Šobrīd Daugavpilī

Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta, Nr.5.6.2.0/17/I/003

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.02.2021, 20:02

Projekta nosaukums un numurs “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta”; Nr.5.6.2.0/17/I/003.

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, kas atbilst 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” mērķim un to īstenošanas noteikumu prasībām. 

Plānotās projekta galvenās aktivitātes: 

  1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. būvekspertīzes veikšana; 
  2. Projekta vadība; 
  3. Čerepovas rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošana Daugavpils pilsētā I kārta: Rūpniecības ielas pārbūve ar nepieciešamajiem inženiertīkliem; Dunduru ielas pārbūve ar diviem pievedceļiem ar nepieciešamajiem inženiertīkliem; A.Pumpura ielas pārbūve posmā no Bauskas ielas līdz Siguldas ielai, Siguldas ielas pārbūve posmā no A.Pumpura ielas līdz Silikātu ielai un Silikātu ielas pārbūve posmā no Siguldas ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī ar nepieciešamajiem inženiertīkliem un autostāvvietas izbūve. 
  4. Randenes degradētās teritorijas revitalizācija Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā: Pamatskolas ēkas pārbūve par vieglās rūpniecības ražošanas telpām, produkcijas noliktavas izbūve; graustu demontāža - nojumes nojaukšana. 
  5. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 
  6. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 
  7. Projekta publicitāte. 

Projekta kopējie rezultāti: revitalizēta degradētā teritorija 21,07 ha platībā, radītas  209 jaunas darbavietas, piesaistītas privātās investīcijas 519 211 eiro apmērā

Projekta kopējās izmaksas: 3 864 783.33 EUR no tiem:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 128 671.09 EUR

- Valsts budžeta dotācija 159 907.81 EUR

- Daugavpils pašvaldības finansējums 373 159.64 EUR.

- Privātās attiecināmās izmaksas 203 044.79 EUR

Projekta realizācijas termiņš 11.12.2017. – 25.01.2019.

 

PRESES RELĪZES:

1. Parakstītas pirmās Vienošanās par degradēto teritoriju samazināšanu Daugavpils pilsētā _

2. Atskaite par būvniecības darbu veikšanu _

3. Atskaite par būvniecības darbu veikšanu _

4. Atskaite par būvniecības darbu veikšanu  _

5. Atskaite par ERAF projektu „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta _