Šobrīd Daugavpilī

Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta, ERAF projekts 5.6.2.0/17/I/035

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.05.2021, 11:49

Projekta nosaukums un numurs: “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”; Nr.5.6.2.0/17/I/035   

Projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” mērķis ir Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, kas atbilst 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” mērķim un to īstenošanas noteikumu prasībām. 

Plānotās projekta galvenās aktivitātes: 

  1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. būvekspertīzes veikšana; 
  2. Projekta vadība; 
  3. Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošanas Daugavpils pilsētā II kārta, veicot ielu pārbūvi ar nepieciešamajām inženierkomunikācijām; 
  4. Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritorijas attīstīšana par ražošanas zonu;
  5. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
  6. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 
  7. Projekta publicitāte. 

Projekta kopējie rezultāti: revitalizēta degradēta teritorija 4,46 ha platībā, rādītās ap 184 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās investīcijas 5 515 891,00 eiro apmērā. 

Projekta kopējās izmaksas: 7 864 816.40 EUR no tiem:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 6 506 652.00 EUR

- Valsts budžeta dotācija 342 870.61EUR

- Pašvaldības finansējums 800 031.43EUR.

 

Projekta īstenošanas termiņš: no 25.06.2019. līdz 24.03.2021.

 

 

Preses relīzes:

5. ATSKAITE PAR BŪVNIECĪBAS DARBIEM EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/035 IETVAROS  

6. PAR ERAF PROJEKTU NR.5.6.2.0/17/I/035 “DEGRADĒTO RŪPNIECISKO TERITORIJU REĢENERĀCIJA DAUGAVPILS PILSĒTAS UN ILŪKSTES NOVADA TERITORIJĀS II KĀRTA”   

7. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/17/I/035 īstenošanu