Сейчас в Даугавпилсе

“Uzņēmuma energoaudits”

Последний раз информация обновлена 23.11.2020, 16:32
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”
Дата публикации:
22.03.2018
Прикрепленные файлы:

22.03.2018.

 

UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu

 

1.Pasūtītājs.

Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”

Višķu iela 21 K, Daugavpilī, LV-5410

Tālr.Nr.:65424769

Fakss:65424769

e-pasts: spkpsia@gmail.com

mājas lapa: www.sadzive.lv

kontaktpersona: Edgars Veliks, tālr.Nr.27797276

 

 

“Uzņēmuma energoaudits”

Iepirkuma identifikācijas Nr.SPK2018/4

 

 

2.Iepirkuma priekšmeta apraksts:

2.1. Atbilstoši LR Ministru kabineta 28.07.2016. noteikumiem Nr.487 “Uzņēmuma energoaudita noteikumi” veikt uzņēmuma enegoauditu, elektroenerģijas patēriņu sastāda ˃ 500 MWh.

3.Piedāvājumu var iesniegt:

3.1. Personīgi, vai pa pastu Višķu ielā 21K, Daugavpilī ( 2.stāvā, kabinētā  Nr.1),

3.2. pa e-pastu: spkpsia@gmail.com (ieskanētā veidā vai parakstītu ar drošo elektronisku parakstu),

3.3. piedāvājuma iesniegšanas termiņs līdz 2018.gada 26.marta, plkst.17:00.

4.Paredzamā līguma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 29.martam no līguma noslēgšanas brīža.

5.Piedāvājumā jāiekļauj:

5.1.pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

5.2.Prasības pretendentam: jabūt akreditētam atbilstoši LATAK prasībām.

5.3.pretendents iesniedz:

5.3.1. Atskaiti par veikto energoauditu jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros.

5.3.2.Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro bez PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

6.Izvēles kritērijs: finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu .

7.Informācija par rezultātiem:  Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.sadzive.lv.

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                 

  A.Jeršovs