Šobrīd Daugavpilī

LV-RU-002 "Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā" (Preservation and promotion of the cultural and historical heritage in Latvia and Russia)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.12.2019, 11:29

 

Projekta pieteicējs:

Daugavpils pilsētas dome

Projekta partneri:

Pleskavas pilsētas administrācija (Krievijas Federācija)

Cesvaines novada dome (Latvijas Republika)

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (Latvijas Republika)

Projekta nosaukums angļu valodā, akronīms, numurs:

Preservation and promotion of the cultural and historical heritage in Latvia and Russia, LV-RU HERITAGE, Nr. LV-RU-002

Projekta ilgums:

24 mēneši pēc subsīdiju līguma parakstīšanas

Projekta mērķis:

Veicināt kultūras mantojuma tūrismu programmas teritorijā, restaurējot objektus un attīstot pārrobežu tūrisma risinājumus ar tūristu un apmeklētāju skaita pieauguma lielāko potenciālu

Projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: 3 492 550 EUR, t.sk.

Daugavpils daļa: 1 894 916 EUR, no kuriem

1 246 400 EUR – ERAF līdzekļi (90%)

69 244 EUR – Valsts budžeta finansējums (5%)

69 245 EUR – pašvaldības līdzfinansējums (5%)

510 027 EUR – pašvaldības finansējums investīciju objekta pilnīgai pabeigšanai

Projekta galvenās aktivitātes:

·      Daugavpils cietokšņa 7. bastiona Pulvera pagraba Nikolaja ielā 1 restaurācija un pielāgošana M. Rotko mākslas centra izstāžu sektora funkcijām (“P. Martinsona galerija”); pieguļošās teritorijas labiekārtošana, izveidojot rekreācijas, amatnieku tirdzniecības zonas un bērnu rotaļlaukumu

·      Daugavpils cietokšņa celtniecības materiālu pētniecība Krievijas Valsts kara jūras flotes arhīvā Sanktpēterburgā

·      Tūrisma brošūras publikācija par Daugavpils cietoksni

·      Amatnieku pārvietojamo kiosku (ratu) izgatavošana

Projekta īstenošanas vieta:

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona Pulvera pagrabs (Daugavpils, Latvija), Cesvaines pils (Cesvaines novads, Latvija), Bekleševa muižkungu māja (Pleskava, Krievija)

Kontakti:

Projekta vadītājs Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālrunis: 654 76067, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas tīmekļa vietne: https://latruscbc.eu/

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

  

PRESES RELĪZES:

  1. JUBILEJAS FESTIVĀLA «DINABURGA 1812» SPOŽUMS UN PRIEKS

 

 

Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.