Сейчас в Даугавпилсе

“Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Labiekārtošana – D” 2018.gada pārskatu”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Услуги
Заказчик:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"
Дата публикации:
29.06.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Adrese

1.Pasažieru  iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

41503003033

Kontaktpersona

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

galvenā grāmatvede Darja Plavoka, tālrunis: 65457655, e-pasts: info@labiekartosana.lv, iepirkumi@labiekartosana.lv

Faksa nr.

654 57652

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00

 

 1. Veicamo pakalpojumu izpildes apraksts un vieta: saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
 2. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: vislētākais piedāvājums.
 3. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši pievienotajiem formām, ievērojot Pasūtītāja norādītas prasībās.
 4. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 10.jūlijam, plkst.16.30, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: info@labiekartosana.lv.
 5. Līguma darbības laiks: līdz 2019.gada 30.aprīlim.
 6. Citi nosacījumi:

7.1.iepirkuma procedūrā drīkst piedalīties LR Komercreģistrā reģistrētas un atbilstošā ārvalstu reģistrā reģistrētas fiziskās, juridiskās personas vai personu apvienības

7.1.1. Latvijā reģistrētam pretendentam reģistrācijas apliecības kopija nav jāiesniedz;

7.1.2. ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija;

7.1.3. Ja pieteikumu iesniedz komercsabiedrība, pievieno Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas vai attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu licences kopiju un sertifikātu kopijas, kas apliecina to komercsabiedrības darbinieku vai piesaistīto speciālistu tiesības nodarboties ar revīzijas pakalpojumu sniegšanu, kurus plāno iesaistīt revīzijas pakalpojuma līguma izpildē. Ārvalsts komersants vai pašnodarbinātā persona papildus pievieno apliecinājumu, ka līdz līguma noslēgšanai, tas reģistrēsies likumā „Par zvērinātiem revidentiem” noteiktajā kārtībā un iegūs tiesības sniegt revīzijas pakalpojumu Latvijas Republikā.

7.1.4.   Ja pieteikumu iesniedz individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona, pievieno Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas vai attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu sertifikātu kopijas, kas apliecina zvērināta revidenta tiesības nodarboties ar revīzijas pakalpojumu sniegšanu, kurus plāno iesaistīt revīzijas pakalpojuma līguma izpildē. Ārvalsts individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona papildus pievieno apliecinājumu, ka līdz līguma noslēgšanas dienai, tas reģistrēsies likumā “Par zvērinātiem revidentiem” noteiktajā kārtībā un iegūs tiesības sniegt revīzijas pakalpojumu Latvijas Republikā.

7.1.5.   Informāciju par pretendenta pieredzi revīzijas pakalpojumu sniegšanā vismaz divās citās kapitālsabiedrībās iepriekšējo triju gadu laikā, klāt pievienojot vismaz vienu pozitīvu atsauksmi par kvalitatīvi izpildītu pakalpojumu. Ja pretendents uzsācis profesionālo darbību vēlāk, pieredzi norāda par faktisko laika posmu:

Nr. p.k.

Revidējamā kapitālsabiedrība

Bilances kopsumma vērtējamā posmā

 

Gads vai laikposms, kad veikta revīzija

Pasūtītāja

kontaktpersona, tālr.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

7.1.6.   Profesionālas darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

7.1.7.   Tehnisko piedāvājumu, kas sastādīts atbilstoši sekojošiem prasībām, pievienojot sertifikātus un citus prasītos dokumentus.

 

 • Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:
 • Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo kā aprakstu, ievērojot šajā punktā, tehniskajā specifikācijā (uzaicinājuma 2.pielikums) un normatīvajos aktos noteiktās prasības.
 • Tehniskā piedāvājumā jāiekļauj apraksts par revīzijas darbu plānošanu un organizēšanu, kuram jāsatur vismaz šāda informācija (apraksts):
 • Īss pretendenta līdzšinējās darbības raksturojums (ne vairāk kā viena lapa);
 • Revīzijas procesa organizācija:
 • Normatīvie akti un standarti,
 • Plānošana (t.sk. par revīzijas plānošanas procedūras būtiskākajiem finanšu pārskatu posteņiem),
 • Iekšējās kontroles sistēmas analīze,
 • Aktuālo kļūdu rašanās cēloņu un apstākļu analīze,
 • Risku izvērtēšana,
 • Krāpniecisko risku faktoru noteikšana,
 • Analīze vai atklātās kļūdas un iekšējās kontroles trūkumi, kas norāda uz krāpšanas risku,
 • Pārbaužu veikšana,
 • Rezultātu apkopošana,
 • Ziņojuma sniegšana.
 • Pielietotā revīzijas metodoloģija:
 • Metodoloģija,
 • Metodoloģijas būtiskākie aspekti: klienta specifikas izprašana, iekšējās kontroles sistēmas izpratne, koncentrēšanās uz riskiem, revīzijas plāns un procedūras.
 • Audita pakalpojuma laika grafiks[1] par vienu gadu, tajā norādot:
 • pakalpojuma līguma ietvaros paredzēto pakalpojumu detalizētu uzskaitījumu;
 • Reaģēšanas laiks konsultāciju sniegšanai veselās stundās (laiks no brīža, kad tiek pieteikta konsultācija (telefoniski, elektroniski), līdz ierašanās brīdim pie pasūtītāja (klātienē) konsultācijas sniegšanai));
 • Tehniskā piedāvājuma nosacījumi nedrīkst būt pretrunā ar tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām.

 

 • Finanšu piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:
 • Finanšu piedāvājumu pretendents iesniedz atbilstoši uzaicinājumam pievienotajai finanšu piedāvājuma veidnei (3.pielikums), norādot līgumcenas kopsummu.
 • Finanšu piedāvājumam jāatbilst tehniskā piedāvājuma nosacījumiem.
 • Finanšu piedāvājumā norāda:
 • Informāciju par pretendenta piedāvājumā ietverto darba stundu apjomu gadā (norāda veselās stundās) un katras stundas izmaksas.
 • Informācija par bezmaksas konsultāciju stundu skaitu klātienē gadā, kas ietilpst līgumcenā par gada pārskata revīzijas veikšanu.
 • Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas jāsedz pretendentam, lai nodrošinātu pilnīgu, kvalitatīvu un savlaicīgu pasūtījuma izpildi.

 

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 10 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1

“Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana

 par Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Labiekārtošana – D” 2018.gada pārskatu”

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

2018.gada ____. _______

Komersants

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________________

 

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _____________________________________

 

tālr.,fakss________________________ e-pasts__________________________________

 

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Bankas rekvizīti ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām “Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Labiekārtošana – D” 2018.gada pārskatu”,
 2. Piekrīt visiem uzaicinājuma nosacījumiem un garantē uzaicinājuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Uzaicinājuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
 3. Piekrīt informācijas apmaiņai pa faksu, e-pastu, tālruni.
 4. Apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
 5. Norāda, ka līguma izpildei plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus (ja tādi ir).

Nr. p.k

 

Nosaukums

un reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons

Nododamie darba uzdevumi

Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma

(%)

Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds, 

 

Amats, paraksts

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2

“Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana

 par Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Labiekārtošana – D” 2018.gada pārskatu”

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Labiekārtošana – D” 2018.gada pārskatu”

 

 1. Vispārējā informācija

Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Labiekārtošana – D” (turpmāk – Sabiedrība) 2018.gada pārskats tiks veidots par laika periodu no 01.01.2018.-31.12.2018.

Grāmatvedības uzskaiti Sabiedrība nodrošina patstāvīgi.

Pretendents slēdz līgumu ar Sabiedrību un samaksa par revīzijas pakalpojumiem tiks veikta no Sabiedrības budžeta.

Sabiedrības bilances kopsumma uz 2017.gada 31.decembri sastādīja 1 288 226 eiro:

 1. Iepirkuma mērķis

Iepirkums paredz, ka pretendents sniedz 2018.gada Sabiedrības gada pārskata revīzijas pakalpojumus, pildot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma, MK noteikumu Nr.775  “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”, Komerclikuma un citu normatīvo aktu prasības.  Revīzijas pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši likumam “Par zvērinātiem revidentiem”, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, Komerclikumam, Profesionālās ētikas kodeksa normām, ievērojot Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības.

Revīzijas pakalpojuma gala rezultāts ir zvērināta revidenta ziņojuma ar atzinumu un ziņojuma vadībai par Sabiedrības 2018.gada pārskatu iesniegšana.

 1. Darba uzdevums

Sabiedrības gada pārskata revīzijas veikšana, noslēgumā sniedzot ziņojumu ar atzinumu par Sabiedrības 2018.gada pārskatu.

Zvērināta revidenta ziņojuma vadībai sniegšana, kurā atspoguļo revīzijas laikā atklāto, kā arī sniedz rekomendācijas par uzlabojumiem, ja tādi būs nepieciešami. Ziņojums vadībai jāsniedz arī tad, kad gada pārskatā būtiskas nepilnības nav atklātas. Ziņojums vadībai jāsniedz noslēguma revīzijas veikšanas.

Pirms zvērināta revidenta ziņojuma iesniegšanas, ar ziņojuma projekta saturu jāiepazīstina Daugavpils pilsētas domes kapitāla daļu turētājs.

Zvērināta revidenta ziņojums ar atzinumu un ziņojums vadībai, jāiesniedz četros oriģinālos eksemplāros papīra formā. Ziņojumi nav publiskojami bez saskaņošanas ar Daugavpils pilsētas domes kapitāla daļu turētāju.

Konsultēt Sabiedrības grāmatvežus 2018.gada pārskata sagatavošanas jautājumos, kā arī nepieciešamības gadījumā konsultēt vispārējos grāmatvedības jautājumos līguma darbības laikā. 

Revīzijas veikšanas laiks un saturs iepriekš jāsaskaņo ar Sabiedrības valdes loceklim un Sabiedrības atbildīgajiem darbiniekiem.

Revidentam ir pienākums piedalīties dalībnieku sapulcē par 2018.gada pārskata apstiprināšanu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 75.pantu.

Revidents iesaista Līguma izpildē personālu, kuru tas norādījis iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā.

3.1. Darbu veikšanas termiņi

            Gada pārskata revīzijas pakalpojumi jāveic atbilstoši saskaņotam revīzijas darba grafikam, kurā noteikti divi galvenie posmi:

 • starpposma revīzija (Sabiedrības grāmatvedības uzskaites un iekšējās kontroles procedūru novērtēšana, starpposma revīzijas ziņojuma iesniegšana par kapitālsabiedrību) tiek veikta laika no oktobra līdz februārim (ieskaitot).
 • noslēguma revīzija (gada pārskata revīzija, zvērināta revidenta ziņojuma ar atzinumu un ziņojuma vadībai iesniegšana par katru iestādi) tiek veikta sākot ar martu un tiek pabeigta līdz martam (ieskaitot).

Pārbaudes veikšanas laiki un saturs iepriekš saskaņojams ar Sabiedrības valdes locekli.

Pirms Zvērināta revidenta ziņojuma par gada pārskatu iesniegšanu, ar ziņojuma projekta saturu jāiepazīstina Sabiedrības valdes locekļa un Domes kapitāla daļu turētāja.

Ziņojumu ar atzinumu par Sabiedrības gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu vadībai un Sabiedrības valdes loceklim jāiesniedz ne vēlāk kā līdz pārskata gadam sekojošā gada 10.aprīlim (ieskaitot)

 

3.2. Pienākumi un atbildība

            Revīzija tiek veikta Sabiedrības telpās. Sabiedrība nodrošina pieeju visiem pieprasītajiem dokumentiem un citai nepieciešamajai informācijai.

Pēc revidenta ziņojuma saņemšanas Sabiedrība var pieprasīt Izpildītājam sniegt tādus paskaidrojumus, kādus uzskata par nepieciešamiem, un Izpildītāja pienākums ir sniegt šādus paskaidrojumus.

Nozīmīgu attiecīgās likumdošanas, kura reglamentē pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņus, grozījumu rezultātā un citos pamatotos gadījumos var tikt ieviestas izmaiņas revīzijas darba grafikā, termiņos, kuri savstarpēji rakstiski saskaņojami.

 

 

Galvenā grāmatvede D.Plavoka 65457655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.3

“Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana

 par Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Labiekārtošana – D” 2018.gada pārskatu”

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

2018.gada ____._________

 

 1. Iepazinies ar uzaicinājumu par līguma piešķiršanas tiesībām “Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Labiekārtošana – D” 2018.gada pārskatu” tehniskās specifikācijas nosacījumiem, ________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā veikt revīziju un sagatavot zvērināta revidenta ziņojumu par Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” 2018.gada pārskatu, par šādām summām:

 

Nr.

p.k.

Nosaukums

Piedāvāto stundu/cilvēkstundu skaits

Pretendenta piedāvātā cena EUR par 1 stundu *

Pretendenta piedāvātā līgumcena EUR bez PVN par visu apjomu

1.

SIA “Labiekārtošana – D” 2018. gada pārskata revīzijas veikšana, noslēgumā sniedzot ziņojumu ar atzinumu par kapitālsabiedrības 2018.gada pārskatu

 

 

 

2.

Bezmaksas konsultāciju stundu skaits klātienē līguma darbības laikā, kas ietilpst līgumcenā par 2018. gada pārskata revīzijas veikšanu

 

 

 

Kopā par visu apjomu bez PVN:

 

PVN ___%:

 

Kopā par visu apjomu ar PVN:

 

 

Vārds, uzvārds, 

 

Amats, paraksts

 

 

 

 

S.Pankeviča 65457654

iepirkumi@labiekartosana.lv

 

 

 

 

 

[1] Pretendents laika grafiku veido pēc brīvi izvēlētas formas, tomēr tam ir pārskatāmi jāatspoguļo viena gada ietvaros sniegtā pakalpojumu uzskaitījumu un aktivitātes.