Сейчас в Даугавпилсе

„Koku zāģēšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu teritorijās”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Дата публикации:
03.07.2018
Прикрепленные файлы:

Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņu:  65421830; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

             dipsagade@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Valērijs Losevs, tālr.65421830

                                       Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2018/62N

„Koku zāģēšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu teritorijās”

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

2.1. Veikt koku zāģēšanu, veikt apakšējo zaru zāģēšanu, izvešanu Izglītības pārvaldes padotības iestādēs, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1).

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12 līdz 2018. gada 10. jūlijam plkst.11.00.
 2. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) (3.pielikums);
 • objektu apskates protokolu (Pielikums Nr.2);
 • finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši 1.pielikumam. Cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.
 • Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv; www.daugavpils.lv

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

tālr.65407423

                                                                                                        

  

 1.pielikums

Tehniskā specifikācija

 „Koku zāģēšana, sauso zaru zāģēšana, sīko zaru zāģēšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu teritorijās ”

Iestādes nosaukums

Iestādes adrese

Koka suga

Caurmērs

cm

Cena par iestādes apjomu bez PVN

21. pirmsskolas izglītības iestāde

Jātnieku iela 66

Ošlapu kļava

Ošlapu kļava

Ošlapu kļava

Parastā kļava

Sauso, sīko zaru nozāģēšanu no jumta:

2 ozoliem;

1 ošlapu kļavai

Sauso zaru nozāģēšana:

 vienam parastajam osim;

divām parastajām kļavām

56

66

24

44

 

 

26.pirmsskolas izglītības iestāde

Šaurā iela 20

Parastais zirgkastanis

Ošlapu kļava

Ošlapu kļava

Ošlapu kļava

Parastā liepa

Parastā liepa

Bumbiere

Bumbiere

Parastā kļava

Parastā kļava

Parastā kļava

Lapegle

Parastā ieva

Parastais pīlādzis

Sauso, aizlauzto un apakšējo līdz 4,5 metru augstumam zaru zāģēšana

20

16

20

22

22

32

20

24

22

26

32

20

10

14

50 kokiem

 

 

 

DPIP ēka

Parādes iela 7

Nokaltis kastanis

Nepieciešama celma frēzēšana

40

 

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

2.pielikums

 

Objektu apskates protokols

„Koku zāģēšana, sauso zaru zāģēšana, sīko zaru zāģēšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu teritorijās ”

 

Iestādes nosaukums

Iestādes adrese

Koka suga

Caurmērs

cm

Iestādes pārstāvja paraksts

21. pirmsskolas izglītības iestāde

Jātnieku iela 66

Ošlapu kļava

Ošlapu kļava

Ošlapu kļava

Parastā kļava

Sauso, sīkzaru nozāģēšanu no jumta:

2 ozoliem

1 ošlapu kļavai

Sauso zaru nozāģēšana:

 1 parastajam osim

2 parastajām kļavām

56

66

24

44

 

 

26.pirmsskolas izglītības iestāde

Šaurā iela 20

Parastais zirgkastanis

Ošlapu kļava

Ošlapu kļava

Ošlapu kļava

Parastā liepa

Parastā liepa

Bumbiere

Bumbiere

Parastā kļava

Parastā kļava

Parastā kļava

Lapegle

Parastā ieva

Parastais pīlādzis

Sauso, aizlauzto un apakšējo līdz 4,5 metru augstumam zaru zāģēšana

20

16

20

22

22

32

20

24

22

26

32

20

10

14

50 kokiem

 

 

 

DPIP ēka

Parādes iela 7

Nokaltis kastanis

Nepieciešama celma frēzēšana

40

 

 

 

 

                                                                                                                     3.pielikums

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā, „Koku zāģēšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotības iestāžu teritorijās”, identifikācijas numurs DPIP2018/62N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 2. _____________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums