Сейчас в Даугавпилсе

„Sporta inventāra piegāde Daugavpils 16. vidusskolas vajadzībām”

Последний раз информация обновлена 07.08.2020, 14:20
Статус закупки:
Активный
Тип закупок:
Товары
Заказчик:
Daugavpils 16. vidusskola
Дата публикации:
04.07.2018
Прикрепленные файлы:
 1. Pasūtītājs:

 

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils 16. vidusskola

Adrese

Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5422

Reģ.Nr.

 

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktore Olga Dukšinska, tālr. 65476141

e-pasts: vsk16@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Direktora vietniece admin. saimn. darbā Tatjana Pečonka,

mob. 29674495

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Sporta inventāra piegāde Daugavpils 16. vidusskolas vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 

 1. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski uz e-pastu vsk16@inbox.lv vai personīgi Aveņu ielā 40, Daugavpilī, 117. kabinetā, līdz gada 13. jūlijam plkst.10:00.

 

 1. Paredzamā līguma izpildes termiņš: Līgums darbojas no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz atklātā konkursa ,,Sporta inventāra piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm " rezultātiem.

 

 1. Preces tiks iepirktas, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskajā specifikācijā nosauktās preces.
 2. Piedāvājumā jāiekļauj:
 • pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma  procedūrā, kur sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
 • finanšu piedāvājums, aizpildot tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2). Cena jānorāda euro ar PVN 21%. Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

 

 1. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
 2. Ar lēmumu varēs iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā: daugavpils.lv.

 

 

Daugavpils 16. vidusskolas direktore O. Dukšinska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

   1.pielikums

 

 

 

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

                                                                   (nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr., fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties publisko iepirkumu likumā nereglamentētajā iepirkumā „Sporta inventāra piegāde Daugavpils 16. vidusskolas vajadzībām, identifikācijas numurs 16VSK2018/5, piekrīt visiem Uzaicinājuma nosacījumiem un garantē to un normatīvo aktu prasību izpildi. Pieteikuma iesniegšanas noteikumi ir skaidri un saprotami.

 1. _____________(uzņēmuma nosaukums) apliecina, ka:
  • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
  • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

Vārds, uzvārds,  amats

 

Paraksts, Datums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. pielikums

 

TIRGUS IZPĒTE

publisko iepirkumu likumā nereglamentētajam iepirkumam

„Sporta inventāra piegāde Daugavpils 16. vidusskolas vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. 16VSK2018/5

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

SPORTA INVENTĀRS

 

Nr. p.k.

Prece un tās tehniskā specifikācija

Plānotais daudzums

Cena par vienību EUR bez PVN

Summa kopā EUR bez PVN

1.

Lecamaukla

10 gab.

 

 

2.

Florbola vārti

2 gab.

 

 

3.

Florbola vārtsarga ķivere

2 gab.

 

 

4.

Badmintona raķešu komplekts

10 gab.

 

 

5.

Badmintona volāni

30 gab.

 

 

6.

Galda tenisa raķešu komplekts

2 gab.

 

 

7.

Galda tenisa bumbiņas

10 gab.

 

 

8.

Futbola vārtu tīkls

(izmērs – 7.5x2x0.9m)

2 gab.

 

 

 

 

Daugavpils 16. vidusskolas direktore O. Dukšinska