Šobrīd Daugavpilī

Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta, ERAF projekts 5.6.2.0/17/I/035

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.02.2021, 20:03

Projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” mērķis ir Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, kas atbilst 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” mērķim un to īstenošanas noteikumu prasībām. 

Plānotās projekta galvenās aktivitātes: 

  1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. būvekspertīzes veikšana; 
  2. Projekta vadība; 
  3. Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošanas Daugavpils pilsētā II kārta, veicot ielu pārbūvi ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām; 
  4. Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritorijas attīstīšana par ražošanas zonu;
  5. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
  6. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 
  7. Projekta publicitāte. 

Projekta kopējie rezultāti: revitalizēta degradēta teritorija 4,46 ha platībā, rādītās ap 184 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 5 515 891,00 eiro apmērā.  Projekta kopējās izmaksas sastāda 5 924 213.52 EUR, t.sk. PVN, no tiem attiecināmās izmaksas ir 5 887 109.50 EUR un neattiecināmās ir 37104.02 EUR.

Būvprojekta fragments:

1.att. Šķērsprofils.

 

Preses relīzes:

1. ATSKAITE PAR BŪVNIECĪBAS DARBIEM EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/035 IETVAROS  - 13.01.2020.

2. PAR ERAF PROJEKTU NR.5.6.2.0/17/I/035 “DEGRADĒTO RŪPNIECISKO TERITORIJU REĢENERĀCIJA DAUGAVPILS PILSĒTAS UN ILŪKSTES NOVADA TERITORIJĀS II KĀRTA”   - 09.04.2020. PDF

 

 

Fotofiksācija:

2.att. Stenda uzstādīšana.