Šobrīd Daugavpilī

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SPORTA PĀRVALDE” NOMETŅU ELEKTRONISKAJĀ REĢISTRĀCIJAS SISTĒMĀ (NERS)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.12.2020, 00:12

Jūs, kā vecāks vai nepilngadīgā dalībnieka likumiskais pārstāvis, reģistrējoties sistēmā, iesniedzot pieteikumu uz dalību nometnē, iesniedzot vai norādot sistēmā pieprasīto informāciju, apliecināt, ka esat iepazinies ar šo privātuma paziņojumu, esat informēts par Jūsu un dalībnieka (kā datu subjektu) personas datu apstrādi, un Jūsu dalībnieka tiesībām saistībā ar šo datu apstrādi.

Personas datu apstrādes pārzinis: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”, adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401,

Pārziņa kontaktpersona: Edīte Janene , tālr. 65457934, e-pasts: edite.janene@daugavpils.lv

Pārziņa datu aizsardzības speciālists: e-pasts: dati@daugavpils.lv, adrese: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401.

Koppārziņi:

Daugavpils pilsētas domes iestādes:
1. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes – nometņu sarakstu sagatavošana;
2. Sporta medicīnas centrs – dalībnieku veselības pielaides kontrole;
3. Sociālais dienests – līdzfinansējums dalībniekiem ar atbilstošu statusu;
biedrība “Daugavpils Futbola centrs” – līdzfinansējums atbalstāmajiem dalībniekiem;

Apstrādātājs: Daugavpils pilsētas dome – NERS tehniskā uzturēšana.


Personas datu apstrāde

Pārziņi veic personas datu apstrādi nometņu elektroniskajā sistēmā (turpmāk NERS) sporta nometņu (turpmāk – Nometnes) organizēšanas, sagatavošanas un norises ietvaros šādos nolūkos ar attiecīgu tiesisko pamatojumu saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk VDAR) prasībām:
1. Sporta pārvaldes pārstāvji izveido, sagatavo nometni un administrē tās norisi NERS, slēdz līgumus, administrē apmaksu; VDAR, 6.1.b, e, 9.2.b;
2. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes pārstāvji sagatavo un iesniedz dalībnieku sarakstus, VDAR, 6.1.e, 9.2.b;
3. Sporta medicīnas centrs pārbauda iesniegto dalībnieku sarakstus un atzīmē pielaidi vai liegumu dalībai nometnē, VDAR, 6.1.e, 9.2.b;
4. Dalībnieka likumiskais pārstāvis (turpmāk DLP) reģistrējas NERS un iesniedz pieteikumu dalībai nometnē, sniedzot nepieciešamo informāciju, VDAR, 6.1.b;
5. Ja DLP anketā atzīmē, ka nometnes apmaksu veiks biedrība “Daugavpils Futbola centrs”, tad, NERS izsūta paziņojumu uz biedrības “Daugavpils Futbola centrs” e-pastu, kur atbildīgā persona izskata un akceptē vai noraida pieteikumu uz līdzfinansējumu, par ko izdara atzīmi NERS; DLP saņem uz norādīto e-pastu informatīvu paziņojumu no NERS par līdzfinansējuma statusu; biedrība “Daugavpils Futbola centrs” apstrādā personas datus tikai NERS, VDAR, 6.1.e;
6. Ja DLP anketā atzīmē, ka nometnes apmaksu veiks Sociālais dienests, tad, NERS izsūta paziņojumu uz Sociālā dienesta e-pastu, kur atbildīgā persona izskata un akceptē vai noraida pieteikumu uz līdzfinansējumu, par ko izdara atzīmi NERS; DLP saņem uz norādīto e-pastu informatīvu paziņojumu no NERS par līdzfinansējuma statusu; Sociālais dienests apstrādā personas datus NERS un attiecīgajās dienesta sistēmās, VDAR, 6.1.c, e, 9.2.b;
7. Sporta pārvaldes pārstāvji sagatavo un noslēdz līgumu ar DLP, administrē apmaksu, VDAR, 6/1/b. c, e.


Pārskata atbildības pasākumu nodrošināšana:

8. nometņu publicitātes un pārskata atbildības publikācijas masu medijos, sabiedrības intereses un pārziņa oficiālās pilnvaras - VDAR, 6.1.e;
9. nometņu apmeklējuma, dalībnieku statistikas apkopošana un analīze; pārziņa oficiālās pilnvaras – VDAR, 6.1.e, datu apstrāde statistikai – VDAR, 9.2.j;
10. nometņu finanšu uzskaite un pārskati (dalībnieki, treneri, u.c.); juridisks pienākums, VDAR, 6.1.c.


Personas datu apstrāde, glabāšana, nodošana:

11. Pārzinis rūpējas par drošu personu datu apstrādi, cenšas nodrošināt atbilstību VDAR prasībām, ievieš un realizē tehniski organizatoriskus pasākumus (darbinieku apmācība, līgumi ar partneriem, datu subjektu informēšana un tiesību nodrošināšana, IKT drošības prasību nodrošināšana, u.c.);
12. Pārzinis apstrādā (ievāc, saglabā, nodod, dzēš) tikai tos datus un tādā apjomā, kas nepieciešami minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, kur nepieciešams, izvēlas drošus Apstrādātājus un pieprasa adekvātu apstrādes un drošības nodrošināšanu;
13. Pārzinis neveic profilēšanu, automatizēto lēmumu pieņemšanu un datu nodošanu uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām;
14. Sistēmas apstrādātie dati tiek glabāti atbilstoši to apstrādes mērķim un dzēsti līdz tekoša gada beigām.


Jums, kā Datu subjektam (un dalībnieka likumiskajam pārstāvim) ir tiesības:

15. pieprasīt Pārzinim informāciju par datu apstrādi, piekļūt saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī, tiesības iebilst pret apstrādi;
16. griezties pie Pārziņa kontaktpersonas vai datu aizsardzības speciālista visos jautājumos par Jūsu datu apstrādi;
17. iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei:
Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, e-pasts: info@dvi.gov.lv https://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/,


Informējam, ka nometņu gaitā var tikt veikta foto vai video filmēšana sabiedrības interesēs.