Сейчас в Даугавпилсе

„Elektropreču piegāde Latgales zoodārzam”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs”
Дата публикации:
06.07.2018
Прикрепленные файлы:

Pasūtītājs
 
Pasūtītāja nosaukums Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latgales zoodārzs” Adrese Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 Reģistrācijas Nr. 90000705874 Kontaktpersona tehniskos jautājumos Valērijs Vahruševs, mob. 26392518 Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos Aivars Rimicāns, mob. 28389563,  e-pasts: tycoon4@inbox.lv
 
2. Iepirkuma priekšmets:  Elektropreču piegāde Latgales zoodārzam. 3. Paredzamā līgumcena:       Atkarīga no iesniegtā piedāvājuma. 4. Samaksas kārtība: Samaksa tiks veikta pārskaitījuma veidā uz norādīto bankas kontu pēc pretendenta sastādītās pavadzīmes saņemšanas. 5. Iepirkuma nosacījumi: Precīzs preces apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Prece tiks iepirkta pie piegādātāja, līgumā noteiktajā kārtībā. Pavadzīmi sastādīs piegādātājs. Precīzi iegādes nosacījumi tiek noteikti līgumā 6. Līguma izpildes termiņš (atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais):  - līdz tiek izlietota līguma summa vai  - līdz jauna iepirkuma rezultātā tiks izvēlēts komersants 7. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republikas administratīvā teritorija. 8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:  - Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; - Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija; - Iepirkuma procedūrā piedalās pasūtītāja izvēlētie pretendenti (slēgts konkurss)
 2 no 6
 
9. Pretendentu iesniedzamie dokumenti: 1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai       2.  Finanšu - tehniskais piedāvājums (3.pielikums): - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām; - Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi (piegādi) saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli. 10. Piedāvājuma izvēles kritēriji:  Piedāvājums ar zemāko cenu 11. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: - Līdz 2018.gada 17.jūlija, plkst.17.00 pēc adreses Vienības iela 27, Daugavpils, LV-5401 pa pastu vai - Līdz 2018.gada 17.jūlija, plkst.17.00 elektroniski uz norādītās kontaktpersonas e-pastu. 12. Aptaujas rezultāti tiks paziņoti: 3 darba dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Paziņojums par rezultātiem būs sniegts telefoniski un/vai elektroniski. PIELIKUMĀ: 1. Cenu aptaujas “Elektropreču piegāde Latgales zoodārzam” tehniskā specifikācija; 2. Pieteikums dalībai aptaujā; 3. Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma.
 3 no 6
 
1.pielikums
 
Cenu aptaujas “Elektropreču piegāde Latgales zoodārzam”  TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
 
Nr. p.k.
Preces apraksts* Vienība Nepieciešamais daudzums** 1. Luminiscējošā dienas gaismas spuldze F13T5, garums 850 mm, 2700 K, 9 W silti balta gabals 2 2. Luminiscējošā dienas gaismas spuldze T5BW, garums    5150 mm, 4000K, 13 W, silti balta gabals 2 3. Luminiscējošā dienas gaismas spuldze T8, garums 590 mm, 18 W, silti balta gabals 4 4. Luminiscējošā dienas gaismas spuldze T8, garums 1200 mm, 36 W, silti balta gabals 2 5. Luminiscējošā dienas gaismas fito spuldze, T8-G13, garums 590 mm, 18 W, silti balta gabals 2 6. Luminiscējošā dienas gaismas aqua spuldze, T8-G13, garums 590 mm, 18 W, silti balta gabals 2 7. Luminiscējošā dienas gaismas fito spuldze, T8-G13, garums 1200 mm, 18 W, silti balta gabals 2 8. Luminiscējošā dienas gaismas aqua spuldze, T8-G13, garums 1200 mm, 18 W, silti balta gabals 2 9. Divkontaktu pamatsprieguma halogēnās spuldzes, MR16 G5.3, 50w, 12v gabals 25 10. Divkontaktu pamatsprieguma halogēnās spuldzes, GU10, 20w, 230v gabals 4 11. Divkontaktu pamatsprieguma halogēnās spuldzes, GU10, 50w, 230v gabals 10 12. Divkontaktu pamatsprieguma halogēnās spuldzes, G6.35, 50w, 12v gabals 10 13. Divkontaktu LED spuldze, GU10, 5w, 350lm, 220v gabals 4 14. Divkontaktu LED spuldze, GU10, 7w, 600lm, 220v gabals 4 15. Divkontaktu LED spuldze, MR16 G5.3, 5w, 350lm, 12v gabals 2 16. Divkontaktu LED spuldze, MR16 G5.3, 7w, 600lm, 12v gabals 2 17. LED spuldze, ar dzesētāju, cokols G5.3, 12 W, 1000lm gabals 10 18. LED spuldze, E14, 5w, 350lm, 220v gabals 2 19. Energoekonomiskā spuldze, E27, 26w, silti balta gabals 2
 4 no 6
 
