Šobrīd Daugavpilī

ERAF projekts 5.6.2.0/17/I/029. Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.07.2020, 15:44

Projekta “Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība” mērķis ir Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās zonas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Plānotās projekta galvenās aktivitātes:

  1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. būvekspertīzes veikšana;
  2. Križu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošana Daugavpils pilsētā:

- teritorijas labiekārtošanas darbi (teritorijas attīrīšana no būvgružiem);

- ceļu tīkla un inženiertīklu (infrastruktūras) izbūve.

  1. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
  2. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
  3. Projekta publicitāte.

Projekta rezultāti: revitalizēta degradētā teritorija 8.3 ha platībā, radītās 12 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas 3 000 000 eiro apmērā. Projekta kopējās izmaksas 3 061 821.50 EUR, no tiem: ERAF 85.05% - 2 603 928.50 EUR; Valsts budžeta dotācija 4.49% - 137 367.90 EUR; Daugavpils pilsētas domes finansējums 10.47% - 320 525.10 EUR.

Būvprojekta fragments:

1.att. Ceļa šķērsprofils.

 

PARAKSTĪTA VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/029 “DAUGAVPILS PILSĒTAS KRIŽU RŪPNIECISKĀS TERITORIJAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” ĪSTENOŠANU _

PAR ERAF PROJEKTU NR.5.6.2.0/17/I/029 “DAUGAVPILS PILSĒTAS KRIŽU RŪPNIECISKĀS TERITORIJAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” - 01.04.2020.

 PAR ERAF PROJEKTU NR.5.6.2.0/17/I/029 - 01.07.2020