Сейчас в Даугавпилсе

„Elektronisko sakaru pakalpojumu (Datu pārraides kanālu nodrošināšana)”

Последний раз информация обновлена 10.08.2020, 17:23
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”
Дата публикации:
15.06.2018
Прикрепленные файлы:

1.    Uzaicinājuma pamatojums:

 Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja  kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par  10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

 

2.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr

90009547852

Kontaktpersona

Sņežana Afanasjeva

Tālruņa Nr.

65476325 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474

Darba laiks

Pirmdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdien, Trešdien, Ceturtdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdien

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 1. Iepirkuma priekšmets sadalīts desmit daļās(pielikums Nr.2).
 2. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu uz vienu vai vairākām daļām ( uz katru

       daļu atsevišķi). Uz katru no daļām ir iesniedzams tikai viens atsevisķs piedāvājums.        

       Ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmets ir sadalīts desmit daļās, Pasūtītājs pieņem lēmumu

  slēgt  iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi. Pasūtītājs paziņojumu par iepirkuma

  procedūras  rezultātiem var nosūtīt attiecībā uz katru daļu atsevišķi. Līgumi ir noslēdzami

       par katru daļu atsevišķi.

 1. Paredzamā kopējā līgumcena:līdz 4 500.00 bez PVN.
 2. Iepirkuma priekšmeta vienas daļas vidējā piedāvātā abonēšanas maksa mēnesī nedrīkst pārsniegt EUR 50,00

       (piecdesmit euro 00 euro centi).  

 1. Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)
 2. Pakalpojumu nodrošināšanas termiņš: no 2018.gada 05.jūlija līdz 2019.gada 31.martam.
 3. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
 4. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

10.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 11.punktā pieprasītiem dokumentiem.

 1. Iesniedzamie dokumenti:

11.1.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

11.2.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

11.3.Finanšu piedāvājums un izmaksu Tāme.  

11.4.Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas.

11.5.Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izsniegta elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas apliecība (kopija).

11.6.Pretendenta sagatavots apliecinājums, ka pretendenta rīcībā ir kvalificēts personāls un materiāltehniskais nodrošinājums videonovērošanas sistēmas datu pārraides pakalpojumu kvalitatīvai sniegšanai atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

11.7.Informācija par pretendenta galveno personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

Speciālisti

 (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem)

Vārds Uzvārds

kvalifikācijas apliecinoši dokumenti (sertifikāta nr.)

Pieredze objektos (gados)

Darba vieta

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3. (n)

 

 

 

 

n+1

 

 

 

 

11.8.Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts.

11.9.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

 1. 12. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā

        informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

        12.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

  12.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

  12.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2018/59N.

         12.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

 1. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.
 2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 19.jūnijam plkst.14.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 223.kab, Daugavpilī.

 

15.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne, Tāme.

Pielikums Nr.4 APLIECINĀJUMA VEIDNE

 

 

 

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils

                                                                                           

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

 

Elektronisko sakaru pakalpojumu (Datu pārraides kanālu nodrošināšana)”, ID Nr.DPPI KSP 2018/59N

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties aptaujā;
 2. Apņemas ievērot aptaujas prasības;
 3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

 

 


 

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

Elektronisko sakaru pakalpojumam

(Datu pārraides kanālu nodrošināšana)

 1. Uzdevums:

Nodrošināt Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmai elektronisko sakaru pakalpojumus (datu pārraides kanālus).

                                                                                                                                                 

 1. Objektu saraksts:

Nr.

Mezgla Nr.

Punkts N.1

Punkts Nr.2

VK Skaits

Pieslēguma garantētais ātrums, Mbps no P1 līdz P2 (INBOUND)

Pieslēguma garantētais ātrums, Mbps no P2 līdz P1 (OUTBOUND)

GPS koordinātas

1.daļa

74

Stropu estrāde. Mezgls 74.

Muzeja iela 6

2

60

24

55.892195, 26.566366

2.daļa

63

Stropu promenāde. Mezgls 63.

Muzeja iela 6

1

30

12

55.920833, 26.581751

3.daļa

64

Stropu promenāde. Mezgls 64.

Muzeja iela 6

5

150

60

55.904845, 26.586907

4.daļa

68

18.Novembra un Jelgavas ielu krustojums. Mezgls 68.

Muzeja iela 6

3

90

36

55.876254, 26.549599

5.daļa

69

Jātnieku un Smilšu ielu krustojums. Mezgls 69.

Muzeja iela 6

3

90

36

55.889487, 26.552334

6.daļa

70

Lāčplēša un Mihoelsa ielu krustojums. Mezgls 70.