1.pielikums
 
Nr. p.k.
Preces apraksts* Vienība Nepieciešamais daudzums** 20. Energoekonomiskā spuldze Repti glo, 2.00, E27, 26w, Ultravioleta gabals 2 21. Energoekonomiskā spuldze Repti glo, 5.00, E27, 26w, Ultravioleta gabals 2 22. Energoekonomiskā spuldze Repti glo, 10.00, E27, 26w, Ultravioleta gabals 2 23. Energoekonomiskā spuldze ar četriem posmiem, G24q-3, 26w, silti balta gabals 2 24. Kvēlspuldze ar reflektoru „Flamingo”, E27, 50w, Infrasarkana gabals 8 25. Kvēlspuldze ar reflektoru „Flamingo”, E27, 75w, Infrasarkana gabals 8 26. Kvēlspuldze ar reflektoru „Flamingo”, E27, 100w, Infrasarkana gabals 8 27. Kvēlspuldze ar reflektoru „Flamingo”, E27, 50w, Ultravioleta gabals 8 28. Kvēlspuldze ar reflektoru „Flamingo”, E27, 75w, Ultravioleta gabals 8 29. Kvēlspuldze ar reflektoru „Flamingo”, E27, 100w, Ultravioleta gabals 8 30. Kvēlspuldze ar reflektoru „PHILIPS”, E27, 150w, Infrasarkana gabals 2 31. Kvēlspuldze ar reflektoru, E27, 60w, silti balta gabals 25 32. Kvēlspuldze ar reflektoru, E27, 40w, silti balta gabals 20
 
* Preču saraksts var tikt nebūtisko mainīts un/vai papildināts līguma noslēgšanas laikā ** Preču daudzums var tikt mainīts vai papildināts līguma noslēgšanas laikā
 5 no 6
 
2.pielikums
 
PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ
 
Komersants _____________________________________________________________________ (nosaukums) Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________
 
Juridiskā adrese _____________________________________________________________________
 
Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________
 
tālr., fakss__________________________ e-pasts____________________________
 
Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
 
Bankas rekvizīti _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
 
tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 1. Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām „Elektropreču piegāde Latgales zoodārzam”. 2. Nosacījumi ir skaidri un saprotami. 3. Apņemas ievērot aptaujas prasības. 4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.
 
 
Vārds, uzvārds, amats 
Paraksts  
Datums 
 6 no 6
 
 
3.pielikums
 
FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
 
Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma atsavināt un piegādāt šādas Tehniskajā specifikācijā „Elektropreču piegāde Latgales zoodārzam” norādītās preces par šādu cenu:
 
Nr.
Piedāvātās preces nosaukums (zīmols)
Detalizēts preces apraksts (lai var salīdzināt ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām)
Mērvienība  Skaits
Cena par vienu vienību euro bez PVN
Cena kopā euro bez PVN
1.       2.       3.       …       Kopā euro bez PVN  Kopā euro ar PVN 
 
Garantējam Jums nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu; Mēs apliecinām, ka:  Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;  Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
 
Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas „Elektropreču piegāde Latgales zoodārzam” nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti
 
 
 
Pretendenta pārstāvis: (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)