Сейчас в Даугавпилсе

„Būvmateriālu iegāde būvprojektā “SIA „Labiekārtošana–D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”

Последний раз информация обновлена 18.09.2020, 17:42
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"
Дата публикации:
19.06.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Adrese

1.Pasažieru  iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

41503003033

Kontaktpersona

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" tehniskais direktors Māris Garkuls, tālrunis: 25907373, e-pasts: maris.garkuls@labiekartosana.lviepirkumi@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv

Faksa nr.

654 57652

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00

 

 1. Darba uzdevums: veikt būvmateriālu iegāde un piegāde būvprojektā “SIA „Labiekārtošana–D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) (turpmāk – Objekts), vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī” (turpmāk – Projekts), ievērojot Pasūtītāja minimālas tehniskās prasībās (pielikums Nr.2).
 2. Preču piegādes veids: nodrošina Izpildītājs.
 3. Preču piegādes vieta: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401.
 4. Preču garantija: saskaņā ar attiecīgās preces ražotāja noteiktajiem garantijas noteikumiem, bet ne mazāk par 24 mēnešiem.
 5. Nekvalitatīvas preces apmaiņa: nekavējoties pēc nekvalitatīvas preces atgriešanas Pārdevējam.
 6. Precēm ir jāatbilst noteikto preču kategorijas noteiktajam standartam (jābūt ar attiecīgu marķējumu, iepakotam, tiek pievienota ražotāja instrukcija un/vai preces apraksts).
 7. Līguma darbības laiks (preču piegādes termiņš): 20 dienu laikā pēc līguma un pasūtījuma veikšanas.
 8. Apmaksas nosacījumi: pēcapmaksa, 45 dienu laikā pēc preču saņemšanas un rēķina izrakstīšanas.
 9. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: vislētākais piedāvājums.
 10. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši pievienotājiem piedāvājuma formām, ievērojot Pasūtītāja norādītas minimālas prasībās.
 11. 12. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 25.jūnijam plkst.18.00, papirformātā, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, vai elektroniski uz e-pastu: iepirkumi@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv.

 

S.Pankeviča 65457654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 10 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

 

 

 1. Piedāvājuma forma

 

 

 

PIETEIKUMS APTAUJĀ

 par līguma piešķiršanas tiesībām

Būvmateriālu iegāde būvprojektā “SIA „Labiekārtošana–D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu

atbildību "Labiekārtošana-D"

1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401

 

 

Pretendents _____________________, reģ. Nr. _________________, juridiskā adrese: __________________________, tā __________________ personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. piesakās piedalīties aptaujā „Būvmateriālu iegāde būvprojektā “SIA „Labiekārtošana–D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”;
 2. apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;
 3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds (pievienot pilnvaru)

 

 

 

 

2.pielikums

 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

Būvmateriālu iegāde būvprojektā “SIA „Labiekārtošana–D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”

 1. Uzdevums:

 

Veikt būvmateriālu piegādi saskaņā ar pasūtītāja tehnisko specifikāciju, būvprojekta “SIA “Labiekārtošana-D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) (turpmāk – Objekts) vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī” (turpmāk – Projekts) realizācijai.

 

 1. Sortiments

Nr.

p.k.

Preces nosaukums un tehniskais raksturojums

Mērv.

Plānotais apjoms

Piezīmes

1

Būvmateriāli (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)

1.1.

 

Bituma mastika

 

m2

 

70.30

TECHNONICOL Technomast Nr.21 premium

1.2.

Silikāta pilnķieģelis 250 x 120 x 88 mm

gab.

6804.00

M200, baltā krāsā

1.3.

 

 

Akmens vate b=20mm

 

 

m2

 

28.80

Iestrādes blīvums p=30kg/m2, Siltumvadītspēja λ=0.037W/mK, PAROC vai ekvivalents

1.4.

Antikondensāta  plēve  b=0.2mm

m2

834.30

"Judatach" vai ekvivalents

1.5.

 

Siltuma izolācija (beramā vate) b=300mm

 

m2

213.00

Iestrādes blīvums p=50kg/m2, Siltumvadītspēja  λ=0.041W/mK

PAROC vai ekvivalents

 

* Katram materiālu izstrādājuma veidam pievienot attiecīgā materiāla kvalitātes atbilstības dokumenta apliecinātu kopiju.

 

 1. Vispārīgie noteikumi minimālām prasībām.
  • Pretendentam jānodrošina kvalitatīvu materiālu sortiments, kas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
  • Materiālu sortiments un apjoms var tikt mainīts pēc Pasūtītāja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības.
  • Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina neatbilstošo vai bojāto materiālu nomaiņa 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs saskaņā ar aktu par konstatēto ir paziņojis par bojātu/neatbilstošu materiālu saņemšanu.
  • Piedāvājumā ir jāiekļauj materiālu piegādes nosacījumi, kuros jāietver šāda informācija:
 • minimālais pasūtījuma apjoms EUR bez PVN;
 • pasūtījumu pieņemšanas kārtība;
 • piegādes termiņš no pasūtījuma saņemšanas brīža uz adresi: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 (pēc nepieciešamības un pusēm papildus vienojoties)
  • Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, būvizmaksām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta kalpošanas laiku.
 1. Kvalitātes prasības:
  • Materiālu piegādātājiem jāsniedz informāciju par pielietojamiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
  • Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.
  • Siltumizolācijas materiāliem jāatbilst EN823; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604); EN ISO 1182; EN 14064-1:2010.
  • Silikāta pilnķieģeliem jāatbilst EN 771-2:2011

 

 1. Īpašie noteikumi:
  • Materiālu piegādātājam jāiepazīstas ar tehnisko dokumentāciju, jānovērtē un jāaprēķina materiālu/izstrādājumu daudzums un sarežģītība atbilstoši Projekta risinājumam, kā arī pēc nepieciešamības jāpapildinā materiālu/izstrādājumu pozīcijas un daudzums tehniskā specifikācijā bez kuriem nebūtu iespējama Projekta tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša ieceres realizācija pilnā apmērā.
  • Visu materiālu piegādātāju pienākums iepazīties ar tehniskās dokumentācijas izstrādātiem rasējumiem un aprakstu sadaļu. Jebkuru iespējamu neatbilstību gadījumā starp grafisko daļu rasējumiem un citu daļu, aprakstiem materiālu piegādātāju pienākums ir nekavējoties ziņot pasūtītājam par iespējamām neatbilstībam projekta. Ja materiālu piegādātājs nav ievērojis vai ziņojis par neatbilstību tehniskajā dokumentācijā un ir realizējis risnājumu, kas neatbilst tehniskās dokumentācijas risinajumiem, šāda darbība uzskatāma par nekompetentu un tās sekas jānovērš kārtībā, kādu paredz līgums attiecībā uz nekvalitatīvi veiktiem pakalpojumiem.
  • Ražotāja garantijai uz materiāliem jābūt ne mazāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.

 

 1. Piegādes veids: preces tiks iepirktas pilnā apjoma vai pa daļām līguma darbības laikā Pasūtītājs negarantē līguma darbības laikā pilnā apmērā iepirkt tehniskajā specifikācijā norādīto preču apjomu, kā arī pasūtītājam ir tiesības pieteikt citu preces veida apjomu kopējās līguma summas ietvaros.

 

 1. Piegādes termiņš un vieta:

Pretendentam ir jāpiegādā preces par saviem spēkiem un līdzekļiem Pasūtītāja juridiskā adresē: 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, līdz 20 (divdesmit) dienām no pieprasījuma saņemšanas brīža.

 

 1. Līguma izpildes termiņš: uz saistību izpildes laiku.

 

 

Pielikumā: Teniskā dokumentācija (publicēta https://www.daugavpils.lv/lv/27/read/1482, iepirkuma “Jumta seguma, fasādes elementu, metāla izstrādājumu un kokmateriālu iegāde” tehniskā dokumentācija (projekta dokumentācija) atrodama atsevišķa zip failā) .

 

 

 

Sagatavoja: būvinženieris D.Dubins 27761887

 

 

 

 

 

 

3.pielikums

 

 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (forma)

aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

Būvmateriālu iegāde būvprojektā “SIA „Labiekārtošana–D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”

 

 

 

Kam:

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

            Piedāvājam piegādāt iepirkuma priekšmeta preces (būvmateriālus), saskaņā ar Pasūtītāja prasībām  ar tehnisko piedāvājumu:

 

Nr.

p.k.

Preces nosaukums un tehniskais raksturojums

Mērv.

Plānotais apjoms

Piezīmes

Cena par vienu vienību EUR bez PVN

Kopā EUR bez PVN

1

Būvmateriāli (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

 

 

1.4.

 

 

 

 

 

 

1.5.

 

 

 

 

 

 

KOPĀ:

 

 

 

 

 • pasūtījumu pieņemšanas kārtība:____________________________________________.
 • piegādes termiņš no pasūtījuma saņemšanas brīža uz adresi: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 (vai tirdzniecības vietā Daugavpilī) ______ dienu laikā saskaņā ar veikto pieteikumu.
 • minimālais pasūtījuma apjoms EUR bez PVN: _______________________________.
 • Preču kvalitātes garantijas laiks: ____________________________.

 

Izpildītāja atbildīgā persona līguma izpildes laikā: <amats, vārds, uzvārds, tālrunis, mobilais tālrunis, elektroniskā pasta adrese>.

 

 • Izpildītājs ir informēts un neiebilst pret to, ka Pasūtītājs negarantē līguma darbības laikā pilnā apmērā iepirkt tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

 

Vārds, uzvārds,

(amats)

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

 

 

 

 1. PIELIKUMS

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (forma)

aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

Būvmateriālu iegāde būvprojektā “SIA „Labiekārtošana–D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”

 

 

Pretendents, ____________________________, reģistrācijas Nr. _______________________,

piedāvā veikt preču piegādi projektam  „Būvmateriālu iegāde būvprojektā “SIA „Labiekārtošana–D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī”, saskaņā ar aptaujas dokumentācijas nosacījumiem par kopējo līguma cenu:

 

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (cipariem, vārdiem)

 

 

 

Apliecinām, ka:

 1. aptaujas dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
 2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildi pilnā apjomā ar piegādi;
 3. piedāvātais līguma izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

 

Apņemamies: slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Pasūtītāja piedāvātājam līguma projektam.

 

 

 

2018.gada ___._____________

 

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)