Сейчас в Даугавпилсе

„PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠANAS TERITORIĀLAJAM CENTRAM”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs
Дата публикации:
19.06.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

Adrese

18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413

Reģ.Nr.

90000065913

Kontaktpersona

Irina Samule, tālr.: 65432176, e-pasts: daugavpilspansionats@apollo.lv

Darba laiks

no 8:00 līdz 16:30

 

 1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums: 2018.gada 19.jūnija
 2. Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram.
 3. Iepirkums ir sadalīts daļās:

      1.daļa – Piena produktu piegāde;

      2.daļa – Dārzeņu piegāde.

 1. Paredzamā līgumcena:

      1.daļa – Piena produktu piegāde – līdz 9200,00 EUR (bez PVN);

      2.daļa – Dārzeņu piegāde – līdz 700,00 EUR (bez PVN).

 1. Precīzs piena produktu apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums). Pretendents piegādā Pasūtītājam piena produktus ar savu transportu saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu.

Precīzs dārzeņu apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (5.pielikums). Pretendents piegādā Pasūtītājam dārzeņus ar savu transportu saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu.

 

 1. Līguma izpildes termiņš: (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais):
 • līdz brīdim, kad centralizētā iepirkuma rezultātā tiks noslēgts attiecīgais preču piegādes līgums, vai
 • līdz tiek izlietota līguma summa

 

 1. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

8.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

8.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija;

8.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav VID administrēto nodokļu (nodevu)  parādu, kas kopsummā  pārsniedz 150 euro.

 1. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

       9.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai (piena produktu piegāde) , 4.pielikumā norādītajai formai (dārzeņu piegade).

       9.2. Finanšu - tehniskais piedāvājums (3., 6.pielikums):

            9.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

            9.2.2. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 1. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.
 2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 25.jūnijam, plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, 6.kab., vai uz e-pastu:daugavpilspansionats@apollo.lv

 

 1. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mājas lapā www.dpsatc.lv un pilsētas domē mājas lapā www.daugavpils.lv

 

Pielikumā:

 1. Pieteikums piena produktu piegādei;
 2. Tehniskā specifikācija piena produktu piegādei;
 1. Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma piena produktu piegādei;
 1. Pieteikums dārzeņu piegādei;
 2. Tehniskā specifikācija dārzeņu piegādei;
 1. Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma dārzeņu piegādei.

 

Ziņojums sagatavots 19.06.2018.

 

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja_________________________Irina Samule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.DAĻA – PIENA PRODUKTU PIEGĀDE

1.Pielikums

„Pārtikas produktu piegāde

 Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

 

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

 

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties aptaujā “Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram” 1.daļa – Piena produktu piegāde, piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 


 

2.Pielikums

„Pārtikas produktu piegāde

 Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Piena produktu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas teritoriālajam centram”

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

Nr. p/k

Preces nosakums

Preces tehniskais apraksts un funkcionālās prasības

Mērvie-nība

Daudzums

1.      

Piens

Pasterizēts, 2,5%- 3,5% tauku saturs, sveramais

Kg

1

2.      

Kefīrs

Viendabīgas konsistences, bez svešiem piemaisījumiem, smaržas un piegaršām, tauku saturs 2,5%, sveramais

Kg

1

3.      

Skābais krējums

Viendabīgas konsistences bez svešiem piemaisījumiem, smaržas un piegaršām, 20% tauku saturs, sveramais

Kg

1

4.      

Saldais krējums

Viendabīgas konsistences, bez svešiem piemaisījumiem, smaržas un piegaršām, 35% tauku saturs, sveramais

kg

1

5.      

Biezpiens

9% tauku saturs,   sveramais

Kg

1

6.      

Biezpiens

Vājpiena biezpiens, sveramais

kg

1

7.      

Siers

Biezpienu

kg

1

8.      

Siers

Biezpiens kūpināts

kg

1

9.      

Siers

Kūpināts

kg

1

10.   

Jogurts

 

 Viendabīgas un biezas konsistences, nešķidrs, dažādu pildījumu, sveramais, nesatur daļēji hidrogēnus augu taukus

kg

1

11.   

Jogurts

Diabētiskais, labas kvalitātes, viendabīgas konsistences, nesatur daļēji hidrogēnus augu taukus

kg

1

12.   

Sieriņi

Biezpiena sieriņš šokolādes glazūrā ar riekstiem, ar šokolādes gabaļiņiem, ar marmelādi, svars no 35 gr. līdz 48 gr.

Kg

1

 

 

 

 

 

Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja_________________________Irina Samule


3.Pielikums

„Pārtikas produktu piegāde

 Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, Latvija

Pretendents

 

Adrese:

 

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma veikt piena produktu piegādi Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”  par šādām cenām:

 

Nr. p/k

Preces nosakums

Preces tehniskais apraksts un funkcionālās prasības

Mērvie-nība

Daudzums

Cena (bez PVN)

  1.

Piens

Pasterizēts, 2,5%- 3,5% tauku saturs, sveramais

Kg

1

 

  2.

Kefīrs

Viendabīgas konsistences, bez svešiem piemaisījumiem, smaržas un piegaršām, tauku saturs 2,5%, sveramais

Kg

1

 

  3.

