Сейчас в Даугавпилсе

„Pārstāvniecības preču piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Дата публикации:
03.07.2018
Прикрепленные файлы:

03.07.2018. Nr.DPIP2018/60N

 

 

 

 

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

 

 Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

Tālruņu Nr.: 65421623; 65407423;65407434

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

             natalija.fjodorova@ip.daugavpils.lv

Mājaslapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Natālija Fjodorova - 65424600

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/60N

„Pārstāvniecības preču piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Pārstāvniecības preču  piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

 • Iepirkums sadalīts 5 (piecās) daļās.
 • Piedāvājumus var iesniegt visās daļās/kādā atsevišķi/vairākās daļās.
 • Lēmums tiks pieņemts par katru daļu atsevišķi.
 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12 līdz 2018.gada 10.jūlijam plkst.11.00.
 2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 mēneši
 3. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • Tehniskai un finanšu piedāvājums, cena jānorāda euro bez PNV 21%, aiz komata jābūt tikai Cenā jāiekļauj visas izmaksas.
 • Ar lēmumu var iepazīties mājaslapā: www.izglitiba.daugavpils.lv un www.daugavpils.lv

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā “Pārstāvniecības preču piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas numurs DPIP2018/60N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums