Šobrīd Daugavpilī

PROTI un DARI!

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.02.2021, 11:51

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2014.gada septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotājos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta „PROTI un DARI!” īstenošanu.

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

PROJEKTA MĒRĶA GRUPA

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

PROJEKTA ĪSTENOTĀJI

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību, stratēģiskā partnerībā ar Daugavpils Sociālo dienestu.

PROJEKTA IETVAROS ATBALSTĀMAS DARBĪBAS (Pašvaldības)

mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:
1. mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana, t.i.:
-    mērķa grupas jaunieša sākotnējā motivēšana iesaistīties projektā un individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
-    informācijas sniegšana mērķa grupas jaunietim par dalību projektā;
-    jaunieša atbilstības pārbaude projekta mērķa grupai;
2. mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana:
-    individuāla mērķa grupas jaunieša profilēšana atbilstoši JSPA izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;
-    mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātu analīze un tās aprakstīšana mērķa grupas jaunieša kartē, mērķa grupas jaunieša konsultēšana;
3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija:
-    individuālās pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā profilēšanas rezultātus un tās aprakstīšanu mērķa grupas jaunieša kartē;
-    vienošanās sagatavošana par mērķa grupas jaunieša dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros un abpusēja tās parakstīšana;
4.  mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz VIAA vai NVA īstenotajiem Jauniešu garantijas projekta pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties;
atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām.

ATBALSTĀMAS DARBĪBAS (JSPA)

metodoloģiskā atbalsta sniegšana sadarbības partneriem visos projekta īstenošanas posmos:
-    metodoloģisko vadlīniju izstrāde darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
-    informatīvo pasākumu organizēšana sadarbības partneriem par projekta īstenošanas jautājumiem;
-    mācību satura izstrāde, mācību nodrošināšana programmu vadītājiem, mērķa grupas jauniešu mentoriem un projekta īstenošanas un vadības personālam darbam ar mērķa grupas jauniešiem;
-    regulāru supervīziju un pieredzes apmaiņas pasākumu nodrošināšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem;
-    konsultāciju sniegšana programmu vadītājiem un mērķa grupas jauniešu mentoriem tiešsaistē, telefoniski un klātienē visā projekta īstenošanas laikā;
projekta saturiskās kvalitātes nodrošināšana un uzraudzība visos projekta īstenošanas posmos:
-    sadarbības partneru sniegto projekta pārskatu izvērtēšana;
-    kvalitātes novērtēšanas vizīšu nodrošināšana;
-    projekta īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas pasākumu rīkošana projekta sadarbības partneriem;
projekta vadība;
informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.

MĒRĶA GRUPAS JAUNIETIM PAREDZĒTS ATBALSTS

 1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
  2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
  3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
  4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
  -    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  -    formālās un ikdienas mācīšanās,
  -    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
  -    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
  -    brīvprātīgā darba aktivitātes,
  -    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
  -    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
  -    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
  -    specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);

SASNIEDZAMI REZULTĀTI LATVIJAS LĪMENĪ

Īstenojot projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes, līdz 2018. gada 31. decembrim plānots sasniegt šādus uzraudzības rādītājus:
-    iznākuma rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu projekta ietvaros, – 5 262;
-    rezultāta rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu projekta ietvaros, – 3 684.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ 

 1. gada septembris - 2018. gada decembris.

 PROJEKTA FINANSĒJUMS

 Projekta "PROTI un DARI!" kopējais finansējums ir 9 000 000 EUR, t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 7 650 000 EUR un valsts budžets – 1 350 000 EUR. 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PAMATS

 1. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 358 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – MK noteikumi Nr.385) https://www.vestnesis.lv/op/2015/145.2

KONTAKTPERSONA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ

Attīstības departamenta

Projektu nodaļa

Teodors Bikovskis

teodors.bikovskis@daugavpils.lv

65476801, 29629209

 

PRESES RELĪZES:

1. Projekts „PROTI un DARI!” _

2. Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!” _

3. Projekts “Proti un dari!” _