Skābais krējums

Viendabīgas konsistences bez svešiem piemaisījumiem, smaržas un piegaršām, 20% tauku saturs, sveramais

Kg

1

 

  4.

Saldais krējums

Viendabīgas konsistences, bez svešiem piemaisījumiem, smaržas un piegaršām, 35% tauku saturs, sveramais

kg

1

 

  5.

Biezpiens

9% tauku saturs,   sveramais

Kg

1

 

  6.

Biezpiens

Vājpiena biezpiens, sveramais

kg

1

 

  7.

Siers

Biezpienu

kg

1

 

  8.

Siers

Biezpiens kūpināts

kg

1

 

  9.

Siers

Kūpināts

kg

1

 

10.

Jogurts

 

 Viendabīgas un biezas konsistences, nešķidrs, dažādu pildījumu, sveramais, nesatur daļēji hidrogēnus augu taukus

kg

1

 

11.

Jogurts

Diabētiskais, labas kvalitātes, viendabīgas konsistences, nesatur daļēji hidrogēnus augu taukus

kg

1

 

12.

Sieriņi

Biezpiena sieriņš šokolādes glazūrā ar riekstiem, ar šokolādes gabaļiņiem, ar marmelādi, svars no 35 gr. līdz 48 gr.

Kg

1

 

Kopējā piedāvājuma cena par vienu vienību EUR ( bez PVN)

 

 

 

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.DAĻA –  DĀRZEŅU PIEGĀDE

4.Pielikums

„Pārtikas produktu piegāde

 Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”


 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

 

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

 

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties aptaujā “Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram” 2.daļa – Dārzeņu piegāde, piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums

 

 


 

5.pielikums

„Pārtikas produktu piegāde

 Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Dārzeņu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas teritoriālajam centram”

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

Nr. p/k

Preces nosakums

Preces tehniskais apraksts un funkcionālās prasības

Mērvie-nība

Daudzums

1.      

Svaigi kāposti

Kāpostu galviņas svaigas, sulīgas, veselas, nepāraugušas. Kāpostu galviņas stingras, lapas cieši piekļautas. Krāsa no bāli zaļganas līdz baltai, kāpostu galviņu svārs nav mazāks par 0,5kg

Kg

1

2.      

Sīpoli (galvinu)

Sīpolu galviņa stingra, nogatavojusies, vesela, sausa. Forma un krāsa raksturīga botāniskajai šķirnei. Sīpolam labi apžāvētas, sausas zvīņlapas, bez zemes piemaisījumiem, bez kaitēkļu un slimību bojājumiem  Ø 5-7 cm.

Kg

1

3.      

Burkāni

Veseli, svaigi, nebojāti. Sausi, tīri, neplaisājuši, vienas botāniskās šķirnes ietvaros, ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu. Sulīgi, izteikti oranžā krāsā. Burkāni ir gareni, ar nelielu serdi, nav īsāki par 12 cm un ne mazāki par 4 cm diametrā.

Kg

1

4.      

Galda bietes

Sausas, tīras, neplaisājušas, vienas botāniskās šķirnes ietvaros , ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu. Sulīgas, tumši sarkanas, pārgriežot – vienmērīgs krāsojums; Ø 5–12. Zemes piemaisījumi ne vairāk kā 0,5 %.

Kg

1

 

 

Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja_________________________Irina Samule


6.Pielikums

„Pārtikas produktu piegāde

 Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”


2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, Latvija

Pretendents

 

Adrese:

 

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma veikt dārzeņu piegādi Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”  par šādām cenām:

Nr. p/k

Preces nosakums

Preces tehniskais apraksts un funkcionālās prasības

Mērvie-nība

Daudzums

Cena (bez PVN)

1.

Svaigi kāposti

Kāpostu galviņas svaigas, sulīgas, veselas, nepāraugušas. Kāpostu galviņas stingras, lapas cieši piekļautas. Krāsa no bāli zaļganas līdz baltai, kāpostu galviņu svārs nav mazāks par 0,5kg

Kg

1

 

2.

Sīpoli (galvinu)

Sīpolu galviņa stingra, nogatavojusies, vesela, sausa. Forma un krāsa raksturīga botāniskajai šķirnei. Sīpolam labi apžāvētas, sausas zvīņlapas, bez zemes piemaisījumiem, bez kaitēkļu un slimību bojājumiem  Ø 5-7 cm.

Kg

1

 

3.

Burkāni

Veseli, svaigi, nebojāti. Sausi, tīri, neplaisājuši, vienas botāniskās šķirnes ietvaros, ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu. Sulīgi, izteikti oranžā krāsā. Burkāni ir gareni, ar nelielu serdi, nav īsāki par 12 cm un ne mazāki par 4 cm diametrā.

Kg

1

 

4.

Galda bietes

Sausas, tīras, neplaisājušas, vienas botāniskās šķirnes ietvaros , ar šķirnei raksturīgu formu un krāsu. Sulīgas, tumši sarkanas, pārgriežot – vienmērīgs krāsojums; Ø 5–12. Zemes piemaisījumi ne vairāk kā 0,5 %.

kg

1

 

Kopējā piedāvājuma cena par vienu vienību EUR ( bez PVN)

 

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums