Šobrīd Daugavpilī

Privatuma politika

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.04.2020, 11:00

Ar jēdzienu “Apmeklētājs” Daugavpils pilsētas Domes privātuma politikas ietvaros, tiek saprasts datu subjekts Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas 2016/679 “par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” izpratnē. 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Apmeklētājam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot Apmeklētāja personas datus. 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Pilsētas Dome (turpmāk - Dome), vienotās reģistrācijas Nr. 90000077325, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, Daugavpils, Domes informācijas biroja administratori tel.: +371 65404344; +371 65404399, oficiālā e-pasta adrese: info@daugavpils.lv.
 2. Domes kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: dati@daugavpils.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Domes juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 24. punktu.

Datu aizsardzības speciālists

 1. Domes datu aizsardzības speciālists ir Kārlis Rasis. Kontaktinformācija, datu aizsardzības jautājumos tel. 286619250 e-pasta adrese janis.rutka@daugavpils.lv . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Daugavpils pilsētas domes juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu un saņemt konsultācijas par personas datu apstrādi.

Dokumenta piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts) identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. Personas datu kategorijas ir personas identifikācijas dati, personas kontaktinformācija, publicitātes foto no pasākumiem, attēli un ieraksti no videonovērošanas kamerām. 
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  1. fiziskajām personām – iedzīvotājiem, apmeklētajiem un citiem pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, iespējamajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Domei jebkādu informāciju.
  2. Domes un citu Domes struktūrvienību telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz, kuriem tiek veikta videonovērošana.
  3. Domes uzturēto interneta mājaslapu.
 3. Dome rūpējas par Apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Apmeklētāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Apmeklētājs sniedz personas datus Domei (interneta mājaslapā, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Domes sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Apmeklētājs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Domei.

Personas datu apstrādes nolūki

 1. Dome apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  1. pakalpojumu sniegšanai:
   • apmeklētāja identificēšanai;
   • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei;
   • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
   • pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
   • Apmeklētāja apkalpošanai;
   • sabiedrības informēšanai par savu darbību;
   • elektronisko pakalpojumu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
   • dokumentējot atskatu uz pilsētā notiekošajiem pasākumiem;
   • nodrošinot efektīvus un atvērtus Domes pārvaldības procesus;
  2. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
  3. citos specifiskos nolūkos, par kuriem Apmeklētājs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Domei.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Dome apstrādā Apmeklētāja personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  1. saskaņā ar Apmeklētāja - datu subjekta piekrišanu (Regula 6. pants 1. punkta a));
  2. līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Apmeklētāja pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi (Regula 6. pants 1. punkta b));
  3. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Domei saistošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (Regula 6. pants 1. punkta c));
  4. lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regula 6. pants 1. punkta e));
 2. Domes leģitīmās (likumiskās) intereses ir:
  1. pārbaudīt Apmeklētāja identitāti pirms līguma noslēgšanas;
  2. nodrošināt iedzīvotāju apkalpošanu;
  3. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai darbībai (t.sk., veikt Apmeklētāja saistību izpildes novērtējumu pakalpojumu sniegšanas un līguma izpildes laikā);
  4. saglabāt Apmeklētāja pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz un no Domes tālruņa, interneta mājas lapā;
  5. analizēt Domes mājaslapu, saistītās interneta vietnes, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  6. administrēt Apmeklētāja kontus Domes mājaslapās, saistītās interneta vietnēs;
  7. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
  8. atspoguļot savu darbību, nosūtot informatīvus paziņojumus;
  9. veikt Apmeklētāja aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
  10. nodrošināt elektronisko tīklu uzturēšanu un attīstību;
  11. uzturēt un attīstīt elektroniskos pakalpojumus;
  12. novērst krāpniecību;
  13. nodrošināt finanšu uzskaiti un analītiku;
  14. nodrošināt efektīvus Domes pārvaldības procesus;
  15. pilnveidot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
  16. administrēt maksājumus;
  17. administrēt neveiktus maksājumus;
  18. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
  19. informēt sabiedrību par savu darbību;
  20. noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai;
  21. dokumentējot atskatu uz pilsētā notiekošajiem pasākumiem.

Personas datu apstrāde

 1. Dome apstrādā Apmeklētāja datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Domes saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Dome attiecībā uz Apmeklētāju var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Apmeklētājs par šādām Domes darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Apmeklētājs var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Apmeklētājam tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt pašvaldības pakalpojumus elektroniski). Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Apmeklētājam rada tiesiskās sekas (piemēram, Apmeklētāja neizpildītas finansiālas saistības), var tikt apstrīdēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 3. Ja izpildot Apmeklētāja prasības nepieciešams nodot Apmeklētāja personas datus citai Domes struktūrvienībai, Dome ir tiesīga nodot datus kompetentajām Domes struktūrvienībām, atbilstoši to nolikumam un funkcijām.
 4. Apstrādājot Apmeklētāja personas datus informācijas sistēmās, Dome var pilnvarot datu apstrādes operatorus (apstrādātājus) šo funkciju īstenošanai noslēdzot ar apstrādātājiem attiecīgus līgumus.
 5. Domes pilnvarotiem datu apstrādātājiem ir jānodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpilde, saskaņā ar Domes norādījumiem un tiesību aktiem, cita starpā neizmantojot personas datus citos nolūkos.

Personas datu aizsardzība

 1. Dome aizsargā Apmeklētāju datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Domes saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
  1. datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
  2. lietotāju autentifikācijas mehānismus;
  3. ugunsmūri;
  4. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
  5. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnoloģiju attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. Dome neizpauž trešajām personām Apmeklētāja personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas (funkciju izpildes) un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, ierakstus no videokamerām telpās, pie ēkām, datus par WiFi izmantošanu Domes telpās, vai citiem pakalpojumiem, izņemot:
  1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu uzdevumu vai ar likumu deleģētu funkciju izpildei, Domes tiesisko interešu aizsardzību (piemēram, tiesībsargājošajām institūcijām, lai atgūtu radītos zaudējumus);
  2. saskaņā ar Apmeklētāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Domes likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Domes likumīgās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Apmeklētāju  personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
 2. Šādos gadījumos Dome nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai, par ko apmeklētājs tiek informēts pirms datu nodošanas uzsākšanas.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Dome glabā un apstrādā Apmeklētāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Apmeklētāju noslēgtais līgums;
  2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dome vai Apmeklētājs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
  3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  4. pagājis viens mēnesis, kopš attiecīgā videokamerā fiksētā Apmeklētāja, ieraksta uzsākšanas brīža.
  5. kamēr ir spēkā Apmeklētāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 2. Pēc tam, kad 21. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Apmeklētāja personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Apmeklētajā tiesības

 1. Apmeklētajiem ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Apmeklētāji saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Domei piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Domi veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Apmeklētāju, vai tiesības iebilst pret apstrādi kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Domes pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 3. Apmeklētājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  1. rakstveida formā klātienē Domes juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 4. Saņemot Apmeklētāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Dome pārliecinās par Apmeklētāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to normatīvajos aktos noteiktajā laika posmā.
 5. Dome atbildi Apmeklētajam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniskā pastā, pēc iespējas ņemot vērā Apmeklētāja norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 6. Dome nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Apmeklētājs iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Apmeklētājam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Apmeklētāja piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1. Apmeklētājs piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, individuāli sagatavota e-pasta vēstule u.c.), var dot klātienē Domē vai elektroniski.
 2. Personas datu kategoriju saraksts ar datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Apmeklētāja piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams 4. punktā.
 3. Apmeklētājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir klātienē Domē vai elektroniski interneta vidē tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Apmeklētāja piekrišana bija spēkā.
 5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Apmeklētāju

 1. Dome veic saziņu ar Apmeklētāju, izmantojot Apmeklētāja norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 1. Domes mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes atkarībā no gala lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumiem var atstāt uz lietotāja iekārtas sīkfailus lai ātrāk ielādētu lapas saturu nākamā apmeklējuma reizē. Sīkdatnes netiek izmantotas fizisku personu datu apstrādei.
 2. Domes mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Dome nenes atbildību.

Citi noteikumi

 1. Domei ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Apmeklētajiem tā aktuālo versiju to ievietojot Domes mājaslapā.
 2. Dome saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Domes mājaslapā.