Muzeja iela 6

3

90

36

55.870908, 26.522622

7.daļa

71

Kandavas un Vienības ielu krustojums . Mezgls 71.

Muzeja iela 6

1

30

12

55.873043, 26.512495

8.daļa

72

Parkā Ķīmijā pie veikala "Beta" no Jātnieku ielas puses.  Mezgls 72.

Muzeja iela 6

1

30

12

55.893919, 26.559191

9.daļa

73

Lielā, Komunālā un Dostojevska ielu krustojumā.  Mezgls 73.

Muzeja iela 6

1

30

12

55.864767, 26.503783

10.daļa

75

Porohovkas parkā.  Mezgls 75.

Muzeja iela 6

1

30

12

55.894136, 26.557109

 

 1. Tehniskas prāsības:

 

      1.Nodrošināt datu pārraides kanālus atbilstoši noradītajam prasībām;

       2.Pakalpojumu sniedzējs nodrošina aizsargātu sakaru kanālu (video datu aizsardzība) izdalītā VLAN1 (izdalītā virtuālā lokālā tīklā), garantējot trešo personu tam piekļūšanas neiespējamību;

   3.Paredzēt iespēju organizēt aizsargātu sakaru kanālu (apsardzes signalizācijas datu aizsardzība) izdalītā VLAN2 (izdalītā virtuālā lokālā tīklā), garantējot trešo personu tam piekļūšanas neiespējamību;

   4.Piekļūšana tiek veikta pēc protokola TCP/IP.

   5.Nodrošināt datu pārraides tīkla bojājumu reģistrāciju, ar IP-adresa, laika un bojājumu iemesla noradīšanu, ka arī paredzēt katru mēnesī augstāk noradītas informācijas automātisku nosūtīšanu uz e-pastu dpppvideo@daugavpils.lv;

   6.Nodrošināt visu uzstādīto ierīču darbspēju, ņemot vērā apkārtējas vides apstākļos;

   7.Katru mēnesī izveidot atskaiti par katra VLANa IP-adresa datu pārraides apjomu tekstā un grafiskā formātā;

   8.Nodrošināt Pasūtītājam tehnisko palīdzību visu diennaktī;

   9.Gadījumā, ja datu pārraides kanāls ir bojāts vai saņemto elektronisko sakaru kvalitāte nav apmierinoša, tad Izpildītājam jānovērš bojājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 6 stundu dienas laikā un 12 stundas nakts laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, reakcijas laiks no pieteikuma saņemšanas brīža 1 stunda.

   10.Videonovērošanas sistēma atrodas Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas lietošanā

Kontaktpersona – Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas jaunākā inspektore –

Irina Stašāne t.27896324;

 

 1. Pakalpojumu nodrošināšanas termiņš

No 2018.gada 05.jūlija līdz 2019.gada 31.martam.

 

 1. Īpašie noteikumi:

Pretendentam jābūt  dokumentiem, kas apliecina tiesības nodrošināt šos pakalpojumus un pieredzei šajā jomā.

 

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere                                                                                            S. Afanasjeva

 

Saskaņoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Vadītāja vietnieks                                                                                      A.Džeriņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2018.gada 15.jūnija uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

 

 

 

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Elektronisko sakaru pakalpojumu (Datu pārraides kanālu nodrošināšana)”, ID Nr.DPPI KSP 2018/59N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 


TĀME

UZAICINĀJUMĀ

Elektronisko sakaru pakalpojumu (Datu pārraides kanālu nodrošināšana)”, ID Nr.DPPI KSP 2018/49N

 

 

Nr.p.k.

Mezgla Nr.

Punkts Nr.1

Punkts Nr.2

Videokameru skaits

Pieslēguma garantētais ātrums, Mbps no P1 lídz P2

(INBOUND)

Pieslēguma garantētais ātrums, Mbps no P1 lídz P2

(OUTBOUND)

Abonēšanas maksa mēnesī

(EUR

bez PVN)

Abonēšanas maksa par termiņu no 05.07.2018.-31.03.2019.)

 (EUR

bez PVN)

 

 

 

 

 

 

 

Kopā bez PVN

 

 

 

 

 

 

 

 

PVN 21%

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā ar PVN 21%

 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

 

                 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

 


4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

 

                                                                                                  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  Saules iela 5A, Daugavpils,

                                                                                                  LV-5401, Latvija

 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMS

 

UZAICINĀJUMĀ

Elektronisko sakaru pakalpojumu (Datu pārraides kanālu nodrošināšana)”, ID Nr.DPPI KSP 2018/59N

 

 

 

 

 

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

 

 

 • pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
 • tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

 

 

 

 

Datums______________

 

 

 

 

 

 

Paraksts

 

 

 

 

 

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.