Šobrīd Daugavpilī

LLI – 472, Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā / Joint Management of Urban Wetland Areas in border region Latvia-Lithuania / Urb-Area

Pēdējo reizi informācija atjaunota 31.10.2022, 16:49

Projekta nosaukums: “Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas – Lietuvas pārrobežu reģionā”

Projekta akronīms: Urb-Area

Projekta nosaukums angļu valodā: “Joint Management of Urban Wetland Areas in border region Latvia-Lithuania”

Projekta numurs: LLI – 472

 

Projekta partneri:

Projekta pieteicējs, kā arī vadošais partneris: Daugavpils pilsētas pašvaldība, Latvija

Projekta partneris: Anīkšču reģiona pašvaldības administrācija, Lietuva

Projekta mērķis:

Projekta galvenais mērķis ir saglabāt pilsētu mitrāju bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu, attīstot un integrējot efektīvu un inovatīvu vides resursu pārvaldību, veicinot pārrobežu sadarbību šajā jomā. Projekta specifiskie mērķi ir zaļās infrastruktūras pilnveidošana, pilsētvides mitrāju ekosistēmas pakalpojumu uzlabošana, vides risku samazināšana un neinvazīvas pieejas izveidošana pilsētvides mitrāju pārvaldībai Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā.

Izaicinājumi, kas ir projekta idejas pamatā - pilsētvides mitrāju integrētas un efektīvas pārvaldības sistēmas trūkums Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, sadarbības trūkums starp pārrobežu pašvaldību pārstāvjiem šajā jomā un zema pārrobežu reģiona iedzīvotāju informētība par ekosistēmas jautājumiem.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

1) Kopēja rīcības plāna un tiešsaites pārvaldības sistēmas izstrāde

Projekta ietvaros tiks izveidot kopēja mitrāju tiešsaites pārvaldības sistēma Latgales Zoodārzam (Latvija) un Anīkšču Zaļā dīķa teritorijai (Lietuva).

2) Eko-izglītība, izpratnes veicināšana ekosistēmas jautājumos.

Paredzēta virkne apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumu speciālistu kapacitātes un zināšanu līmeņa paaugstināšanai.

3) Pilsētvides mitrāju pieguļošo teritoriju pilnveidošana, kā arī zaļās infrastruktūras uzlabošana.

Paredzētas investīcijas Latgales Zoodārza (Latvija) un Anīkšču Zaļā dīķa (Lietuva) teritorijās.

Projekta plānotie rezultāti:

Projektā plānotie rezultāti -  izveidota vienota tiešsaistes pārvaldības sistēma, atjaunota pilsētvides mitrāju bioloģiskā daudzveidība, samazināti pilsētu mitrāju vides riski, paaugstināta Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģiona iedzīvotāju eko-informētība.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 319 719.36 EUR

Projekta vadošā partnera kontaktpersona: Olga Tolmačova, olga.tolmacova@daugavpils.lv, mob. +371 20089634

 

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai projektu finansēšanai ir 69 600 000 euro.

Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

LATLIT.EU_UrbArea_LLI-472

 

PROJEKTA AKTIVITĀTES:

 

Video ir izvietots Daugavpils pašvaldības, Daugavpils Universitātes un Latgales Plānošanas Reģiona sociālajos tīklos.

Projekta ietvaros izveidotā mājas lapa - https://urbanwetland.eu/lv/home/ 

Daugavpils un Anīkšču pilsētvides mitrājos sastopamo sugu elektroniskais katalogs

LLI-472 projekta struktūra  

Ekspertu rekomendāciju Daugavpils pilsētvides zaļās infrastruktūras atjaunošanai un mitrāju ekosistēmas attīstībai

Partneru seminārs 9.-10.03.2021 "Daugavpils un Anīkšču pilsētvides mitrāju esošais stāvoklis un vides risku konstatēšana" - programma  prezentācijas

