Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta, Nr.5.6.2.0/17/I/028

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.05.2021, 11:53

Projekta nosaukums un numurs “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/028

Projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” mērķis ir Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, kas atbilst 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” mērķim un to īstenošanas noteikumu prasībām. 

Plānotās projekta galvenās aktivitātes: 

 1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. būvekspertīzes veikšana; 
 2. Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras atjaunošana Daugavpils pilsētā II kārta: 
  • Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī, ar nepieciešamajiem inženiertīkliem; 
  • Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 0500 007 1614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1. kārtas izbūves robežai, Daugavpilī, ar nepieciešamajiem inženiertīkliem; 
  • Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071213, Daugavpilī; 
  • Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izveidošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielas rajonā, Daugavpilī. 
 3. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 
 4. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem; 
 5. Projekta publicitāte. 

Projekta rezultāti: revitalizēta degradētā teritorija 30 ha platībā, radīta 161 jauna darba vieta un piesaistītas privātās investīcijas 6 511 312.00 eiro apmērā. Projekta kopējās izmaksas 8 263 519.71 EUR, projekta attiecināmās izmaksas sastāda 8 224 192.83 EUR.

Projekta kopējās izmaksas 8 735 965.26 EUR, t.sk. ERAF 6 078 868.46 EUR, valsts budžeta dotācija 311 430.04 EUR, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 726 670.10 EUR .

     

PRESES RELĪZES:

1. PARAKSTĪTA VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/028 “DAUGAVPILS PILSĒTAS ZIEMEĻU RŪPNIECISKĀS ZONAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA II KĀRTA” ĪSTENOŠANU 

2. Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros 

3. Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros 

4. Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028  

5. Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 ietvaros 

6. Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros 

7. PAR ERAF PROJEKTU NR. 5.6.2.0/17/I/028 „DAUGAVPILS PILSĒTAS ZIEMEĻU RŪPNIECISKĀS ZONAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA II KĀRTA” 

8. PAR ERAF PROJEKTU NR. 5.6.2.0/17/I/028 „DAUGAVPILS PILSĒTAS ZIEMEĻU RŪPNIECISKĀS ZONAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA II KĀRTA” 

9. Par ERAF projektu Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” 

10. Par ERAF projektu Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”  

11. Par ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” īstenošanu