jāsedz preču Piegādātājam.

 

 1. Piegādāto preču pieņemšana: tiek sastādīts preces pieņemšanas - nodošanas akts trijos eksemplāros, kurā tiem norādīts faktiski preču apjoms, t.sk. pievienot fotofiksaciju par izpildītiem darbiem un izgatavotiem precēm saskaņā ar darba apjomiem. Abpusēji parakstīts preces pieņemšanas - nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un apmaksas veikšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski piegādātām precēm.

 

 1. Piegādes termiņš un vieta:

- Baneri skatuvei - piegādes termiņš līdz 2018.gada 21.jūnijam, piegādes vieta – Rīgas ielā 22A , Daugavpilī – Latviešu kultūras centrā.

- Baneri  objektam Vienības laukumā – montāža līdz 2018.gada 21.jūnijam.

 

 

 

 

 


 1. 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2018.gada 15.jūnija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Baneru izgatavošana un piegāde Līgo un Jāņu vasaras saulgriežu svētku noformējumam Daugavpils pilsētā”, ID Nr.DPPI KSP 2018/58N

”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 


TĀME

Baneru izgatavošana un piegāde Līgo un Jāņu vasaras saulgriežu svētku noformējumam Daugavpils pilsētā”, ID Nr.DPPI KSP 2018/58N

 

Nr.p.k.

Darbu nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības cena, EUR

Kopā (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

PVN 21%:

 

Pavisam kopā:

 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils,

                                                                                                  LV-5401, Latvija

 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMS

 

UZAICINĀJUMĀ

“ Baneru izgatavošana un piegāde Līgo un Jāņu vasaras saulgriežu svētku noformējumam Daugavpils pilsētā”, ID Nr.DPPI KSP 2018/58N

 

 

 

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

 

 

 • pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
 • tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

 

 

 

 

Datums______________

 

 

 

 

 

 

Paraksts

 

 

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.