Daugavpils un Anīkšču pilsētvides mitrāju pārvaldes plāns

Partneru seminārs 24.-25.08.2021 "Pilsētu mitrāji Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā: daļēji dabisko pilsētas mitrāju ekosistēmas pārvaldības izaicinājumi"  - programma 

Saturs Daugavpils un Anīkšču pilsētvides mitrāju sugu un biotopu e-katalogam

Apaļa galda diskussija 10.-11.11.2021 "Kopīga Daugavpils un Anīkšču pilsētvides mītrāju apsaimniekošanas Rīcības plāna prezentācija – Ieteikumi praktiskai pielietošanai" - programma 

Metodiskie materiāli un interaktīvu spēļu apraksti ekoloģiskajai izglītībai 

Apaļa galda diskussija 20.-21.04.2022 "“Daugavpils un Anīkšču kopīgā pilsētvides mitrāju pārvaldības rīcības plāna integrācija pašvaldības plānošanas dokumentos - Pilsētvides mitrāju bioloģiskā daudzveidība, tās saglabāšanas un atjaunošanas iespējas, kā arī izpratnes veidošana par vides riskiem" -  programma

 

Daugavpils un Anīkšču pilsētvides mitrāju uzraudzības gala ziņojums

 

Daugavpils pilsētas mitrājs VIDEO

Vērojiet Daugavpils pilsētvides mitrāju tiešraidē:

https://www.youtube.com/channel/UCM1OGRbTEl_ZQNG1Rak2e1g 

 

Projekta ietvaros tika veikta Daugavpils mitrāja pieguļošās teritorijas labiekārtošana

Tika īstenoti dīķa sakārtošanas darbi Esplanādes purva teritorijā Daugavpils pilsētvides mitrāju zaļās infrastruktūras uzlabošanai - koku un krūmu atvašu pļaušana, krūmu apauguma retināšana, atklātu ūdens laukumu un dīķu sistēmas izveidošana. Kā arī tika labiekārtota Latgales zoodārza teritorija - sakārtoti trotuāri, iebraucamie ceļi un gājēju celiņi, labiekārtots zālājs, sastādīti koki un krūmi. Teritorijā izvietoti soliņi, atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvs. Uzstādīta videonovērošanas sistēma, kā arī apmeklētāju skaitītājs. 

PRESES RELĪZES:

16-11-2020__DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME UZSĀK PROJEKTU PILSĒTVIDES MITRĀJU TERITORIJU SAKĀRTOŠANAI W

06-12-2021_DAUGAVPILS UN ANĪKŠČU PILSĒTU PAŠVALDĪBAS SADARBOJAS PILSĒTVIDES MITRĀJU PĀRVALDĪBĀ  _W

28-04-2022_ESPLANĀDES MITRĀJU DAUGAVPILĪ PLĀNOTS ATTĪSTĪT PAR NOZĪMĪGU DABAS TŪRISMA UN VIDES IZZIŅAS OBJEKTU W

08-09-2022 ESPLANĀDES MITRĀJĀ DAUGAVPILĪ ĪSTENOTI ZAĻĀS INFRASTRUKTŪRAS ATJAUNOŠANAS DARBI  W

16-09-2022 DAUGAVPILS UN ANĪKŠČU PAŠVALDĪBAS AICINA IZZINĀT PILSĒTVIDES MITRĀJOS SASTOPAMĀS DABAS VĒRTĪBAS W

03-10-2022 VEIKSMĪGI NOSLĒDZAS AKTIVITĀTES URB-AREA PROJEKTA IETVAROS W

 

AVĪZES RAKSTI:

Daugavpils un Anīkšču pilsētu pašvaldības sadarbojas pilsētvides mitrāju pārvaldībā 28-04-2022  W

Daugavpils un Anīkšču pilsētu pašvaldības Interreg projekta ietvaros īsteno pasākumus pilsētvides mitrāju apsaimniekošanā un sabiedrības izglītošanā 09-09-2022 W

 

Privātuma paziņojums par personas datu apstrādi projekta UrbArea ietvaros