Šobrīd Daugavpilī

Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai, Nr. 9.3.1.1/19/I/003

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.01.2022, 16:52

Projekts tiks īstenots atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" prasībām.

Projekta mērķis ir sekmēt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību Daugavpils pilsētas pašvaldībā saskaņā ar Latgales Plānošanas Reģiona deinstitucionalizācijas plānu.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu klāsta paplašināšana: specializēto darbnīcu izveide un centra teritorijas labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai.
  2. Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra izveide, kurā tiks sniegti: Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, „Atelpas brīža” un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.
  3. Bērnu nama – patversmes telpu pārbūve ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma “3 x 8” nodrošināšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.
  4. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem „Grupu māja (dzīvoklis)” infrastruktūras pielāgošana.

Projekta rezultātā pēc attiecīgās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides:

  • 39 personas ar GRT, turpmāk varēs saņemt jaunus vai saskaņā ar projekta ietvaros izstrādātajiem individuālajiem atbalsta plāniem papildinošus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus,
  • 20 bērni saņems ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu,
  • 46 bērni ar funkcionālajiem traucējumiem un arī bērnu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes varēs saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus SAM 9.2.2.1 pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros, saskaņā ar 2020.gada 25.maijā apstiprinātajiem Latgales Plānošanas Reģiona deinstitucionalizācijas plāna grozījumiem.

Projekta īstenošanas ilgums 01.09.2019.-28.02.2022.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 733 353.84, no tām:

Attiecināmās: EUR 1 733 353.84

ERAF līdzekļi 68.88%: EUR 1 193 995.40

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3,51%: EUR 60 836.92

Valsts budžeta finansējums 3.96%: EUR 68 590.97

Pašvaldības finansējums 23.65%: EUR 409 930.55

 

PRESES RELĪZES:

1. PARAKSTĪTA VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR. 9.3.1.1/19/I/003 “INFRASTRUKTŪRAS PIELĀGOŠANA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA ĪSTENOŠANAI” REALIZĀCIJU

2. Par projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizācijas gaitu 

3. Par projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizācijas gaitu 

4. PAR PROJEKTA “INFRASTRUKTŪRAS PIELĀGOŠANA DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA ĪSTENOŠANAI” REALIZĀCIJAS GAITU 

5. Par projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizācijas gaitu 

6. Par projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizācijas gaitu 

7. Par projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizācijas gaitu

8. Par projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizācijas gaitu

9. Par projekta “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizācijas gaitu

10. Daugavpils saņēma Labklājības ministrijas atzinību par vides pieejamības nodrošināšanu