Šobrīd Daugavpilī

Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.10.2018, 22:31

Projekta “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” mērķis ir Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, kas atbilst 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” mērķim un to īstenošanas noteikumu prasībām. 

Plānotās projekta galvenās aktivitātes: 

  1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. būvekspertīzes veikšana; 
  2. Projekta vadība; 
  3. Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošana Daugavpils pilsētā I kārta: Rūpniecības ielas pārbūve ar nepieciešamajiem inženiertīkliem; Dunduru ielas pārbūve ar diviem pievedceļiem ar nepieciešamajiem inženiertīkliem; A.Pumpura ielas pārbūve posmā no Bauskas ielas līdz Siguldas ielai, Siguldas ielas pārbūve posmā no A.Pumpura ielas līdz Silikātu ielai un Silikātu ielas pārbūve posmā no Siguldas ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī ar nepieciešamajiem inženiertīkliem un autostāvvietas izbūve. 
  4. Randenes degradētās teritorijas revitalizācija Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā: Pamatskolas ēkas pārbūve par vieglās rūpniecības ražošanas telpām, produkcijas noliktavas izbūve; graustu demontāža - nojumes nojaukšana. 
  5. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 
  6. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 
  7. Projekta publicitāte. 

Projekta kopējie rezultāti: revitalizēta degradētā teritorija 21,07 ha platībā, radītas 171 jaunas darbavietas, piesaistītas privātās investīcijas 23 450 000 eiro apmērā. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 087 404,58 EUR, t.sk. PVN.

Būvprojekta fragments:


1.att. Ceļa šķērsprofils.

PRESES RELĪZES:

Parakstītas pirmās Vienošanās par degradēto teritoriju samazināšanu Daugavpils pilsētā _

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu _

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu _

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu  _

Atskaite par ERAF projektu „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta _

Fotofiksācija:

2.att. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem materiāliem.

3.att. Laukakmeņu bruģa seguma būvniecība.

4.att. Krūmu stādīšana un kaltā granīta bruģa segums.

5.att. Skats uz objektu.

6.att. Vides pieejamības elementi.