Šobrīd Daugavpilī

Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai, ERAF projekts 5.6.2.0/17/I/036

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.05.2021, 11:48

Projekta nosaukums un numurs “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” ; NR.5.6.2.0/17/I/036

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, kas atbilst 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” mērķim un to īstenošanas noteikumu prasībām. 

Plānotās projekta galvenās aktivitātes: 

 1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde; 
 2. Projekta vadība; 
 3. Daugavpils pilsētas Gajoka rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras sakārtošana: 
  - Bruģu ielas pārbūve posmā no 18.novembra ielas līdz Ūdensvada ielai un Dzirnavu ielas pārbūve posmā no Vidus ielas līdz Bruģa ielai, Daugavpilī; 
  - Dzelzceļu ielas pārbūve posmā no Nometņu ielas līdz Vidus ielai, Vidus ielas pārbūve posmā no Dzelzceļu ielas līdz Ūdensvada ielai, Daugavpilī; 

- Fabrikas ielas parbuve posma no Centralas ielas lidz Dzelzceïu ielai, Daugavpili.

 1. Sventes degradētās teritorijas revitalizācija Puncuļi, Sventes pagasts, Daugavpils novads: 
  Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība; 
 2. Luknas degradētās teritorijas revitalizācija Vīganti, Višķu pagasts, Daugavpils novads: 
  Daugavpils novada pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai, tajā skaitā ceļa/ielas apgaismojuma izbūve, elektrolīnijas pārbūve (MK Noteikumu 48.5.punkts). 
 3. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 
 4. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 
 5. Projekta publicitāte. 

Projekta kopējie sasniedzamie rezultāti: revitalizēta degradētā teritorija 10,77 ha platībā, radītas 95 jaunas darbavietas, piesaistītas privātās investīcijas 2 411 196 EUR apmērā uzņēmumu darbības paplašināšanai. Daugavpils pilsētas dome:  revitalizēta degradētā teritorija 3,2 ha platībā, rādītās 83 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 872 092,00 eiro apmērā.  Daugavpils novada dome: 7,57 ha platībā, rādītās 12 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 1 539 104,00 eiro apmērā. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 6 615 019.99 no tiem: ERAF finansējums - 5 219 655.17 EUR; Valsts budžeta dotācija - 256 442.02 EUR; Pašvaldības finansējums - 653 555.47 EUR.

  

PRESES RELĪZES

1. PARAKSTĪTA VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/036 ĪSTENOŠANU 

2. ATSKAITE PAR BŪVNIECĪBAS DARBU VEIKŠANU EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTĀ NR.5.6.2.0/17/I/036 

3. ATSKAITE PAR BŪVNIECĪBAS DARBU VEIKŠANU EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/036 

4. PABEIGTI BŪVNIECĪBAS DARBI REALIZĒJOT EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTĀ NR.5.6.2.0/17/I/036  

5. PAR ERAF PROJEKTU NR.5.6.2.0/17/I/036 “DIENVIDLATGALES PAŠVALDĪBU TERITORIJU PILSĒTVIDES REVITALIZĀCIJA EKONOMISKĀS AKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI”  

6. PAR ERAF PROJEKTU NR.5.6.2.0/17/I/036