Šobrīd Daugavpilī

Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai, ERAF projekts 5.6.2.0/17/I/036

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.12.2021, 11:16

Projekta nosaukums un numurs “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” ; NR.5.6.2.0/17/I/036

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, kas atbilst 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” mērķim un to īstenošanas noteikumu prasībām. 

Plānotās projekta galvenās aktivitātes:
1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde;
2. Projekta vadība;
3. Daugavpils pilsētas Gajoka rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras sakārtošana:
• Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai, Daugavpilī;
• Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no Nometņu ielas līdz Vidus ielai, Vidus ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas līdz Ūdensvada ielai, Daugavpilī;
• Fabrikas ielas pārbūve posmā no Centrālās ielas līdz Dzelzceļu ielai, Daugavpilī.

6. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
7. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
8. Projekta publicitāte.


Projekta kopējie sasniedzamie rezultāti: revitalizēta degradētā teritorija 13,61 ha platībā, radītas 143 jaunas darbavietas, piesaistītas privātās investīcijas 3144638,00 EUR apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai.

Daugavpils pilsētas daļa: 4.59 ha ha platībā, rādītās 129 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 951 743 eiro apmērā.

Projekta kopējās izmaksas EUR 6 615 019.99no tiem:

Daugavpils pilsētas daļa - kopējā summa ir EUR 4 086 744.12 EUR: ERAF finansējums 85% - 3 349 659.73 EUR; Valsts budžeta dotācija 4.5% - 177 334.92 EUR; Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 10.5% - 413 781.50 EUR un neattiecināmās izmaksas – 145 967.97 EUR.

 

  PRESES RELĪZES

1. PARAKSTĪTA VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/036 ĪSTENOŠANU 

2. ATSKAITE PAR BŪVNIECĪBAS DARBU VEIKŠANU EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTĀ NR.5.6.2.0/17/I/036 

3. ATSKAITE PAR BŪVNIECĪBAS DARBU VEIKŠANU EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/036 

4. PABEIGTI BŪVNIECĪBAS DARBI REALIZĒJOT EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTĀ NR.5.6.2.0/17/I/036  

5. PAR ERAF PROJEKTU NR.5.6.2.0/17/I/036 “DIENVIDLATGALES PAŠVALDĪBU TERITORIJU PILSĒTVIDES REVITALIZĀCIJA EKONOMISKĀS AKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI”  

6. PAR ERAF PROJEKTU NR.5.6.2.0/17/I/036 

7. Parakstīta Vienošanās par grozījumiem Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036

8. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu

9. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 īstenošanu

10. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 īstenošanu

11. Par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanu