Сейчас в Даугавпилсе

“Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras piegāde Daugavpils Vienības pamatskolai”

Последний раз информация обновлена 25.11.2020, 15:50
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils Vienības pamatskola
Дата публикации:
26.03.2018
 1. Pasūtītājs:

 

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Vienības pamatskola

Adrese

Ģimnāzijas ielā 32, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009737220

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktore Edīte Zdanovska, tālr. 65420449, mob. 28445560

e-pasts: dvpsk@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Skolas bibliotekāre

Jeļena Celma, mob. 28661268

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras piegāde Daugavpils Vienības pamatskolas vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski uz e-pastu dvpsk@inbox.lv (ar norādi „Piedāvājums skolas bibliotēkai ”) vai personīgi Ģimnāzijas ielā 32, Daugavpilī, kancelejā līdz gada 5. aprīlim plkst. 15:00. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visām daļām kopā vai atsevišķi par tām daļām, kuras ir spējīgs piedāvāt.

 

 1. Paredzamā līguma izpildes termiņš. Līgums darbojas no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz gada 31. maijam.

 

 1. Piedāvājumā jāiekļauj:
  • pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – pielikums Nr.1;
  • finanšu piedāvājums, aizpildot tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2). Cena jānorāda euro ar PVN. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi pasūtītājam.

 

 1. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
 2. Ar lēmumu varēs iepazīties Daugavpils Vienības pamatskolas lapā: www.vienibaspsk.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

 

 

Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotekāre                                            

Jeļena Celma